Hastane Genel Temizliği Ve İlaçlanması İhalesi

Hastane Genel Temizliği Ve İlaçlanması İhalesi

Hastane Genel Temizliği Ve İlaçlanması İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.II-3170

Şikayetçi:
İvme Bilişim Ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (18.07.2012 Tarih ve 2012/041 Toplantı numaralı Kurul Kararı; Gündem No:69), HALFETTİN MAHALLESİ BARBAROS SOKAK YILMAZ İŞ MERKEZİ NO:5/3 MALATYA İhaleyi yapan idare:
Kahta Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yavuz Selim Mah. 02400 ADIYAMAN Başvuru tarih ve sayısı:
11.07.2012 / 24602 Başvuruya Konu İhale:
2012/76049 İhale Kayıt Numaralı "Hastane Genel Temizliği Ve İlaçlanması" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kahta Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 14.06.2012tarihinde pazarlık usulüile yapılan “Hastane Genel Temizliği ve İlaçlanması” ihalesine ilişkin olarak İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.nin 26.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.07.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.07.2012tarih ve 24602sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2642-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle:

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı,

2) İdare daha önce yapılan ve iptal edilen 2012/46796 sayılı ihalede aşırı düşük teklif açıklamasında proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağına yer vermemeleri sebebiyle açıklamanın reddedilmesine rağmen pazarlık usulü ile gerçekleşen bu ihalede de anılan tutanaklara yer verilmediği, ancak açıklamanın reddedilmediği, idarenin yapmış olduğu bu çelişkili değerlendirmeleri ile ihaleye fesat karıştırdığı,

3) İdarece haklarında verilen yasaklılık hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündeki kararın kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikayete konu ihalenin, Kahta Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından pazarlık usulü (21/b) ile gerçekleştirilen “Hastane Genel Temizliği ve İlaçlanması” hizmet alımı olduğu, işin 85 işçi ile 6 ay süresince yapılacağı anlaşılmıştır.

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “…      

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1-Yürürlükteki asgari ücret üzerinden işçilere Asgari ücret ödenecektir. 2-Resmi tatilde çalışılacak gün sayısı 510 Gün'dür.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

1-Kişi başı Brüt 1,00 TL. (26 gün üzerinden) yol ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.) 2-Ayrıntıları Teknik şartnamede belirtilen Giyim eşyası (Ayni) 3-İşçilerin yemek ihtiyaçları hastanemiz tarafından karşılanacaktır. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir

25.3.3. Malzeme giderleri:

İlaçlama ile ilgili tüm malzemeler yükleniciye ait olacaktır

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. % 1,5” düzenlemesi,

   Teknik Şartnamenin 3.7 nci maddesinde “GİYİM LİSTESİ

S.No

Giyim Listesi

Adet

1

Pantolon- Etek

85

2

İş Ayakkabısı

85

3

Çorap

85

4

İş Gömleği

85

5

Bel Kemeri

85

”,

  5.2 nci maddesinde; “5.2. Hastanemiz ve bağlı olan polikliniklerin toplam 24.500 Metre Kare kapalı alanlarında ayda 1 kez ilaçlama yapılacak ve ilaç yüklenici tarafından karşılanacak olup şikâyet durumunda haber verilmesini takiben 24 saat içinde istenilen bölge tekrar ilaçlanacaktır. İlaçlama işi Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılması gerekmektedir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79 uncu maddesinde “…79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.…” açıklamaları bulunmaktadır.

İdarece ihale üzerinde bırakılan istekli olan CNG Per. Hiz. Tem. İnş. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Hazarpir Taah. Paz. İnş. Tem. Bilg. Don. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; isteklinin toplam tutarı 607.703,70 TL olan teklif bedeli içinde yer alan işçilik ücretini Kurumun işçilik modülünü kullanarak 603.727,80 TL olarak hesapladığı, giyim gideri için 1.470,50 TL tutarında bir proforma fatura sunduğu, proforma faturanın, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerine uygun olduğu, giyim giderine 105,40 TL firma kârı eklediği, (bu tutarın giyim giderine eklenmesi gereken %3’lük sözleşme ve genel gider tutarı olan 44,12 TL’den fazla olması sebebiyle mevzuata uygun olduğu) ilaçlama için 2.400,00 TL tutarında bir fiyat teklifi sunduğu, bu teklifin yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarına uygun olduğu anlaşılmış, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İncelenen ihalede, başvuru sahibi istekli olan İvme Bil. ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklinin toplam612.458,10 TL olan teklif bedeli içine yer alan işçilik ücretini kurumun işçilik modülünü esas alarak 603.727,80 TL olarak hesapladığı, giyim gideri için 2.741,25 TL öngördüğü ve bu bedeli tevsik etmek üzere proforma fatura sunduğu, bu proforma faturanın yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamasına uygun olduğu, ayrıca teklif bedelini oluştururken giyim giderine %3 sözleşme giderini eklediği, ilaçlama gideri için 5.700,00 TL öngördüğü, bu bedeli tevsik etmek üzere bir fiyat teklifi sunduğu, bu teklifin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamalarına uygun olduğu, ayrıca ilaçlama giderine de %3 sözleşme ve genel gider tutarı eklediği ve firma kârı olarak da 35,81 TL öngördüğü, isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmış, isteklinin açıklamasının idarece kabul edilmesinin de yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

            İdarece, incelenen ihaleden önce gerçekleştirilen, 2012/46796 İKN’li “Hastane Genel Temizliği ve İlaçlanması” hizmeti alımı işi, yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş, iptal edilen bu ihalede yukarıda adı geçen başvuru sahibi istekli olan İvme Bil. ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş, anılan istekli tarafından proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunulmadığı gerekçe gösterilerek isteklinin açıklaması reddedilmiştir. İvme Bil. ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti. tarafından, yapmış oldukları açıklamanın mevzuata uygun olduğu iddiasıyla Kuruma yapılan başvuru sonucunda alınan 01.08.2012 tarihli ve 2012/UH.II-3108 sayılı karar ile isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğu, isteklinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiş, isteklinin hak kaybına uğramaması sağlanmıştır. Daha açık bir ifadeyle her ne kadar idarece mevzuata aykırı bir değerlendirme yapılmış olsa da itirazen şikâyet hakkının kullanılması sonucunda söz konusu hukuka aykırılık ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi sonucunda, idarece pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmış, bu yeni ve aynı konulu ihalede, başvuru sahibi istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış, istekli tarafından açıklama ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanakları sunulmamasına rağmen açıklama idarece uygun bulunmuştur. Daha açık bir ifadeyle ihale komisyonu yapılan ilk ihaledeki yanlışlığa pazarlık usulü ile yapılan şikâyete konu ihalede yer vermeyerek, mevzuata uygun değerlendirme yapmıştır. Sonuç olarak ihale komisyonu tarafından sonraki ihalede mevzuata uygun değerlendirme yapılmasının çelişkili olduğu ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

            …

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır.

İhaleyi yapan idare tarafından, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna verilen cevapta “…Sonuç olarak İvme firmasının ihale sürecinde yapılan işlemlere ilişkin olarak Kamu ihale kurumuna şikayet etmek yerine Sürekli Komisyon ve idarecileri tehdit ederek, komisyonu zan altında ve baskı altına alınma çabasının olduğu düşüncesiyle söz konusu firmanın 4734 sayılı Kanunun 58 ve 59 Maddelerinde çerçevesinde yasaklılık işlemlerinin başlatılmasına, aynı hususta Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmesi gerekmektedir.” ifadelerinin bulunduğu,

            İdarenin 03.07.2012 tarih ve 2653 sayılı yazısı ile isteklinin başvuru dilekçelerinin, istekliye idarece verilen cevabın ve ihale işlem dosyasının Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen 20.07.2012 tarih ve 11984 sayılı cevap yazısında “Sonuç: Her iki ihalenin de usulüne göre yapıldığı, istekli firmaların kanunlar çerçevesinde her türlü itirazı ilgili mercilere yapabileceği, bunun onların en doğal hakkı olduğu, idarenin de bu itirazlara cevap vermesi gerektiği, ihale komisyonunun her iki ihalede de aşırı düşük teklif sorgulamasında da Ek O5 (Maliyet/satış tutarı tespit tutanağı) den dolayı aynı kararı vermesinin daha uygun olacağı, söz konusu firmanın her iki ihale için de KİK’na başvuru yaptığı ve sonucunun beklendiği, çıkacak karara göre işlem tesis edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.” ifadelerinin bulunduğu görülmüştür.

            03.08.2012 tarihi itibarıyla Kurumun internet adresinden yapılan sorgulamada başvuru sahibi istekli hakkında verilmiş bir yasaklılık kararının bulunmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan yukarıda yer verilen Kanun hükmü gereği, idarenin yasaklılık kararı verilmesi yönündeki iradesinin yöneltilmesi gereken mercî Sağlık Bakanlığı olup, idarenin kararını İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği, adı geçen merciin herhangi bir işlem tesis etmediği, anılan Bakanlık tarafından alınan bir yasaklılık kararı da bulunmadığından, ortada tamamlanmış ve kesinleşmiş bir yasaklılık kararının bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiası hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

 Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

    Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13