Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmede Fazla (Ek) İmalat Bedelinin Belirlenmesi

Anahtar teslimi götürü bedel işte fazla imalat bedelinin belirlenmesi

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmede Fazla (Ek) İmalat Bedelinin Belirlenmesi

  • Anahtar teslimi götürü bedel işte fazla imalat bedelinin belirlenmesi

  • İmalat bedellerinin belirlenmesinde yüklenicinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamına idareye verdiği teklif fiyatların uygulamada kullanılabileceği.

  • Teklif cetvelinde bulunmayan kalemler yönünden imalatın ekonomik yapılabilirlik şartları ve koşulları yüklenici ile müştereken değerlendirilerek anlaşma sağlanacak bedel üzerinden uygulama yapılabileceği.

 

 

TC

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

 Karar Konusu    : Fiyat Anlaşmazlığı

Karar No             :

Karar Tarihi      :

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI 

              1- GİRİŞ

             … Müdürlüğünce Anahtar Teslimi götürü Bedel ile …­TL.'ye yüklenici .. A.Ş.'ne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Açık ihale Usulü maddesine göre ihale edilen… inşaatı işinin devamı sırasında yapımına karar verilen % … dahilindeki fazla işler için ödemenin nasıl yapılacağı hakkında görüş istemidir.

              II-KONU

             … Müdürlüğü … gün ve … sayılı yazısında;

            4734 sayılı Kamu ihale Kanunu doğrultusunda Açık ihale Usulü ile ihale edilen… inşaatının yapımı esnasında; ihalenin ilk projelerinde yer almayan… yaptırılması ve işin kapsamında ..mt. derinliğinde sondaj kuyusu açılması öngörülen, ancak bu derinlikte yapılan sondajda suyun bulunamaması sonucu… mt. derinliğe kadar sondaja devam edilmesi ile fazladan yapılan ..mt’lik sondaj bedelinin sözleşme eki Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 22.maddesine göre % … artış kapsamında ödenmesine karar verildiği ve bedelinin de ödendiği, ancak müteahhit firmanın bu fiyatlara itiraz ettiği belirtilerek, ortaya çıkan bu fiyat anlaşmazlığının Bayındırlık Kurulu tarafından çözümü istenmektedir.

            111- İNCELEME

             Söz konusu işin … tarihinde 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'na göre anahtar teslimi götürü bedel üzerinden …-TL.'ye ihalesinin yapıldığı, ihaleye esas ilk projesinde yer almayan, ancak arazideki kot farklılıkları nedeniyle yaptırılan revize projeye göre… sahaları ile otopark kenarlarına, teknik zaruret nedenleriyle, yaptırılan… İmalatları ile işin sözleşmesinde… mt. derinliğinde yapılması öngörülen sondaj kuyusunun, su bulunmaması nedeniyle… mt. derinlikte açılması için yapılan ilave işlerin % …oranındaki ilave işler kapsamında yaptırıldığı ve ödemenin idaresince, ihale ilanının 12.maddesinde belirtilen müteahhidin teklif ettiği fiyatlardan yapıldığı, bu teklif birim fiyatlar içerisinde bulunmayan 21.057 poz no.lu imalat ile kum-çakıl nakli ve çimento nakli imalatları için de …yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları üzerinden yaklaşık maliyet/ihale bedeli arasındaki % …'lik bir indirim oranının uygulandığı, ancak müteahhit firmanın … günlü dilekçesi ile sözleşme aşamasında teklif ettiği fiyatlardan değil, piyasa araştırması yapılarak günün şartlarına uygun birim fiyat tespitinin yapılmasını talep ettiği idare yazılarında belirtilmektedir.

            Yapılan incelemede, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden yapılan bu ihalenin ihale dokümanlarının sağlıklı hazırlanmadığı, yaptırılan istinat duvar imalatının Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 22.maddesi, yapım sözleşmesinde öngörülmeyen durumlar için iş artışı kapsamında değerlendirildiği,

            İhale ilanının" Aşırı düşük teklif sorgulaması" başlıklı 12. maddesinde;

            "Aşrı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulaması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerin tekliflerinin ekinde, anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif cetvelini gösteren hesap cetvelinin verilmesi zorunludur." denilmekte olduğu ve yüklenici de bu amaçla tekliflerini idareye verdiği, gönderilen bilgilerden görülmektedir.

            Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 23. maddesi "... İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz." hükmü de İdareye ilave işlerin yaptırılması konusunda bir yetki de vermektedir.

            IV-KARAR

             …İnşaatı sözleşmesinde ve ilk projesinde yer almayan, bahse konu imalatların revize projeye göre yapılması ve ödenmesi hususunun, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.maddesine ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme uygulamasına göre idaresince irdelenip, YİGŞ 22.maddesi şartlarını sağlayıp sağlamadığının tekrar değerlendirilmesi gerektiğine,

             YİGŞ 22. maddesi kapsamında yaptırıldığı kabul edilen ilave işlerin imalat bedelleri tespitinde ihale ilanının "Aşırı düşük teklif sorgulaması" başlıklı 12. maddesine göre idareye verdiği teklif fiyatların uygulamada kullanılabileceğine,

             Teklif cetvelinde bulunmayan fiyatların ise, YİGŞ 'sinin 23.maddesi (b) bendine göre "idarede veya diğer idarelerde mevcut olan yeni iş kalemlerine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler" kullanılarak, imalatın ekonomik yapılabilirlik şartları ve koşulları yüklenici ile müştereken değerlendirilerek anlaşma sağlanacak bedel üzerinden uygulama yapılabileceğine,

              Kurulumuzun 14/12/2005 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13