Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Beton Boru Hattı Döşenmesi İhalesi

Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Beton Boru Hattı Döşenmesi İhalesi

Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Beton Boru Hattı Döşenmesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 126
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.I-3256

Şikayetçi:
Sayın Prefabrik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CADDE 1.SOKAK NO:45 AFYONKARAHİSAR İhaleyi yapan idare:
Isparta Belediye Başkanlığı (Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü), Kutlubey Mah. Mımar Sınan Cad. 1 32100 ISPARTA Başvuru tarih ve sayısı:
27.06.2012 / 23023 Başvuruya Konu İhale:
2012/43278 İhale Kayıt Numaralı "Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Beton Boru Hattı Döşenmesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Isparta Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğütarafından 07.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Beton Boru Hattı Döşenmesi” ihalesine ilişkin olarak Sayın Prefabrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince  27.06.2012tarih ve 23023sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2454sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda esas inceleme raporu düzenlenmiştir.

Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:  

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, bu nedenle teklifin reddi gerekirken idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığıiddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanun’un 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin, yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasını düzenleyen 45.1.1 inci maddesinde, ihaledeki geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanacak aşırı düşük teklif sınır değeri formülü açıklanmış, 45.1.13 üncü maddesinde teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin fiyatlarını açıklama yöntemleri belirtilmiş, 45.1.13.1 inci maddesinde, tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda, proforma faturadaki birim satış tutarının, maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetin, satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamayacağı, maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği, satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine, “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

            Öte yandan aynı Tebliğin 45.1.10 ve 45.1.13 üncü maddelerinde, idarelerin istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirme yapacağı, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği belirtilmiştir.

Aktarılan mevzuattan hareketle, kamu ihale hukukunda, aşırı düşük olarak tespit edilen teklifin, kural olarak reddedileceği, ancak bu işlemden önce yapılacak sorgulama sonucunda, söz konusu isteklinin, ihale konusu yapım işine ilişkin, ekonomik bir yönteme sahip olması (i), seçilen teknik çözüm sayesinde avantajlı koşullarının bulunması (ii) ve teklif edilen yapım işinin özgünlüğü (iii) gibi üç ana konunun tamamı ya da herhangi biri çerçevesinde açıklama sunacağı, açıklamaya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğindeki usullerin esas alınacağı, açıklama yapılırken ilgilinin maliyet bileşenlerine ilişkin bilgi ve belgelere dayanan bir yöntem kullanılacağı, dayanağı olmayan ve sadece beyana dayanan açıklamaların geçerli kabul edilmesine hukuki olanak bulunmadığı anlaşılmaktadır.

İncelenen ihale, kanalizasyon ve yağmur suyu beton boru hattı döşenmesi yapım işi olup, ihaleye dört istekli katılmış, üç istekli geçerli teklif sunmuştur. Kamu İhale Genel Tebliği’nin, ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan düzenlemesine uygun olarak yapılan aşırı düşük teklif sınır değer hesabından sonra bir isteklinin teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilmiş, aynı Tebliğin 38.1 inci maddesi gereği hesaplanan sıralı iş kalemleri listesi kullanılarak isteklilerden önemli teklif bileşenleri hakkında açıklama istenmiş, sunulan açıklama uygun görülerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenmiştir.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, bu nedenle teklifin reddi gerekirken idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığı iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin tesis edilen işlemler incelendiğinde, yaklaşık maliyete esas sıralı iş kalemlerinin tespit edildiği ve dört poz imalatın açıklama istenecek kalem olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Öte yandan idarenin Kamu İhale Kurumuna gönderdiği 26.07.2012 tarihli ve 366 sayılı yazı ekinde yaklaşık maliyeti oluşturan her bir iş kalemi için tespit edilen analiz girdileri de gönderilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2 nci maddesinde yapım işlerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinde kullanılmak üzere, ihale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının yüzde 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edileceği, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının yüzde 3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyeceği, tutarı, kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının yüzde 15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda yüzde 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisinin belirleneceği, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyeceği, aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranının her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının yüzde 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılacağı,  herhangi bir analizdeki oranı yüzde 3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenileceği, analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının yüzde 3’üne eşit veya altında olsa dâhi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamayacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda aktarılan düzenleme çerçevesinde, idarenin teklifi aşırı düşük olan istekliye, açıklama yazısı ekinde sadece açıklama istenecek iş kalemlerine yer verdiği, analiz girdilerini belirtmediği, dolayısıyla sorgulamanın eksik biçimde yapıldığı, dolayısıyla da bu şekilde yapılan işlemler sonucunda sunulan aşırı düşük teklif açıklamaların da sağlıklı biçimde değerlendirilmesine olanak bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak yukarıda tespit edilen aykırılık düzeltici işlemle giderilebileceğinden idarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2 nci maddesinde düzenlenen usule göre açıklanması gereken analiz girdilerini tespit ettikten sonra ilgiliden yeniden açıklama talep etmesi ve değerlendirmeyi buna göre yapması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13