Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 39
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.II-3171

Şikayetçi:
Ncs Yapı Tasarım Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., FARUK LEVENT İŞ MERKEZİ B BLOK KAT:2 NO:23 VANİhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü 11.Bölge Müdürlüğü, Selimbey Mahallesi Iskele Caddesi 65090 VANBaşvuru tarih ve sayısı:
06.07.2012 / 24194Başvuruya Konu İhale:
2012/61760 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karayolları Genel Müdürlüğü 11.Bölge Müdürlüğütarafından 15.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak NCS Yapı Tasarım Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 06.07.2012 tarih ve 24194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2012 tarihli dilekçe ile ihalenin iptaline karşı Kuruma başvuruda bulunulmuştur.   Başvuruya ilişkin olarak 2012/2598 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: ihalenin idarece iptal edilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

          İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikâyete konu ihalenin, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü dahilinde Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması” yapımı işi olduğu,

İncelenen ihaleye 26 istekli tarafından teklif verildiği, bu tekliflerden 21 adetinin geçerli teklif olarak belirlendiği, idarece belirlenen sınır değerin 963.450,00 TL olduğu, bu tutarın altında teklif veren 15 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 2 istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu,

 Söz konusu ihaleye teklif veren isteklilerden Kayram İnş. Bilg. Tur. ve Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale tarihi olan 15.06.2012 tarihinde idare kayıtlarına giren şikâyet dilekçesi ile Burak Kürekçi’nin 29.06.2012 tarihinde idare kayıtlarına giren şikayet dilekçesinde, sınır değer katsayısının “1,20” olması gerektiği belirtilmiş, bunun üzerine alınan 29.06.2012 tarihli ihale komisyon kararında “..Benzer iş olarak A/V. Grubu istenen bu ihalede (N) = 1 olarak kabul edilmiş olup, bu durum Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığından yapılan ihalenin iptal edilmesi yönünde ita amirinin onayına sunulmak üzere Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı,

22.05.2012 tarihinde yayımlanan ihale ilanının “Diğer hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde “İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1” düzenlemesinin bulunduğu, aynı düzenlemeye İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 46 ncı maddesinde de yer verildiği anlaşılmıştır. Böylece idarece sınır değer hesaplanırken, sınır değer katsayısının “1” olarak alındığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde“45.1.1.1. Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan “B-Üstyapı (Bina) İşleri”, “C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri”, “D-Elektrik İşleri”, “E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.” açıklaması bulunmaktadır.

İhale konusu iş; “Perforje Korkuluk İmalatı Yapımı” olup, ihale ilanının 4.4.1 inci maddesi ile İdari Şartnamenin 7.6 ncı maddesinde benzer iş, AV olarak belirlendiğinden, idarece sınır değer katsayısı olarak “1,20” değerinin alınması gerekirken, idarenin “1” değeri üzerinden hesaplama yaptığı anlaşılmıştır.

Buna göre ihale dokümanında yer alan idare tarafından esas alınan sınır değer katsayısı mevzuata aykırı olmasına rağmen süresi içinde dokümana yönelik bir şikâyet başvurusu yapılmamıştır. Öte yandan idarece yanlış katsayı esas alınarak hesaplanan sınır değer 963.450,00 TL, doğru katsayı esas alınarak hesaplanan sınır değer ise 802.875,00 TL’dir. Bu durumda, sınır değerin mevzuata uygun şekilde hesaplanması sonucunda oluşan yeni sınır değerin altında 8 geçerli teklif kalmaktadır. İdarece sınır değerin yanlış hesaplanması sonucunda da anılan 8 istekli sınır değerin altında kalmış olduğundan ve bu istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmadığından, isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmektedir. Öte yandan doğru sınır değerin üzerinde teklif veren isteklilerin tekliflerinin geçerli teklifler olduğu göz önüne alındığında, katsayının yanlış öngörülmesinin esasa etkili bir aykırılık doğurmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak idarece ihalenin iptal edilme gerekçesi olan sınır değer katsayısının yanlış belirlenmesinin esasa etkili bir sonuç doğurmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptalinin yerinde olmadığı ve ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

    Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

   

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13