6 Kalem Bilgi İşlem Donanımı Alımı İhalesi

6 Kalem Bilgi İşlem Donanımı Alımı İhalesi

6 Kalem Bilgi İşlem Donanımı Alımı İhalesi

6 Kalem Bilgi İşlem Donanımı Alımı İhalesi

 
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 36
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UM.II-3168

Şikayetçi:
Digifilm Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., ÇAVUŞOĞLU MAH. ÇOBANYILDIZI SOK. HAVACILAR SİTESİ No:51 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Adnan Adıvar Cd. İSTANBUL Başvuru tarih ve sayısı:
30.05.2012 / 20041 Başvuruya Konu İhale:
2012/7799 İhale Kayıt Numaralı "6 Kalem Bilgi İşlem Donanımı Alımı İhalesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiBaşhekimliği tarafından 26.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “6 Kalem Bilgi İşlem Donanımı Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 14.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 30.05.2012 tarih ve 20041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2096 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

  Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1 ) Başvuru konusu ihalenin 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemlere “Kostec” marka monitörlerle, 3 üncü kısmı oluşturan 6 numaralı kaleme ise “Microboard” marka ürünle iştirak ettikleri, söz konusu ihalenin 2 nci kısmı üzerinde bırakılan Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin 4 üncü kalem için teklif ettiği “Totoku”marka “3 MP ME355i2” model ürün ile 5 inci kalem için teklif ettiği “Totoku” marka “5 MP ME551i2” model ürünün, ilgili Teknik Şartnamelerin 9 uncu maddelerindeki şartı karşılamadığı, internet üzerinden indirilen“Totoku” marka ürünlere ait kataloglarda her iki model ürünün gri skala değerinin “11,9 bit” gri tonlamaya sahip olduğunun belirtildiği, Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin kendi internet sitesinde de monitörlerin gri skala değerlerinin “11 bit” olduğunun belirtildiği, buna karşın adı geçen firmanın başvuru konusu ihalede sunmuş olduğu Türkçe kataloglarda “11.9 bit (3826) gri ton” yerine “12 bit (4096) gri ton”ibaresinin yazılı olduğu ve Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin orijinal evrak üzerinde oynama yaparak kendi hazırladığı kataloğu sunduğu, söz konusu firmanın 12 bit gri tonlamayı sağladığı hususunun Boğaziçi Üniversitesinde yapılan ölçüm sonucuna göre kabul edildiği hususunun kesinleşen ihale kararında belirtildiği, oysaki Boğaziçi Üniversitesi’nin kalibrasyon ölçümü yapılması konusunda TÜRKAK tarafından onaylı bir kurum olmadığı ve bu tür ölçümlerin özel test cihazları ile yapılabileceği, ancak asıl mevzubahis olanın Teknik Şartnameye uymayan bir ürünü katalogunu değiştirmek suretiyle Teknik Şartnameye uygunmuş gibi göstererek ihaleye teklif verilmesi olduğu, belirtilen sebeplerle Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklif ettiği ürünün Teknik Şartnameye uygun olmaması ve sahte evrak sunması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2 ) Başvuru konusu ihalenin 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemlere “Kostec” marka monitörlerle iştirak ettikleri, söz konusu kalemlerde Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.nin de aynı marka ürünleri teklif ettiği ve kesinleşen ihale kararında adı geçen firmanın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiğinin görüldüğü, ancak başvuru konusu ihalenin 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemlerde Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. ile aynı marka ürünleri teklif etmeleri ve adı geçen firmadan daha düşük teklif sunmuş olmaları sebebiyle ihale kararının düzetilmesi talebiyle yapmış oldukları şikâyet başvurusu neticesinde alınan düzeltici işlem kararı ile firmalarının sadece 4 üncü kalemde en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, oysa 4 ve 5 inci kalemlerin her ikisinin ihalenin 2 nci kısmını oluşturduğu ve bu kalemlerin ayrı ayrı değerlendirilmemesi gerektiği, belirtilen sebeplerle ihalenin 2 nci kısmında en avantajlı ikinci teklif sahibi olmaları nedeniyle Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin 2 nci kısmının firmaları uhdesinde bırakılması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

            Başvuru konusu ihaleye ait şikâyet süreci incelendiğinde:   Kesinleşen ihale kararının, başvuru sahibince idareye yapılan şikâyet başvurusundaki beyana göre 30.04.2012 tarihinde tebellüğ edilmesinin ardından, başvuru sahibi tarafından yapılan şikâyet başvurusunun 04.05.2012 tarihinde idare kayıtlarına girdiği, idarece şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısı üzerinde 21.05.2012 tarihinin bulunduğu ve 22.05.2012 tarihinde başvuru sahibince elden tebellüğ edildiği görülmektedir. Ancak şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısı üzerinde söz konusu başvuru hakkında “14.05.2012 tarihinde karar alındığı”ifade edilmektedir.

            Konuyla ilgili olarak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin“İtirazen şikayet başvurularında süre”başlıklı 10 uncu maddesinde,“…(3) Ayrıca, idarece on günlük karar verme süresi içinde karar alınmakla birlikte bu kararın on günlük süre geçtikten sonra başvuru sahibine bildirildiği hallerde, kararın bildirildiği veya en geç tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren de süresi içerisinde Kuruma başvuruda bulunulabilir…”açıklaması bulunmaktadır.

            İdarece şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısı üzerinde söz konusu başvuru hakkında 14.05.2012 tarihinde karar alındığı ifade edildiğinden, idarece on günlük süre içinde karar alındığı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları”başlıklı 65 inci maddesi doğrultusunda 14.05.2012 tarihinden sonraki yedinci gün olan 21.05.2012 tarihi tebligat tarihi sayıldığında, itirazen şikâyet başvurusunun bu tarihten sonra on günlük yasal süre içinde yani 30.05.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına girmiş olması nedeniyle başvuru sahibinin süresi içinde Kuruma başvurduğu sonucuna varılmıştır.

            Bu tespit sonrasında başvuru sahibinin iddiası aşağıda incelenmiştir:

            İhale konusu işle ilgili olarak İdari Şartnamenin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde,“2.1. İhale konusu malın,

            a) Adı: 6 kalem bilgi işlem donanım alım ihalesi

            b) Varsa kodu: 253/03

            c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

            ç) Teslim edileceği yer: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edilecektir.”düzenlemesi,

            “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            …

            ı) İhaleye katılacak olan isteklilerin teklif ettiği tüm tıbbi cihazlar (Tıbbi cihaz yönetmeliği, Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği ve Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar) Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır. UBB kayıtları UBB sisteminde öngörülen doğrultuda olmalıdır. Tedarikçi firmalar, Bayileri ve Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler/cihazlar ihale tarihinden önce UBB’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürün numaralarını ihale sıra numarasına göre yazılı olarak ve UBB internet sitesi kayıt çıktıları ekli olarak sunacaklardır.

            …

            7.5.6. Firma vereceği ürünün orjinal kataloğunu vermek zorundadır.”düzenlemesi,

            “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 18 nci maddesinde “18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”düzenlemesi,

            “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

            19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 3 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir,

            İstekli istediği kısmın tamamına teklif vermek zorundadır.”düzenlemesi yer almaktadır.

            İdari şartnamenin ek kısmında yer alan tablo ise aşağıdaki gibidir:

Sıra no

Açıklama

Birimi

Branş kodu

Miktarı

1. Kısım

1

PACS server

adet

Bilgisayar ağ sunucu

4,000

2

PACS harici depolama birimi

adet

Bilgisayar sürücüsü, sabit disk

1,000

3

PACS iş istasyonu

adet

Bilgisayar, masaüstü

10,000

2. Kısım

4

PACS tıbbi görüntüleme monitör 3 MP medikal monitör

adet

Bağlantı, monitör/televizyon seti

18,000

5

PACS tıbbi görüntüleme monitör 5 MP medikal monitör

adet

Bağlantı, monitör/televizyon seti

2,000

3. Kısım

6

PACS CD yazıcı

adet

Bilgisayar sürücüsü, kompakt disk (CD)

2,000

            Yukarıda aktarılan bilgilere göre, başvuru sahibinin şikâyetine konu olan 4 ve 5 inci kalemler söz konusu ihalenin 2 nci kısmını oluşturmaktadır.

            Başvuru sahibi firmanın itirazen şikâyet dilekçesinde ihalenin başvuru konusu 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemler üzerinde bırakılan Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin orijinal evrak üzerinde oynama yaparak kendi hazırladığı katalogu sunduğu, ancak Ulusal Bilgi Bankasına ürün kaydı yapılırken, üretici firmaların orijinal katalogları ile üretici firmaya ait kalite belgelerinin Ulusal Bilgi Bankasına teslim edildiği ve bu doğrultuda Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklif ettiği monitörlere ait orijinal kataloglara UBB kayıtlarından ulaşılarak, adı geçen firmanın başvuru konusu ihalede sunduğu kataloglar üzerinde oynama yapıp yapmadığının tespit edilebileceği ifade edilmektedir.

            Bu iddia dikkate alınarak 15.06.2012 tarihli ve 1691-11099 sayılı yazı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna hitaben yazılan yazıda, ihalenin başvuru konusu 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemleri için altı firma tarafından teklif edilen ürünlerin UBB numaraları verilerek, söz konusu UBB numaralarına sahip marka ve modeldeki ürünlere ait orijinal katalogların birer sureti talep edilmiştir.

Adı geçen Kurum tarafından gönderilen ve 26.06.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevap yazısında“Kurumunuzca yürütülmekte olan bir incelemeye esas olmak üzere “6 Kalem Bilgi İşlem Donanımı” alımı ihalesine konu olan ve barkot numaraları ilgi yazınızda belirtilen ürünlerin Türkiye ilaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıt bildirimlerine ilişkin bilgi talebini içeren ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

          Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbı Cihazlar Yönetmeliğinin (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin (98/79/EC) kayıtla ilgili hükümleri gereğince, ülkemizde yerleşik bulunan üretici/ithalatçı firmaların, bayilerinin ve anılan yönetmelikler kapsamında bulunan tüm ürünlerin Bakanlığımız tarafından TİTUBB sistemi ile kayıt/bildirim işlemi yapılmaktadır. Böylelikle piyasaya arz edilen tüm tıbbı cihazları/ürünleri mezkur yönetmelik kapsamındaki belgelen ile birlikte kayıt altına alınmaktadır.

Belirtilen yönetmelikler kapsamında yer alan tıbbi cihazlar/ürünler bu yönetmelikler çerçevesinde tayin edilen risk sınıflarına göre TİTUBB sisteminde kayıt altına alınmakta olup bahse konu ürünler 93/42/EEC Sınıf I Diğer (Steril ve Ölçme Fonksiyonu Olmayan) olarak kaydedilmiş ürünlerdir. Bu sınıfta yer alan ürünler için sisteme katalog yüklenmesi zorunlu tutulmamakla birlikte isteğe bağlı yüklenebilmektedir.

Bu çerçevede, ilgi yazınızda belirtilen ürünlerle ilgili olarak TİTUBB’ta yapılan incelemede, bu ürünler için sisteme katalog yüklenmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca, söz konusu ürünlerin kayıt bildirim sayfalarındaki ürün formlarından birer çıktı yazımız ekinde gönderilmekte olup, TİTUBB WEB tabanlı bir sistem olup, sistemdeki tüm kayıtların nihai durumu ubb.iegm.gov.tr adresinden bilgi bankası sorgulama ekranına firma ve/veya ürün bilgileri girilerek en son onay tarihleri ile birlikte elektronik ortamda görülebilmektedir…”ifadeleri yer almaktadır.

            Yukarıda aktarılan yazıda verilen bilgiye dayanarak, ihalenin başvuru konusu 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemleri için altı firma tarafından teklif edilen ürünler için sisteme katalog yüklenmemiş olması sebebiyle iddia konusu monitörlere ilişkin olarak Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından idareye sunulan kataloglarla ilgili bir karşılaştırma yapma imkânı olmamıştır.

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihalenin başvuru konusu 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemleri için teklif veren altı firmadan Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş., Kuzey Büro Malz. Kırt. Gıda Tıbbi Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. ve Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.04.2012 tarihli yazılarla demonstrasyona tabi tutulduğu görülmektedir.

            Başvuru konusu ihalenin bütün kısımları için teklif veren Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihalenin 1, 2 ve 3 üncü kalemleri için demonstrasyon yapmaya davet edildiği ancak söz konusu firmadan iddia konusu 4 ve 5 inci kalemler için demonstrasyon talep edilmediği belirlenmiştir.

            Başvuru konusu ihalenin bütün kısımları için teklif veren ve ihale komisyon kararında teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına dair bir ibare olmamasına karşın, Vadora Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş.nin herhangi bir kalem için demonstrasyona tabi tutulduğuna dair bir yazıya idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası dâhilinde rastlanılmamıştır.

            İhale işlem dosyasında idarece yapılan demonstrasyon sonuçlarına ilişkin 20.04.2012 tarihli ve 213 sayılı yazıda ihalenin başvuru konusu 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemlerini oluşturan monitörler için teklif veren Kuzey Büro Malz. Kırt. Gıda Tıbbi Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin demonstrasyonunun uygun bulunmadığı, Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş. ve Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.nin demonstrasyonlarının ise uygun bulunduğu ifade edilmektedir.

            Ancak Kuzey Büro Malz. Kırt. Gıda Tıbbi Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin demonstrasyonunun neden uygun bulunmadığı hususunda herhangi bir açıklama mevcut değildir.

            Başvuru sahibi Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 4, 5 ve 6 ncı kalemler için demonstrasyona tabi tutulduğu görülmekle birlikte demonstrasyon sonucuna ilişkin yazılarda, söz konusu firmanın 4 ve 5 inci kalemlerde teklif ettiği ürünün ihale dokümanına uygunluğu hususunda bir tespit bulunmamakta, sadece 6 ncı kalem için teklif edilen ürünün uygun bulunduğuna ilişkin bir ifade yer almaktadır.

            Lakin, yukarıda aktarıldığı üzere İdari Şartnamede teklif edilecek ürünlere ait İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kayıtları ile orijinal katalogların sunulması istenilmekte, ancak söz konusu ürünler için isteklilerce düzenlenecek bir Teknik Şartnameye uygunluk beyanı sunulacağına veya idarece demonstrasyon yapılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

            Bu doğrultuda, ihale dokümanında bulunmayan bir yöntemle isteklilerce teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve değerlendirmenin sadece istekliler tarafından sunulan kataloglar üzerinde yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

            Başvuru sahibi firma, söz konusu ihalenin 2 nci kısmı üzerinde bırakılan Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin 4 üncü kalem için teklif ettiği “Totoku” marka “3 MP ME355i2” model ürün ile 5 inci kalem için teklif ettiği “Totoku” marka “5 MP ME551i2” model ürünün ilgili Teknik Şartnamelerin 9 uncu maddelerindeki şartı karşılamadığını iddia etmektedir.

            3 MP Medikal Monitör Teknik Şartnamesi ve 5 MP Medikal Monitör Teknik Şartnamesinin 9 uncu maddelerinde “Siyah beyaz en az 12 bit tonlama olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Söz konusu Teknik Şartnamelerin 9 uncu maddelerinde yer alan düzenleme doğrultusunda, Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklif dosyasında bulunan 3 MP ve 5 MP medikal monitörlerle ilgili kataloglar incelendiğinde “Totoku” marka “ME355i2” model 3 MP monitöre ait katalogun ön sayfasının alt kısmında “12 bit ekran”, arka sayfasında “12 bit (4096) gri tonlamasından 8 bit (256) gri tonlamasına özel görüntüleyici ile 12 bit’in (4096 gri tonu) eş zamanlı görüntülenmesi” ibareleri, “Totoku” marka “ME551i2” model 5 MP monitöre ait katalogun ön sayfasının alt kısmında “12 bit ekran”, arka sayfasında “12 bit (4096) grilik skalasından 8 bit (256) grilik skalasına, uyarlanmış bir görüntüleyici ile 12 bit aralıksız görüntüleme mümkündür (4096 gri tonlaması)” ibareleri bulunmaktadır.

            Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklif dosyasındaki bilgilere göre söz konusu firma tarafından sunulan “Totoku” marka “ME355i2” model 3 MP medikal monitörün UBB numarası: 245 103 100 51 88, “Totoku” marka “ME551i2” model 5 MP medikal monitörün UBB numarası: 245 103 100 06 19’dur.

            Bahsi geçen UBB numaralarına ilişkin kayıtlara göre Medital Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti., bahsi geçen ürünlerin tedarikçisi firma konumundadır. Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklif dosyasında bulunan 26.03.2012 tarihli ve Medital Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti. onaylı yetki belgesinde Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin “Totoku” markasına ait tüm ürünleri teklif etmeye, satmaya vs. yetkilendirildiği belirtilmektedir.

            Ancak, Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin Medital Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti. tarafından Totoku markasına ait tüm ürünleri teklif etmeye, satmaya vs. yetkilendirildiği görülmekle birlikte Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklif dosyasında yer alan bahsi geçen monitörlere ait Türkçe katalogların arka sayfalarında üretici firma olan Totoku Electric Co. Ltd.in ismi ve iletişim bilgileri (Türkçe olarak) var iken sözü edilen kataloglar üzerinde ne tedarikçi konumundaki Medital Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti.nin ne de bayi konumundaki Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.’ne ait bir antet, logo, iletişim bilgisi, kaşe, imza vs. gibi bir unsur vardır.

            İdari şartnamenin yukarıda aktarılan 7.5.6 numaralı maddesindeki düzenlemeye göre isteklilerin, teklif edecekleri ürünlerin orijinal kataloglarını vermeleri gerekmektedir.

            Buna karşın Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu kataloglar Türkçe olmasına karşın, bu katalogların üzerinde, tedarikçi veya bayi konumundaki firmalara ait herhangi bir antet, logo, iletişim bilgisi vs. bulunmadığından, söz konusu katalogların orijinal belge olmadıkları sonucuna varılmıştır. Adı geçen firmanın teklif dosyasında, sözü edilen Türkçe katalogların üretici firma tarafından yayımlanan yabancı dildeki orijinal nüshaları da bulunmadığından, firma tarafından sunulan Türkçe katalog ile üretici firma tarafından düzenlenen katalog arasında bir karşılaştırma yapma imkânı bulunmamaktadır.

            Bu doğrultuda Totoku Electric Co. Ltd.’in “www.totoku.com” internet adresinden, “ME355i2” model 3 MP medikal monitör ile “ME551i2” model 5 MP medikal monitörün kataloglarına ulaşılmıştır. Söz konusu İngilizce kataloglar incelendiğinde, her iki modelin kataloglarının ön sayfasında “11-bit display” ibaresi, arka sayfalarında ise “11.9 bit (3826) grayscale to 8 bit (256) grayscale simultaneous display of 11 bit (2048 shades of gray) is posibble with the customized viewer” ifadeleri yer almaktadır.

            Aynı şekilde Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin “www.digi-med.com.tr” internet sayfasında da 11 bitlik görüntüleme özelliğinden bahsedilmektedir.

            Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından sunulan kataloglarda bulunan bilgiler ile üretici firma Totoku Electric Co. Ltd.’in “www.totoku.com” internet adresindeki kataloglar ve Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin internet sayfasında bulunan bilgiler arasında çelişki bulunduğu görülmektedir.

            İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından başvuru konusu ihaleyi yapan idareye hitaben yazılmış 19.04.2012 tarihli yazıda teklif edilen ürünlerin 12 bit olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu yazı ekinde üretici Totoku firması tarafından yazıldığı anlaşılan yazıda, iddia konusu monitörlerde PACS görüntüleyici kullanılması halinde DICOM görüntülerinde mevcut renk verisinin tüm 12 bitinin görüntülenebileceği belirtilmektedir. Sözü edilen yazı ekinde bulunan ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlendiği görülen belgede iddia konusu monitörlerde, 12 bitlik veri yapısı olduğu ifade edilmektedir.

            Başvuru sahibinin iddiasının cevaplandırılabilmesi için 29.06.2012 tarih ve 1815-11905 sayılı yazı ile bir akademik kurumdan teknik görüş talep edilmiştir. Söz konusu yazıda, “…Başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda,

1 ) İhale üzerinde bırakılan (A) firmasının teklif dosyasında bulunan Türkçe kataloglar ile aynı firmanın, bahsi geçen monitörlerin Teknik Şartnameye uygun olduğu hususunda idareye sunduğu dilekçe ekinde bulunan üretici firmaya ait 16.04.2012 tarihli bir yazı da ekler arasına tarafınıza sunulmuştur.

            Bunun dışında, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesi ekinde bulunan ve üretici “Totoku” firmasının internet sitesinden elde edildiği ve orijinal olduğu iddia edilen kataloglar yazı ekinde tarafınıza sunulmuştur.

Buna göre, ihale üzerinde bırakılan (A) firmasının teklif dosyasında bulunan Türkçe katalog ve üretici “Totoku” firmasına ait 16.04.2012 tarihli yazıda yer alan bilgiler ile başvuru sahibinin şikâyet dilekçesi ekinde bulunan, “Totoku” firmasının internet sitesinden elde edildiği ve orijinal olduğu iddia edilen İngilizce belgelerde yer alan bilgilerin, Teknik Şartnamenin yukarıda zikredilen 9 uncu maddesine uygunluğu hususunda karşılaştırmalı bir değerlendirmesinin yapılabilmesi için görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.

2) Ayrıca, başvuru konusu ihaleye teklif veren diğer isteklilerden,

            (B) ve (C) firmalarının teklif ettiği “Kostec” marka “KT-D213Q5” model 3 MP medikal monitör ile “Kostec” marka “KT-D213V5” model 5 MP medikal monitör için sunulan kataloglar ile,

            (D) ve (E) firmalarının teklif ettiği “Wide” marka “IF2103MP” model 3 MP medikal monitör ile “Wide” marka “IF2105MP” model 5 MP medikal monitör için sunulan kataloglar ektedir.

            Bu doğrultuda, yazı ekinde bulunan Teknik Şartname ve kataloglar üzerinden bir değerlendirme yapılmak suretiyle, yukarıda belirtilen dört firmanın teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesine uygun olup olmadıkları hususunda görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.” ifadeleri yer almaktadır.

            Yukarıdaki teknik görüş talebi yazısında yer alan (A) firması, Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.’ni, (B) ve (C) firmaları, Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.’ni, (D) ve (E) firmaları ise Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Vadora Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş.’yi temsil etmektedir.

            Yukarıda bahsi geçen teknik görüş talebine cevaben ilgili akademik kurum tarafından gönderilen ve 23.07.2012 tarihinde Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan teknik görüş yazısında “İlgi yazınızda “Bilgi İşlem Donanımı Alımı” ihalesine ilişkin yapılan bir şikayet incelemesine esas olmak üzere görüşlerimiz sorulmaktadır. Konu ile ilgili görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur.

            1- Soru konusu olan (A) firmasının teklif ettiği ‘Totoku’ marka ME355İ2 model 3 MP ve ME551i2 model 5 MP medikal monitörler Teknik Şartnamesinin 9 uncu maddesine uygunluk yönünden incelenmiştir. Tarafınızca ekte gönderilen belgeler ve tarafımca internetten bakılan firmanın orijinal katalogu incelendiğinde yukarıda bahsedilen her iki monitorün siyah-beyaz (gri tonlama) tonlamasının şartnamedeki ‘en az 12 bit tonlama olmalıdır’ ibaresine uymadığı anlaşılmıştır.

            Orijinal kataloglarda ürünlerin ‘11.9 bit (3826) gri skala'dan 8 bit (256) skalaya' ile sınırlı kaldıkları anlaşılmaktadır. Ancak (A) firması tarafından gönderilen katalogların Türkçe tercümesinde yukarıdaki ifadenin ‘12 bit (4096) grilik skalasından 8 bit (256) skalasına’ şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir.

            2- (A) firmasının sunduğu üreticiye ait 16.04.2012 tarihli yazının hiçbir kanıt değeri olmayıp 1 nolu maddedeki ‘bit’ farklılığını açıklamamaktadır.

            3- (A) firmasının idareye sunduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne yaptırılan testin sonucu tarafımıza iletilmediği için ek yorum yapılamamıştır. Ancak sonucun (A) firmasının lehine gelmesi halinde bile, test metodolojisinin ve testten klinik uygulamaya geçişte olabilecek farklılıkların irdelenmesi için ‘Totoku’ firması ile kataloglarında monitör bitini neden düşük tutukları konusunda görüş istenmesi gerekmektedir.

            4- (B) ve (C) firmalarının teklif ettiği ‘Kostec’ marka ‘KT-D213Q5’ model 3 MP ve ‘KT-D213V5’ model 5 MP ile (D) ve (E) firmalarının teklif ettiği ‘Wide’ marka ‘IF2103MP’  model 3 MP ve ‘IF2105MP’ model 5 MP medikal monitörlerin teknik özellikleri tarafınızca gönderilen Türkçe katalog ve tarafımca internetten bakılan orijinal katalogları itibariyle Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesine uygunluk göstermektedir.”ifadeleri yer almaktadır.

            Yukarıda aktarılan teknik görüşte verilen bilgilere göre, (A) firması konumundaki Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklif dosyasındaki katalog ile söz konusu firmanın teklif ettiği cihazın üreticisi olan “Totoku” firmasının internet sayfasındaki katalogda yer alan bilgiler arasında fark olduğu görülmekte ve üretici firmanın internet sayfasındaki kataloglara göre, adı geçen firma tarafından teklif edilen monitörler, ilgili Teknik Şartnamelerin 9 uncu maddesindeki şartı karşılamamaktadır.

            Bunun dışında başvuru konusu ihalede teklif edilen cihazların Teknik Şartnameye uyup uymadıklarına ilişkin değerlendirmenin orijinal katalog üzerinden yapılması gerektiği görülmektedir. Ancak yukarıda da değinildiği gibi Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu kataloglar Türkçe’dir ve bu kataloglar üzerinde, üretici “Totoku” firmasının Türkiye temsilcisi Medital Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti.’ne ait herhangi bir antet, logo, iletişim bilgisi vs. bulunmaması sebebiyle söz konusu katalogların “tercüme belge” sınıfında olduğu kabul edilmiştir.

            Tercüme belgelerle ilgili olarak, İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

            7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

            …

            7.9. Tekliflerin dili

            7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Buna göre, yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı bir dilden Türkçe’ye çevrilen bir belgenin tercümesinin yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu olmasına karşın Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu kataloglar üzerinde yeminli tercüman onayı ile noter onayı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu katalogların kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

            Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda söz konusu ihalenin 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemleri üzerinde bırakılan Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

            Başvuru sahibinin iddiasıyla ilgili olarak İdari Şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesinde,“19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

            19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 3 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir,

            İstekli istediği kısmın tamamına teklif vermek zorundadır.”düzenlemesi.

            “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35 inci maddesinde ise,“ 35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

            1 nci iddiayla ilgili değerlendirme kısmında da aktarıldığı gibi, İdari Şartnamenin ek kısmında yer alan tabloda, başvuru konusu ihalenin 2 nci kısmının 4 ve 5 inci kalemlerden oluştuğu görülmektedir.

            İdari şartnamenin yukarıda aktarılan 19 uncu maddesine göre, başvuru konusu ihaledeki kısım sayısı üçtür ve isteklilerin istedikleri kısımların tamamına teklif vermeleri gerekmektedir. Bundan dolayı isteklilerce verilen tekliflerin kısım bazında değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Söz konusu ihalede Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 4 üncü kalem için 161.556,12 TL, 5 inci kalem için 37.895,88 TL ve 2 nci kısım için toplam 199.452,00 TL teklif verdiği görülmektedir.

            Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.nin ise 4 üncü kalem için 170.100,00 TL, 5 inci kalem için 33.900,00 TL ve 2 nci kısım için toplam 204.000,00 TL teklif verdiği görülmektedir.

            Buna göre Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 5 inci kalemde Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden daha düşük teklif vermiş ise de 2 nci kısmın tamamı için verilen toplam teklifin dikkate alınması gerektiğinden ve ihalenin 2 nci kısmında en düşük teklifi Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. verdiğinden söz konusu kısmın başvuru sahibi Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması gerektiği sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

            Ancak (B) kısmında yapılan değerlendirmede görüleceği üzere, her iki firmanın da sunmuş oldukları katalogların mevzuata uygun olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiğinden, idarece yapılan mevzuat aykırı işlemin esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

            Başvuru sahibinin 1 inci iddiasıyla ilgili olarak:

            a) Kuzey Büro Malz. Kırt. Gıda Tıbbi Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., 4 ve 5 inci kalemler için “Nec” marka“MD213MG” model 3 MP medikal monitör ile “Nec” marka “MD215MG” model 5 MP medikal monitör teklif etmiştir.

            1 inci iddiaya ilişkin değerlendirme kısmında da belirtildiği gibi, ihale işlem dosyasında bulunan idarece yapılan demonstrasyon sonuçlarına ilişkin 20.04.2012 tarihli ve 213 sayılı yazıda, ihalenin başvuru konusu 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 numaralı kalemlere konu olan medikal monitörler için teklif veren Kuzey Büro Malz. Kırt. Gıda Tıbbi Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin demonstrasyonunun uygun bulunmadığı ifade edilmekte ise de adı geçen firmanın demonstrasyonunun neden uygun bulunmadığı hususunda herhangi bir açıklama mevcut değildir.

            Ancak başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik değerlendirmede de belirtildiği gibi, ihale dokümanında demonstrasyon yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, dokümanda bulunmayan bir yöntemle isteklilerce teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve değerlendirmenin sadece istekliler tarafından sunulan kataloglar üzerinde yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

            Bu tespite karşın isteklilerce teklif edilen medikal monitörlerin, Teknik Şartnamelerin 9 uncu maddesine uygun olup olmadığı hususunda Kurum tarafından ilgili akademik kurumdan talep edilen teknik görüş yazısında sehven Kuzey Büro Malz. Kırt. Gıda Tıbbi Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ürüne ait kataloglara yer verilmemiştir.

            Adı geçen firmanın sunduğu kataloglar incelendiğinde: “MD213MG” ve “MD215MG” model monitörlere ilişkin İngilizce kataloglar üzerinde, asıl belgenin idarece görüldüğüne dair “aslı gibidir” kaşesi, Türkçe kataloglarda ise yeminli tercüman onayı ve noter onayı bulunmaktadır. Bu tespite göre, söz konusu kataloglar, sunum şekli açısından kamu ihale mevzuatına uygundur.

            Ancak zikredilen firma tarafından sunulan “Nec” marka “MD215MG” model 5 MP medikal monitöre ilişkin İngilizce katalog ile bu katalogun yeminli tercüman ve noter onaylı çevirisi karşılaştırıldığında, iki belge arasında bilgi farklılıkları olduğu görülmektedir.

            Örneğin, “görüntüleme teknolojisi, ekran boyutu, aktif ekran alanı, piksel alanı, kontrast oranı, doruk ışıklılık, ayarlanan ışıklılık, görüntüleme açısı, gri tonlamalı çoğaltma, dijital arayüz modları, boyutlar (dikey mod), boyutlar (yatay mod), kenar genişliği, pivot-tilt-yükseklik ayarı, kaide ile birlikte ağırlık, güç tüketimi, çalışma sıcaklığı” isimli satırlardaki bilgiler, İngilizce ve Türkçe tercüme belgeler arasında farklılık arz etmektedir. Bahsi geçen farklılığın bulunduğu bilgiler arasında, iddia konusu hususla ilgili “gri tonlamalı çoğaltma” satırı da yer almaktadır.

            Yukarıda değinildiği gibi İdari Şartnamede teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanın Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı ve belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümenin esas alınacağı düzenlenmiştir. Ancak bahsi geçen istekli tarafından sunulan yabancı dildeki orijinal katalog ile bu katalogun Türkçe tercümesi arasında bilgi farklılığı bulunduğunun görülmesi nedeniyle teklif edilen cihaza ilişkin bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı ve bu doğrultuda Kuzey Büro Malz. Kırt. Gıda Tıbbi Ürün. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre söz konusu firmanın teklifinin dokümanda düzenlemesi yapılmayan demonstrasyon yöntemi sonucunda değerlendirme dışı bırakılmış olmasının esasa etkili olmadığı ve konuyla ilgili bir düzeltici işlem yapılmasına gerek bulunmadığı neticesine ulaşılmıştır.

            b) Başvuru sahibi Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., 4 ve 5 inci kalemler için “Kostec” marka“KT-D213Q5” model 3 MP medikal monitör ile “Kostec” marka “KT-D213V5” model 5 MP medikal monitör teklif etmiştir.

            Adı geçen firmanın teklif dosyasında bulunan yetki belgesine göre Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Microtec Med. San. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Kostec marka sistemleri satmak ve teklif vermekle yetkilendirilmiştir.

            Söz konusu firmanın sunduğu katalog sureti dört sayfadan oluşmaktadır. Bahsi geçen katalog sayfalarının alt kısımlarında üretici firmanın ismi olan “Kostec” ibaresi bulunmakta, bunun dışında ne tedarikçi firmaya ne de bayi konumundaki firmaya ait herhangi bir antet, logo, iletişim bilgisi vs. bulunmamaktadır.

            Ayrıca bahsi geçen katalogun ilk üç sayfası Türkçe iken teknik bilgilerin yer aldığı son sayfa İngilizce’dir.

            Birinci iddianın değerlendirilmesinde de değinildiği gibi başvuru konusu ihalede teklif edilen cihazların Teknik Şartnameye uyup uymadıklarının orijinal katalog üzerinden yapılması gerekmektedir. Ancak Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan söz konusu katalogların bir kısmı Türkçe bir kısmı İngilizce’dir ve bu kataloglar üzerinde üretici “Kostec” firmasının Türkiye temsilcisi Microtec Med. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ait herhangi bir antet, logo, iletişim bilgisi vs. bulunmaması sebebiyle söz konusu katalogların“tercüme belge” sınıfında olduğu kabul edilmiştir. İngilizce olan kısımların ise Türkçe tercümesi mevcut değildir.

            Buna göre yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı bir dilden Türkçe’ye çevrilen bir belgenin tercümesinin yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu olmasına karşın söz konusu kataloglar üzerinde yeminli tercüman onayı ile noter onayı bulunmadığından, katalogda yer alan İngilizce bölümün ise Türkçe tercümesi bulunmadığından, bahsi geçen katalogun İdari Şartnamenin 7.7.5.1.1 ve 7.9.1 numaralı maddelerine göre teklif edilen cihazın değerlendirilmesi amacıyla kullanılması mümkün değildir. Dolayısıyla söz konusu katalogların kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

            Bundan dolayı, ihalenin 2 nci kısmının 4 ve 5 inci kalemleri için başvuru sahibi Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

            c) Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti., 4 ve 5 inci kalemler için “Kostec” marka “KT-D213Q5” model 3 MP medikal monitör ile “Kostec” marka “KT-D213V5” model 5 MP medikal monitör teklif etmiştir.

            Adı geçen firmanın teklif dosyasında bulunan kataloglar, Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan kataloglar ile aynıdır ve Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. için yukarıda yapılan değerlendirme Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. için de geçerli olduğundan, söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

            d) Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti., 4 ve 5 inci kalemler için “Wide” marka “IF2103MP” model 3 MP medikal monitör ile “Wide” marka “IF2105MP” model 5 MP medikal monitör teklif etmiştir.

            Adı geçen firmanın teklif dosyasında bulunan UBB kayıtları ile yeminli tercüman ve noter onaylı temsilcilik belgesine göre Reproset Matbaa Makine ve Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin Wide Corp.’un Türkiye temsilcisi olduğu görülmektedir. Yetki belgesine ve UBB kaydına göre ise Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti., Reproset Matbaa Makine ve Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin bayisi konumundadır.

            Söz konusu firmanın sunduğu katalog sureti iki sayfadan oluşmaktadır ve Türkçe’dir. Bahsi geçen katalog sayfalarının alt kısımlarında bulunan üretici firmanın ismi olan “Wide” ibaresinin yanında, adı geçen firmanın Türkiye temsilcisi Reproset Matbaa Makine ve Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin logo ve iletişim bilgileri bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu belgelerin orijinal belge olarak kabul edilmesi ve değerlendirmenin bu belge üzerinden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

            İlgili akademik kurumdan alınan teknik görüş yazısında da söz konusu cihazlara ilişkin Türkçe katalogdaki bilgilere göre Teknik Şartnamelerin 9 uncu maddesine uygun oldukları belirtildiğinden, Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti., ihalenin 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 inci kalemleri için sunduğu teklifin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            e) Vadora Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş., 4 ve 5 inci kalemler için “Wide” marka “IF2103MP”model 3 MP medikal monitör ile “Wide” marka “IF2105MP” model 5 MP medikal monitör teklif etmiştir.

            Adı geçen firmanın teklif dosyasında bulunan kataloglar, Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan kataloglar ile aynıdır ve Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. için yukarıda yapılan değerlendirme Vadora Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş. için de geçerli olduğundan, söz konusu firmanın teklifinin de kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Dijimed Bilişim Çözümleri Tic. ve San. A.Ş., Digifilm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Turmap Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.nin ihalenin 2 nci kısmını oluşturan 4 ve 5 inci kalemlerindeki tekliflerinin değerlendirme dış bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13