Polis Meslek Yüksek Okulu Ek Hizmet Binası İhalesi

Polis Meslek Yüksek Okulu Ek Hizmet Binası İhalesi

Polis Meslek Yüksek Okulu Ek Hizmet Binası İhalesi

Polis Meslek Yüksek Okulu Ek Hizmet Binası İhalesi

 
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 125
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.I-3255

Şikayetçi:
Alte Grup Yapı Mühendislik İnş. Tic. San. Ltd. Şti., YILDIZEVLER MAHALLESİ 745/5 SOKAK NO:7/2 ANKARA İhaleyi yapan idare:
Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Asagı Nohutlu Mahallesı Sakarya Caddesı 14 66100 YOZGAT Başvuru tarih ve sayısı:
27.07.2012 / 26417 Başvuruya Konu İhale:
2012/28903 İhale Kayıt Numaralı "Polis Meslek Yüksek Okulu Ek Hizmet Binası" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğitarafından 13.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Polis Meslek Yüksek Okulu Ek Hizmet Binası” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.07.2012tarih ve 26417sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2878sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenlenmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 Başvuru dilekçesinde özetle;ihalede geçerli teklif sunan Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. ile Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi ve İzka İnş. Taa. Müh. Ltd. Şti. ile Can-Ka İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin anahtar teknik personel olarak beyan ettikleri kişilerin ilan tarihinden geriye doğru istekliler bünyesinde çalıştığına ilişkin belgelerin sunulup sunulmadığının tekrar incelenmesi iddialarına yer verilmiştir.

 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet  başvurusunda bulunabilecekleri; onuncu fıkrasının (c) bendinde, başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya  şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet  başvurusu konusunun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verileceği; 56 ncı maddesinde, idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet  üzerine aldığı kararda belirlenen konular ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hüküm altına alınmıştır.

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin, başvuruların şekil unsurları başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin dilekçelerde belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 Kamu ihale hukukunda, itirazen şikâyet  başvuruları ve bunların incelenmesiyle ilgili olarak yukarıda alıntı yapılan mevzuattan, ihalelere yönelik başvuruların, idari işlemlerin olağan denetim yöntemlerinden farklı olarak, ihale sürecine dahil olan kişilerin ekonomik menfaatlerinin hukuka aykırı işlem veya eylemlerle ihlalinin önlenmesi amacıyla bir uyuşmazlık çözme usulü olarak kurgulandığı, bu nedenle bir ihale sürecinde tesis edilen sonuç doğurucu idari işlemlerin tamamının incelenmesinden ziyade öncelikle başvuru sahibinin hukuka aykırılık iddialarının incelenmesinin esas olduğu, özellikle 4734 sayılı Kanunda yapılan 5812 sayılı Kanun değişikliklerinden sonra itirazen şikâyete konu iddiaların çözümlenmesinin daha da önemli hale geldiği, bu nedenle ihalelere yönelik başvuruda bulunacak kişilerin, hukuka aykırılık iddialarını somut ve açık biçimde belirtmesi ve buna ilişkin kanıt ve delilleri sunması gerektiği, aksi takdirde ihale sürecinde hukuka aykırı işlemlerin bulunabileceği olasılığına dayanarak itirazen şikâyet  başvurusunda bulunmaya hukuki olanak olmadığı anlaşılmaktadır.

 Nitekim bu durum İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde açıkça belirtilmiş ve ilgili Tebliğin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan konuların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği, işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağı belirtilmiştir.

 İncelenen ihalede, başvuru sahibi tarafından, ihalede geçerli teklif sunan iki isteklinin anahtar teknik personel olarak beyan ettikleri kişilerin ilan tarihinden geriye doğru istekliler bünyesinde çalıştığına ilişkin belgelerin sunulup sunulmadığının tekrar incelenmesi talep edilmektedir.

 İhaleye on iki istekli katılmış, üç isteklinin teklifi geçerli kabul edilmiş ve en düşük fiyat esasına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilerek ihale sonuçlandırılmıştır. Geçerli teklif sunan başvuru sahibinin iddiası, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. ile Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi ve aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı için teklifi reddedilen İzka İnş. Taa. Müh. Ltd. Şti. ile Can-Ka İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti. ortak girişimine yöneliktir.

 İtirazen şikâyet başvurularının hukuki niteliği ve başvuru sahibinin dilekçesi ile incelenen ihaledeki durum ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ilgilinin başvuru dilekçesinde belirtilen isteklilerde çalışan, hangi anahtar teknik personelin çalışma süresinde hukuka aykırılık bulunduğu konusunda herhangi bir tespit belirtmediği gibi buna ilişkin hiçbir delil de sunmadığı, itirazen şikâyet dilekçesinde sadece yeniden inceleme talep ettiği, bu haliyle iddianın somut ve açık olmadığı ve yeniden inceleme gibi bir usulün kamu ihale mevzuatında bulunmadığı dolayısıyla da anılan mevzuatın aktarılan düzenlemelerinden hareketle, başvurunun şekil şartlarına uygun olmadığı ve bu nedenle itirazen şikâyet  başvurusunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13