Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2015/005

Gündem No : 17

Karar Tarihi : 14.01.2015

Karar No : 2015/UH.I-94

Şikayetçi:

Mesut Kalaycı Başkent Sos. Hizm. Pey. Tar. Tem. Yem. Hizm. Turz. İnş. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Karatay Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.12.2014 / 45456

Başvuruya Konu İhale:

2014/129827 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Park Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Temizliğinin Yapılması İşleri” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Mesut Kalaycı Başkent Sos. Hizm. Pey. Tar. Tem. Yem. Hizm. Turz. İnş. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.,

Birlik Mah. 403.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karatay Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/KONYA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/129827İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizliğinin Yapılması İşleri” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Karatay Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 17.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Muhtelif Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizliğinin Yapılması İşleri” ihalesine ilişkin olarak Mesut Kalaycı Başkent Sos. Hizm. Pey. Tar. Tem. Yem. Hizm. Turz. İnş. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. nin 02.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.12.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2014 tarih ve 45456 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/3797 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak hesaplanan işçilik maliyetinin 2.980.857,09 TL olduğu, hesaplamaların ihale dokümanında nakdi olarak ödeneceği belirtilmiş olan yakacak giderine %4 sözleşme ve genel giderleri eklenmek suretiyle yapılması gerektiği, kendileri haricindeki 5 istekli tarafından bu hususa dikkat edilmeden hesaplamaların yapıldığı, teklif tutarları asgari işçilik maliyetin altında olan söz konusu isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinde“4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

  1. a) Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

  1. b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.
  2. c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde

“78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

  1. a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.
  2. b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.
  3. c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler:

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: Muhtelif Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizliğinin Yapılması İşleri
  2. b) Miktarı ve türü:

100 Kişi (3 ‘ü Engelli işçi) ile 12 Ay süreli Muhtelif Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizliğinin Yapılması İşleri Hizmet Alımı İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. c) Yapılacağı yer: Karatay Belediyesi sınırları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta, vergi (KDV. Hariç), resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olmalıdır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalışan işçilere Asgari ücretten aşağı ücret ödenmeyecektir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Mesaisi: -Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde ilave çalışma yapıldığı takdirde;

-Ulusal Bayram ve Genel Tatil Toplam = 14,5 Gün. (1-Gün 1-Ocak-2015 Yılbaşı, 1-Gün 23-Nisan-2015 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 1-Gün 01-Mayıs-2015 Emek ve Dayanışma Günü, 1-Gün 19-Mayıs-2015 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 3,5-Gün- 16-17-18-19-Temmuz 2015 Ramazan Bayramı,1-Gün 30-Ağustos-2015 Zafer Bayramı, 4,5-Gün- 23-24-25-26-27-Eylül 2015 Kurban Bayramı, 1,5-Gün 28-29-Ekim-2015 Cumhuriyet Bayramı)

-Mesai yapıp yapmamak, idarenin inisiyatifindedir. -Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde çalışacak işçi sayısı 97- olup, gerektiğinde ve yapıldığı takdirde mesai ödenecektir. Ancak teklif fiyata dahil edilerek verilecektir. Engelli Personele mesai yaptırılmayacaktır.

-Fazla Çalışma Saat Mesaisi: Haftalık 45 saat aylık 180 saati aşan çalışmalarda saat hesabı ile aşılan kısım her ay nakdi ödenir. 12-ayda 1-kişi için 270 saati geçemez. Yapıldığı takdirde ödenir ancak teklif fiyata dahildir.

-Fazla Çalışma Saat Mesaisinde çalışacak işçi sayısı 97- olup, gerektiğinde ve yapıldığı takdirde mesai ödenecektir.

Ancak teklif fiyata dahil edilerek verilecektir. Engelli Personele mesai yaptırılmayacaktır.

-Mesai yapıp yapmamak, idarenin inisiyatifindedir. Yapıldığı takdirde ödenir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yemek Gideri:

Yüklenici, çalışan tüm personele (100-Kişi); yemek bedelini, Günde bir sefer/öğün ayda 26-gün hesabıyla her ay = Aylık işçi brütü: 497,38-TL, (Günlük işçi brütü: 19,13-TL.) Nakdi yapmak zorundadır. (Yemek yardımı ücretin nakdi yapılması ve bordroda gösterilmesi zorunludur.) Teklif fiyata dâhildir.

Yakacak Gideri:

Her elemana (100-Kişi) Sözleşme süresi içinde (İdarenin belirleyeceği herhangi 2-ayda / 2-seferde ( her seferde 1-ton olmak üzere) toplam 2 ton paçal kömür ücreti, nakdi verilecektir.

1-Ton için Toplam (İşveren dahil Brüt): 753,94-TL. (Nakdi ödenecektir.)

Yol Yardımı:

Sözleşme kapsamında yükleniciye çalışacak işçiler açısından herhangi bir ulaşım bedeli ödenmeyecektir. İşçilerin ulaşım sorunu idare tarafından haricen çözülecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu işte uygulanacak kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 (yüzdeiki) dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin

Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat

1 Aylık Ücret (Yemek Dahil) (Brüt Üzerinden) Ay 97,00 12

2 Aylık Ücret (Engelli Personel) (Yemek Dahil) (Brüt Üzerinden) Ay 3,00 12

3 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Mesaisi (Brüt Üzerinden) Gün 97,00 14,5

4 Fazla Çalışma Saat Mesaisi (Brüt Üzerinden) Saat 97,00 270

5 Yakacak Yardımı (Brüt Üzerinden) Ton 100,00 2

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Başvuruya konu ihalenin “Muhtelif Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizliğinin Yapılması İşleri” olduğu, idare tarafından yaklaşık maliyetin KİK işçilik modülü esas alınarak 97 kişi için ücretin 2.403.171,12 TL, 3 engelli personel için ücretin 65.621,16 TL, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmalarının 67.751,11 TL, fazla çalışmanın 252.209,70 TL olarak hesaplandığı, bu tutara 150.788,00 TL (753,94 x100kişix 2 sefer) yakacak yardımı ile %20 oranında kâr dâhil edilerek toplam 3.527.449,31 TL olarak öngörüldüğü, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği, 2 istekliye ait teklifin yeterlik kriterlerinin sağlanmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin eşit teklif fiyatları arasından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63 üncü maddesinde yer alan oranlar dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Mimkar Atık Topl. ve Çevre Tem. Peyz. ve İns. Kayn. Taş. Hiz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mete Tem. Özel. Sağ. Hiz. Bil. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerine bırakıldığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamalarından, asgari işçilik maliyetinin ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarından oluştuğu,

% 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerin sadece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’inci maddesinde ayni yardımların prime esas kazanca tabi tutulmayacağı, ancak ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağının hükme bağlandığı görülmektedir. Bu nedenle İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yakacak yardımı için belirlenen 753,94 TL’lik nakdi tutarın prime esas kazanca dahil edilecek bir tutar olduğu belirlenmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu ihalede İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde nakdi ödenecek yemek, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmaları, fazla çalışmalar, yakacak yardımı ile % 4 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin toplam 2.980.855,09 TL olduğu, söz konusu ihalede teklifi bu tutarın altında olan Mimkar Atık Topl. ve Çevre Tem. Peyz. ve İns. Kayn. Taş. Hiz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mete Tem. Özel. Sağ. Hiz. Bil. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Hanoğlu Tem. Hiz. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. Cen. Bil. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, Toprakkale Ayak. Mak. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Asbey Tem. Pey. Teks. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.- AS-ŞEL Elekt. Med. Peyz. Tem. İnş. Özel Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mimkar Atık Topl. ve Çevre Tem. Peyz. ve İns. Kayn. Taş. Hiz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mete Tem. Özel. Sağ. Hiz. Bil. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Hanoğlu Tem. Hiz. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. Cen. Bil. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, Toprakkale Ayak. Mak. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Asbey Tem. Pey. Teks. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.- AS-ŞEL Elekt. Med. Peyz. Tem. İnş. Özel Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13