Sözleşmenin Tarafların Ortak Kusuru İle Feshedilmesi- Teminat Mektubunun Gelir Kaydedilemeyeceği

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

Sözleşmenin Tarafların Ortak Kusuru İle Feshedilmesi- Teminat Mektubunun Gelir Kaydedilemeyeceği

  • Sözleşmenin Tarafların Ortak Kusuru İle Feshedilmesi- Teminat Mektubunun Gelir Kaydedilemeyeceği

  • Sözleşmenin tarafların ortak kusuru ile feshedilmesi halinde Teminat Mektubunun Gelir Kaydedilemeyeceği

  • Teminatın Hakedişlerden Kesilmesi Halinde Hak edişlere İhtirazi Kayıt Konulmamış Olsa Dahi İadeye Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi  ;

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: ... Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki taraflar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR -

Dava, eser sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle bakiye iş bedeli alacağı ile sözleşme kapsamında verilen teminat bedellerinin tahsili istemlerine ilişkin olup, yerel mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm davacılar vekili tarafından istinaf edilmiş, ...Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi davacılar vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, yerel mahkeme kararının kaldırılması ile davanın kısmen kabulüne karar vermiş, bu karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle HMK 355. maddedeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-Davacılar vekili, davalı idare ile müvekkilleri arasında imzalanan sözleşmenin, sözleşmede belirtilen usule uyulmaksızın haksız olarak feshedildiğini, işin büyük kısmının tamamlandığını, fesih neticesinde nakde çevrilen teminat mektubu bedellerinin, hakedişlerden kesinti yapılmak sureti ile kesilen teminat bedellerinin, teminat güncelleme bedelinin, kesin hesap hakedişinden kaynaklanan imalat bedeli ve haksız fesihten kaynaklanan zararın tazminini, davanın kabulünü talep etmiştir. Davalı vekili, davacı yüklenici iş ortaklığının sözleşme kapsamında ve daha sonra verilen ek sürelerde imalatı tamamlayamadığını, sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini, davanın reddini savunmuştur. Yerel mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm davacılar vekilince istinaf edilmiş, ... Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi davacılar vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, sözleşmenin tarafların ortak kusuru ile feshedilmesi nedeni ile davacıların verdiği ve nakde çevrilen teminat mektubu bedelleri ile kesin hesap hakedişenden kaynaklanan imalat bedelinin tahsiline karar vermiş, bu karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Sözleşmenin feshinde tarafların ortak kusurlu olduğu kabul edildiğine göre hakedişlerden %3 oranında kesilen teminat bedeli olan 117.832,91 TL ve teminat güncelleme farkı nedeniyle kesilen 58.699,96 TL’nin de iadesine karar verilmesi gerekirken Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40. maddesine göre ihtirazi kayıt konmadığından bu talebin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın davacılar lehine bozulması gerekmiştir. 3- Davalı Üniversite 2547 sayılı Yasa'nın 56. maddesi uyarınca harçtan muaf olduğundan davacılar tarafından yatırılan peşin karar ve başvuru harcının karar kesinleştikten sonra davacılara iadesine karar verilmesi ve davalının bakiye harçtan da sorumlu tutulmaması gerekirken, davalı aleyhine harç tahsiline hükmedilmesi doğru olmamış, kararın davalı lehine bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle tarafların 2. ve 3. bent kapsamları dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının 2. bent kapsamı ile kabulüne, davalı vekilinin temyiz itirazlarının 3. bent kapsamı ile kabulüne, ... Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi kararının HMK 371. maddesi gereğince taraflar lehine BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara iadesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 22.03.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13