Geçici Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi

Geçici Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi

Geçici Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2007/9752

K. 2010/6732

T. 8.10.2010

• GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ ( İdare İşleminin İptali İstemi - İhalelere İlişkin Olarak Yapım Müteahhidi ve Tedarikçi veya Hizmet Sunucusu Tarafından Öncelikle İdareye Şikayette Bulunulacağı/İstekliler Tarafından Şikayetin Öncelikle İhaleyi Yapan İdareye Yapılması ve Sulhen Çözülmesi Gerektiği )

• İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İhalelere İlişkin Olarak Yapım Müteahhidi ve Tedarikçi veya Hizmet Sunucusu Tarafından Öncelikle İdareye Şikayette Bulunulacağı - İstekliler Tarafından Şikayetin Öncelikle İhaleyi Yapan İdareye Yapılması ve Sulhen Çözülmesi Gerektiği )

• HUSUMET ( Kuruma Sözleşme İmzalanmadan Önce İtirazen Şikayet Davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Karşı Açılan Davada İdari Merci Tecavüzü Nedeniyle Mahkemece Dosyanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Tevdiine Karar Verilmesi Gerektiği )

ÖZET : İhale tarihinde yürürlükteki haliyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55. maddesinde “ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur. İstekliler tarafından şikayetin öncelikle ihaleyi yapan idareye yapılması ve sulhen çözülmeye çalışılması öngörülmüştür. Anılan Kanunun 56. maddesinde ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan davada; idari merci tecavüzü nedeniyle, Mahkemece dosyanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne tevdiine karar verilmesi gerekir.

İstemin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 30.03.2007 tarih ve E.2006/2163 K:2007/810 sayılı kararının; ihaleyi kazanan davacı şirketin 18.07.2006 tarihinde postaya verilen yazıyla sözleşmeye davet edilmesine rağmen ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi süresinde ibraz etmemesi nedeniyle sözleşmenin imzalanamadığı ve geçici teminatın irat kaydedildiği, sözleşmenin imzalanması için son gün olan 04.08.2006 tarihinde Kurum kayıtlarında belgenin ibraz edildiğini gösteren herhangi bir kaydın bulunmadığı, firma yetkililerinin 07.08.2006 tarihinde idareye gelerek Osmaniye Vergi Dairesi'nin 04.08.2006 tarih ve 17264 sayılı faks belgesini, bilahare 07.08.2006 tarihli noter onayı taşıyan aslını ibraz ettikleri anlaşıldığından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 42. maddesi ile idari şartnamenin 40. 3. maddesi uyarınca tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi B.S.'nun Düşüncesi: Geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin işleme karşı idari başvuru yolu tüketilmeden açılan davada, idari merci tecavüzü nedeniyle, dosyanın merciine tevdii kararı verilmesi gerekirken, davanın esasının incelenmesi suretiyle verilen İdare Mahkemesi kararında isabet görülmediğinden, Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ü.D.'nin Düşüncesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54. maddesinde idareler ve ihale komisyonlarının ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususundaki sorumluluklarının ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun aşağıdaki maddelerde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabilecekleri, 55. maddesinde ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, idarenin otuz gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya isteklinin onbeş gün içinde Kamu ihale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, 56. maddesinde itirazen şikayetin dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yolu olduğu ve 57. maddesinde ise şikayetler ile ilgili Kamu İhale Kurumu tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtildiğinden, dava konusu geçici teminat mektubunun irat kaydedilmesine dair işleme karşı 4734 sayılı Kanunun 54, 55 ve 56. maddelerinde öngörülen usul izlenmeden, başka bir anlatımla öncelikle idareye başvurulmadan ve sonrasında Kamu başvurusunda bulunulabilir.” hükmüne yer verildikten sonra, Kurulun, Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini açıklamak suretiyle maddede 3 bent halinde belirtilen işlemlerden birine karar vereceği belirtilmiş; maddenin 6. ve 7. fıkralarında “İtirazen şikayet, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Kurum, yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde beş gün, diğer hallerde ise onbeş gün içinde ihale sürecinin devamına ilişkin karar alır. Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırk beş gün içinde verir. Kurul tarafından verilen bütün kararlar, taraflara karar tarihini izleyen beş gün içinde tebliğ edilir. Ayrıca, bu kararlar Resmi Gazetede Kurum tarafından yayımlattırılır.” hükmü, 57. maddesinde de “Şikayetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava, konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihale makamı tarafından yapılan işlemlere karşı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından doğrudan dava açılmasına olanak bulunmayıp, bu işlemlere karşı, anılan Kanun hükümlerinde öngörülen usullere göre ihaleyi yapan idareye yapılacak şikayet başvurusundan sonra, Kamu İhale Kurumu'na yapılacak itirazen şikayet başvurusu sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararlara karşı dava açılabilmesi mümkündür. Geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemin de ihale süreci içerisinde ve dolayısıyla da idari itiraz sürecine tabi bir işlem olduğu açıktır. Bu nedenle bu işlemlere karşı itiraz ve itirazen şikayet başvurularında bulunulup Kurulca bir karar alınmadan dava açılabilmesine olanak bulunmamaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesinde ise, açılan davada idari merci tecavüzü bulunup bulunmadığının ilk inceleme sırasında inceleneceği, 15. maddesinde de, idari merci tecavüzü halinde, dilekçelerin görevli idari mercie tevdiine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce ihaleye çıkarılan Erzincan İli, 8. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi ihalesini kazanan davacı şirketin, 18.07.2006 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği, ancak sözleşme imzalamaya davet yazısının tebliğ edildiği tarih sayılan 25.07.2006 tarihinden itibaren 10 gün içinde sözleşme imzalaması için gerekli belgelerden kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin sunulmaması nedeniyle davacı şirket ile sözleşme imzalanmadığı, 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesi 2. fıkrasının ( d ) bendi hükmü uyarınca ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin süresinde sunulmadığı nedeniyle 93.000,00.-TL tutarındaki geçici teminat mektubunun nakde çevrilmesine karar verilmesi üzerine, bu işleme karşı 4734 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddelerinde öngörülen usul izlenip önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne şikayet başvurusunda, sonra Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulmaksızın davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda geçici teminatının irat kaydedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle, İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılmadan açılan davada; 2577 sayılı Kanunun 14. maddesinin ( 3-b ) işaretli bendinde belirtilen merci tecavüzü bulunduğundan, anılan Yasanın 15. maddesinin ( 1-e ) işaretli bendi uyarınca dava dilekçesinin görevli idare merciine tevdiine karar verilmesi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyize konu kararın bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosya incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Erzincan İli, 8. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi ihalesini kazanan davacı şirketin, ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi sunmaması nedeni ile sözleşme imzalanmadığından, geçici teminat mektubunun nakde çevrilmesine ilişkin 18.09.2006 tarih ve 484 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacı şirketin sözleşme imzalama iradesi ile hareket ederek tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ihale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin süresinde sunulmadığı yönündeki iddianın hayatın olağan akışına aykırı olması karşısında, anılan belgenin süresinde davalı idareye sunulduğunun kabulü gerekeceğinden geçici teminat mektubunun nakde çevrilmesine ilişkin 18.09.2006 tarih ve 484 sayılı dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

İhale tarihinde yürürlükteki haliyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55. maddesinde “ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur. Bu şikayetler; a ) Sözleşme imzalanmamışsa, b ) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa, idarece dikkate alınır. İdare, şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Anılan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmüne yer verilerek, istekliler tarafından şikayetin öncelikle ihaleyi yapan idareye yapılması ve sulhen çözülmeye çalışılması öngörülmüştür. Anılan Kanunun 56. maddesinde ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan davada; idari merci tecavüzü nedeniyle, Mahkemece dosyanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne tevdiine karar verilmesi gerekirken, bu aşamada açılan davanın esasının incelenmesi suretiyle verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49/1-c maddesi uyarınca Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 30.03.2007 tarih ve E:2006/2163, K:2007/810 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 08.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13