Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU, ihtisas ve öncelikli çalışma alanı olan Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku alanında üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır. 

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU ihale sözleşmesi ile üstlenilen edimin ifası aşamasında sözleşmenin tarafları arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü, fiyat farkı anlaşmazlıkları ile sözleşmenin tasfiyesi süreçlerinde hukuki yardım sağlamaktadır.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU özellikle şu aşamalarda ve hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • İhale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar nelerdir?
 • İhale sözleşmelerinde hak kaybına uğramamak için nelere dikkat edilmelidir?
 • İhale sözleşmelerinde idarenin tek taraflı iradesi ile değişiklik yapması mümkün müdür?
 • İhale sözleşmelerinde idarenin sözleşmeye aykırı taleplerde bulunması halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • İhale sözleşmelerinde idarenin haksız şekilde tutanak tutması halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • İhale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda şartname düzenlemelerinin delil sözleşmesi olarak kabul edilmesinin hukuki sonuçları nelerdir?
 • Sözleşmenin idare tarafından haksız feshi halinde izlenmesi gereken yol nedir?
 • Sözleşmenin idare tarafından haksız feshi halinde uğranılan menfi zararın tazmini mümkün müdür?
 • Sözleşmenin idare tarafından haksız feshi halinde uğranılan müspet zararın tazmini mümkün müdür?
 • Sözleşmenin feshi nedeniyle irat kaydedilen teminatın iadesi mümkün müdür?
 • Sözleşmenin feshi nedeniyle mahrum kalınan karın idareden tahsili mümkün müdür?
 • İdarenin keyfi taleplerine ve tek taraflı kamu gücü kullanarak tesis ettiği işlemlere karşı başvuru yolları ve süresi nedir?
 • Yüklenici idarenin bütün taleplerini yerine getirmek zorunda mıdır?
 • İdarenin sözleşme ve şartnamelerine uygun davranmaması durumunda yüklenicinin izlemesi gereken yol nedir?
 • Hakedişlerin ihtirazi kayıtla imzalanmaması nedeniyle hak kaybı söz konusu olur mu?
 • Gecikme noksan kesintilerinin idarece mahsup edilmesi mümkün müdür?
 • İdarenin haksız ceza uygulamasına karşı izlenmesi gereken yollar nelerdir?
 • Süre uzatımı verilmesi gereken haller nelerdir?
 • Aşırı ifa güçlüğü nedeniyle sözleşmenin uyarlanması mümkün müdür?
 • İdareden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle süre uzatımı verilmesi zorunlu mudur?
 • Sözleşme sürecindeki işlemlere karşı iptal davası açılması mümkün müdür?
 • Mahkemelerce verilen iptal kararlarının sözleşmelere etkisi nedir?
 • İhale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?
 • İhale sözleşmelerinde tahkim yolu öngörülmesi mümkün müdür?
 • İhale sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümü mümkün müdür?
 • Sözleşmeden önceki yasak fiil ve davranışlar nedeniyle sözleşmenin feshi mümkün müdür?
 • Sözleşmenin feshine ilişkin olarak idarenin hangi hallerde takdir hakkı bulunmaktadır?
 • İdareden kaynaklanan nedenlerle sözleşmenin feshi halinde uğranılan zararın tazmini mümkün müdür?
 • Sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle tesis olunan yasaklama işlemine karşı başvurulabilecek hukuki yollar nelerdir?
 • Görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmayan idare görevlilerine karşı izlenmesi gereken hukuki yollar nelerdir?
 • Yüklenicilere ait gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin idare tarafından ifşa edilmesi mümkün müdür?
 • Götürü bedel işlerde ilave imalatların bedeli nasıl belirlenmelidir?
 • Götürü bedel işlerde keşif artışı kapsamında kalan ilave imalatların bedeli nasıl belirlenmelidir?
 • Öngörülmeyen ve sonradan çıkan nedenlerle sözleşmenin değişen hal ve şartlara uyarlanması mümkün müdür?
 • Gecikme cezasının tenkisi talep edilebilir mi?
 • İhtirazi kayıt konulurken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Hakedişlerin ihtirazi kayıtla imzalanmaması fazla imalat bedellerinin istenilmesine engel midir?
 • Hakedişlerin zamanında ödenmemesi halinde izlenmesi gereken yollar nelerdir?
 • Fiyat farkı hesaplamalarında yüklenicinin hakları nelerdir?
 • Kararnameler uyarınca fiyat farkı ödemesi yapılmaması halinde yüklenicinin hakları nelerdir?
 • Teminat mektubunu paraya çevrilmesinin şartları nelerdir?
 • Sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda Yüksek Fen Kurulu’na başvurulması mümkün müdür? Başvuru koşulları ve usulü nasıldır?
 • Yüklenicinin Yüksek Fen Kuruluna başvurması mümkün müdür?
 • Yüksek Fen Kurulu kararları bağlayıcı mıdır?
 • İdarenin Yüksek Fen Kurulu kararına uygun davranmaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?
 • Sayıştay zimmet raporu gerekçe gösterilerek yükleniciden talepte bulunulması mümkün müdür?
 • Yasaklama işlemine karşı başvuru süresi ve usulü nasıldır?
 • Yasaklama kararının hüküm ve sonuçları nelerdir?
 • Yasaklama kararının devam eden sözleşmelere etkisi nedir?
 • Haksız yasaklama kararı nedeniyle yüklenicilerin uğradığı zararların tazmini mümkün müdür?
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan sözleşmelerde yargısal denetimin özellikleri nelerdir?
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan sözleşmelerde sözleşmeye aykırılık halinde izlenmesi gereken yollar nelerdir?
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan sözleşmelerde ihalelerden yasaklama kararı verilmesi mümkün müdür?

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13