Yeşiloba Mah.Td8 Drenaj Kanalı Kenarı (Ø2000) Kanal İnşaat İhalesi

Yeşiloba Mah.Td8 Drenaj Kanalı Kenarı (Ø2000) Kanal İnşaat İhalesi

Yeşiloba Mah.Td8 Drenaj Kanalı Kenarı (Ø2000) Kanal İnşaat İhalesi

Yeşiloba Mah.Td8 Drenaj Kanalı Kenarı (Ø2000) Kanal İnşaat İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 62
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2944

Şikayetçi:
Beyka İnş. Har. Nak. Beton Perf. Otom. İşmak. Hurd. Yed. Parç. Pet. İşl. Turz. Tic. San. Ltd. Şti., YEŞİLOBA MAHALLESİ 3.SOKAK NO:7/B K.1 ADANA İhaleyi yapan idare:
Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:16 01120 ADANA Başvuru tarih ve sayısı:
09.07.2012 / 24231 Başvuruya Konu İhale:
2011/63417 İhale Kayıt Numaralı "Yeşiloba Mah.Td8 Drenaj Kaanalı Kenarı (Ø2000) Kanl.İnş." İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğütarafından 31.05.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Yeşiloba Mah.Td8 Drenaj Kaanalı Kenarı (Ø2000) Kanl. İnş.” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 09.07.2012tarih ve 24231sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2608sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 06.06.2012 tarihinde iptal edildiği ve kararın 12.06.2012 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, ihale iptalinin hiçbir mesnedi olmayan sebeplere dayandığı, vatandaşların, mahalle muhtarlarının, belediyelerin talepleri üzerine  proje revize edilerek kazı derinliğinin düşürülmesi ile yapım şartlarının kolaylaşması ve revize edilen yeni projeye göre istekli Tayfun Tekin Uğurlu İnşaat’a ihalenin bırakılması ile diğer teklif veren firmalar arasında haksız rekabet ortamı oluşacağı veya revize edilen proje ile yeniden ihaleye çıkılması durumunda yeni teklifler sunulacağı gibi sebeplerin ihale iptalinin gerekçeleri olarak sayıldığı, idarenin 01.06.2012 tarih ve 5429 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde revize edilen projeye göre düzenlenmiş olan birim fiyat teklif cetveline ve yeni yaklaşık maliyete yer verilmediği, idarenin kazı derinliğinin azalması durumunun teklif veren firmalar arasında haksız rekabete yol açacağı iddiasının tamamen anlamsız olduğu, gerekli incelemeleri yapılıp üst idarelere bildirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; 31.05.2012 tarihinde yapılan ihalenin “vatandaşların, mahalle muhtarlarının, belediyelerin talepleri üzerine  proje revize edilerek kazı derinliğinin düşürülmesi ile yapım şartlarının kolaylaşması ve revize edilen yeni projeye göre istekli Tayfun Tekin Uğurlu İnşaat’a ihalenin bırakılması ile diğer teklif veren firmalar arasında haksız rekabet ortamı oluşacağı veya revize edilen proje ile yeniden ihaleye çıkılması durumunda yeni teklifler sunulacağı” gerekçesi ile 04.06.2012 tarihinde iptal edildiğinin 12.06.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, 20.06.2012 tarihinde idareye iptale ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 28.06.2012 tarihli cevabının aynı gün kendisine bildirilmesi üzerine  09.07.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile iptale ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

İdarenin Kuruma gönderdiği 10.07.2012 tarihli yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun "Kuruma itirazen şikâyet başvurusu" başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "...İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir." hükmü,

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8 inci maddesinde ise; "(1)  İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir." şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

Anılan hükümler uyarınca şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. Başvuru konusu ihalede, idarece iptal kararının şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiştir.

Bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
   

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13