Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Hususlarda Bilgi Eksikliği

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Hususlarda Bilgi Eksikliği

Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Hususlarda Bilgi Eksikliği

Yeterlik kriteri olarak istenen özelliklerin hangi belge ile ne şekilde tevsik edileceği konusunda idarece net bir belirlemenin yapılmadığı- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan hususlara ilişkin belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenmesi gerektiği.
KAMU İHALE KURUL KARARI
 
Toplantı No : 2016/042
Gündem No : 5
Karar Tarihi : 13.07.2016
Karar No : 2016/UM.II-1791
 
Şikayetçi: 
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. İhaleyi Yapan Daire: 
Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Başvuru Tarih ve Sayısı: 
17.06.2016 / 36432 Başvuruya Konu İhale: 
2016/108742 İhale Kayıt Numaralı "Sabit Ve Seyyar Otomatik Dizel Jeneratör Ünitelerinin" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. II. Başkan: Şinasi CANDAN

Üyeler: Osman DURU, Erol  ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.,

Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No: 5 Kavacık/ Beykoz/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı,

Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No: 14  06100 Çankaya/ANKARA

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/108742 İhale Kayıt Numaralı “Sabit ve Seyyar Otomatik Dizel Jeneratör Ünitelerinin” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 13.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sabit ve Seyyar Otomatik Dizel Jeneratör Ünitelerinin” ihalesine ilişkin olarak Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.nin 30.05.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.06.2016 tarih ve 36432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1455 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.5.1’inci maddesindeki “Teklif edilen jeneratörlerde kullanılacak dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl süre ile kullanılmış olduğu belgelendirilecektir.” düzenlemesine uygun belge sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklifleri kapsamında bahsedilen kriteri sağladıklarına yönelik referans listesi ve motor üreticileri tarafından yayımlanmış tanıtıcı broşürlerin sunulduğu, anılan broşürlerin  bahse konu motorların bir yıldan daha uzun süredir üretildiğini ve kullanıldığını belgelediği, diğer yandan teklifleri çerçevesinde sundukları TS-ISO 8525-5 belgesinde her bir jeneratör grubunun ayrı ayrı test edildiği ve kullanılan marka ya da modelin belirtildiği, anılan belgeden jeneratör gruplarının söz konusu motorlar ile  bir yıldan daha uzun süredir üretildiğinin ve satıldığının belgelendiği, ayrıca  bahsi geçen Şartname’nin yukarıda belirtilen maddesinde “belgelendirme” talep edildiği, ancak nasıl ve ne şekilde belgelendirme yapılacağının düzenlenmediği, idarenin esası etkilemeyecek hususları bilgi eksikliği kapsamında değerlendirmesi gerektiğinin mevzuatta düzenlendiği, idarenin tekliflerini değerlendirme dışı bırakma gerekçesinde belirttiği “ispatlayıcı belge vermediği” şeklindeki ifadede yer alan “ispatlayıcı belge” tanımının mevzuatta yapılmadığı, bu kapsamda belge sunmadıklarına yönelik bir durumun olmadığı ve sunulan belgelerin ispatlayıcı belge  niteliğinde olmadığı şeklindeki hususun bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde  İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1. İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Sabit ve Seyyar Otomatik Dizel Jeneratör Üniteleri”, miktarı ve türünün ise “37 adet muhtelif güçlerde jeneratör ünitesi imal ettirilmesi” olduğu görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.5.5.1’inci maddesinde “Teklif edilen jeneratörlerde kullanılacak dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl süre ile kullanılmış olduğu belgelendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalede 7 adet doküman satın alındığı, 5 isteklinin teklif verdiği, 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif sahibi Emsa Elektromotor Alternatör San. ve Tic. A. Ş. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Başvuru konusu kısma ilişkin olarak 13.05.2016 tarihli  zarf açma ve belge kontrol tutanağında “Dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl kullanılmış olduğunu gösterir belgeler (fatura)” başlığı altında satır açıldığı, başvuru sahibi istekliye ait bölümünde “var” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin söz konusu yeterlik kriterine ilişkin teklifi kapsamında  sunduğu belgeler incelendiğinde, anılan istekliye ait 2006, 2008 ve 2010 yıllarına ilişkin “500-2250 Kva referans listesi” ve “2010 yılı Doosan referans listesi” sunduğu, ayrıca başvuruya konu  motorun teknik özelliklerinin yer aldığı belgelerin sunulduğu, bunlara ek olarak başvuru sahibi istekli adına TSE tarafından düzenlenmiş TS ISO-8528-8, TS ISO-8528-4 ve TS ISO-8528-5 standart belgelerinin sunulduğu görülmüştür.

Netice itibariyle, idare tarafından yeterlik kriteri olarak belirlenen başvuru konusu iddia kapsamında söz konusu kritere ilişkin hangi belgenin sunulması gerektiğine yönelik herhangi bir kısıtlayıcı düzenlemenin yapılmadığı, bu çerçevede başvuru sahibi isteklinin bahsi geçen dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl kullanılmış olduğunu belgelendirmek için yukarıda belirtilen belgeleri sunduğu, idare tarafından tanzim edilen 13.05.2016 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağının başvuru sahibi istekliye ait kısmında “var” ibaresinin yer aldığı, bu itibarla ihaleye katılan isteklilerin söz konusu hususu hangi belge ile ne şekilde tevsik edeceği konusunda idarece net bir belirlemenin yapılmadığı da dikkate alındığında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan hususlara ilişkin belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceğinin belirtildiği, dolayısıyla dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl kullanılmış olduğuna yönelik hususun bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 İhale üzerinde bırakılan istekli Emsa Elektromotor Alternatör San. ve Tic. A. Ş.nin başvuru konusu hususa ilişkin sunduğu belgeler incelendiğinde, anılan istekli tarafından düzenlenmiş  “teklifimiz dizel motor ve alternatörler, Türkiye’de ve dünyada uzun yıllardır jeneratör aplikasyonunda kullanılan tiptir.” ibaresinin yer aldığı belge, “satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi”, “servis istasyonlarını gösterir belge”, 6 adet fatura ile birlikte referans listesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 Başvuru konusu hususa yönelik ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgeler ve faturalardan teklif edilen jeneratörlerde kullanılacak dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl süre ile kullanılmış olduğunun sunulan belgeler üzerinden aynı şekilde net olarak anlaşılma imkanı bulunmadığından, söz konusu hususun hangi belge ile ne şekilde tevsik edileceği konusunda idarece net bir belirlemenin yapılmadığı da dikkate alındığında bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek idarece tamamlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aksa Jeneratör San. A. Ş. ve Emsa Elektromotor Alternatör San. ve Tic. A. Ş.den başvuru konusu iddiaya ilişkin olarak sunulan belgelerdeki dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl kullanılmış olduğuna yönelik bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Şinasi CANDAN Başkan V. II. Başkan
Osman DURU Kurul Üyesi Erol  ÖZ Kurul Üyesi Dr. Ahmet İhsan ŞATIR Kurul Üyesi
 
Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi Oğuzhan YILDIZ Kurul Üyesi  
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13