Teklif Mektubunun Yetkili Temsilci Tarafından İmzalanmadığı İddiası

Teklif Mektubunun Yetkili Temsilci Tarafından İmzalanmadığı İddiası

Teklif Mektubunun Yetkili Temsilci Tarafından İmzalanmadığı İddiası

Teklif Mektubunun Yetkili Temsilci Tarafından İmzalanmadığı İddiası

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirketin, yönetim kurulu tarafından yönetileceği ve temsil olunacağı, münferiden kullanılmak üzere temsil yetkisi verilen yönetim kurulu üyesinin şirketi temsile yetkili olduğunun kabulü gerektiği hakkında.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28.12.2022 tarihli kararı:

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "B) Yönetim ve temsil" başlıklı 365'inci maddesinde " (1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur." hükmüne; " II. Temsil yetkisi başlıklı 370'nci maddesinde ise " (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır." hükümleri öngörülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden, DSİ Genel Müdürlüğü'nün 21.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirdiği "Gümüşhane-Şiran Akbulak Göleti İkmali" ihalesine katılan davacı iş ortaklığının ihalede sunmuş oldukları teklif belgesinin temsile yetkili olmayan Hatice Nurdan K.  tarafından imzalanması ileri sürülerek, anılan davacı iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakılmasına dair düzeltici işlem tesis edilmesine ilişkin 23/11/2022 tarihli, 2022/UY.II-1437 sayılı kararının tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık; 21.07.2022 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalede, teklif veren davacılar Topaktaş İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Gülenyol İnşaat Nakliye Madencilik Taahhüt Sanayi ve Tic.Ltd. Şirketi iş ortaklığının ihalede sunmuş oldukları teklif mektubunun geçersiz olduğu, mektubu imzalayan Hatice Nurdan K. 'nin temsil yetkisinin bulunmadığı hususuna dayanmakta olup, ihale tarihinde temsil yetkisinin bulunmadığı ileri sürülerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkindir.

Hatice Nurdan K. 'nin 21.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, temsil yetkisinin olup olmadığı yönünden durum değerlendirildiğinde; 16/04/2020 tarihli, 10060 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan ilanda Hatice Nurdan K. 'nin Topaktaş İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 31.03.2023 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak ve 1 yıllığına ise yönetim kurulu başkanı olarak seçildiği, aynı ilanda 'Temsile Yetkili' olarak seçildiği, temsil yetkisinin şeklinin ise 'Münferiden Temsile Yetkilidir' şeklinde olduğu görülmüş olup, yukarıda aktarılan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirketin, yönetim kurulu tarafından yönetileceği ve temsil olunacağı, Hatice Nurdan K. 'ye ise temsil yetkisinin münferiden kullanılmak üzere yetki verildiğinin açık olduğu, dolayısıyla şirketin yönetim kurulu üyesi Hatice Nurdan K. 'nin 31.03.2023 tarihine kadar, tek başına, en geniş anlamda temsil ve yönetime münferiden yetkili olduğu sonucuna varılmış olup, Hatice Nurdan K. 'nin ihale sürecinde yönetim kurulu üyeliğinin sonlandırıldığına veya esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin sınırlandırıldığına ilişkin bir belge de dosyaya sunulmadığından, şirketi yönetim kurulu üyesi olarak temsil etme yetkisine haiz Hatice Nurdan K. 'nin, temsil yetkisi bulunmadığı durumundan bahsedilemeyeceğinden, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak tesis edilen 23/11/2022 tarihli, 2022/UY.II-1437 sayılı dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı ortaklığın ticari hayatının etkilenebileceği nedeniyle telafisi güç zararlar oluşabilecektir." gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13