Takasbank Üzerinden Alınan Geçici Teminat Mektuplarında Süre Uzatımı

Bedelsiz Hizmet Alımı Niteliğindeki Doküman Düzenlemeleri

Takasbank Üzerinden Alınan Geçici Teminat Mektuplarında Süre Uzatımı

Takasbank Üzerinden Alınan Geçici Teminat Mektuplarında Süre Uzatımı

Takasbank üzerinden alınan geçici teminat mektuplarında süre uzatımı yapılabilmesi için, idare tarafından ilgili ihale bazında EKAP'ta yer alan "Teminat İşlemleri" sayfası aracılığı ile Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'na girilerek talep edilen yeni minimum geçerlik tarihinin belirlenmesi gerektiği hakkında.

Kamu İhale Kurulu’nun 15.03.2022 tarihli kararı

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece 06.01.2023 tarihinde gönderilen "Teklif Geçerlilik Süre Uzatımı Hk." konulu yazıda teklif geçerlik süresinin 10.03.2023 tarihine kadar uzatılmasının talep edildiği, söz konusu yazıya istinaden teklif geçerlilik süresinin 07.06.2023 tarihine kadar uzatıldığının beyan edilip kabul edildiği, ancak idare tarafından geçici teminat mektubunun süresinin 07.03.2023 tarihine kadar geçerli olduğu gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu yazı üzerine taraflarınca Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinden teminat süresinin uzatılmasının istenildiği, söz konusu şirket tarafından da teminat süresinin 10.03.2023 tarihine kadar uzatıldığı, idare tarafından Takasbank bildirimleri yapılmadığından teminat süresinin uzatılmasının görüntülenemediği, kaldı ki "Teklif Geçerlilik Süre Uzatımı Hk." konulu yazıda yalnızca teklif geçerlilik süresinin 10.03.2023 tarihine kadar uzatılmasının talep edildiği, idarece teminat süresinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmadığı, dolayısıyla tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

(2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “…(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Geçici teminat mektuplarının süresi” başlıklı 18.2’nci maddesinde “…Geçici teminat mektuplarındaki sürenin idareler tarafından, teklif geçerlik süresinden itibaren 30 günden daha uzun süreli olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusuna ilişkin olarak; idare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici teminat” başlıklı maddesine yazacaktır. Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin maddeleri gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir. …” açıklaması,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

  1. a) Adı: Malzemeli Yemek Hizmet Alımı 24 Aylık
  1. b) Türü: Hizmet alımı
  1. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

  1. d) Kodu:
  1. e) Miktarı:

3 Kısım Malzemeli Yemek Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Teknik Şartnamede Belirtilen Sağlık Tesisleri” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “… 26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 07.02.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından, tekliflerin geçerlilik süresinin ihale dokümanında belirtileceği, idarece ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceği, tekliflerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak kaydıyla geçici teminat mektuplarında süre belirtileceği, teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresinin de aynı süre ile uzatılacağı anlaşılmış olup, İdari Şartname’de teklif geçerlilik sürelerinin ihale tarihinden itibaren 60 gün olarak belirlenmiş, geçici teminat mektuplarının geçerlilik tarihi ise 07.02.2023 tarihinden önde olmamak üzere isteklilerce belirleneceği düzenlenmiştir.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11.11.2022 tarihinde yapılan 3 kısım “Malzemeli Yemek Hizmet Alımı 24 Aylık” ihalesine 32 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin 2 ve 3’üncü kısmına teklif verildiği,

İdare tarafından 06.01.2023 tarihinde başvuru sahibi iş ortaklığına EKAP üzerinden gönderilen 06.01.2023 tarihli ve 206467513 sayılı yazıda “Söz konusu hale dokümanları kapsamında yer alan idari şartnamenin;

“Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

24.2.İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” maddesi hükümleri doğrultusunda söz konusu ihalenin Teklif geçerlilik süresinin dolduğundan ve ihale süreci devam ettiğinden teklif geçerlilik süresini 10.03.2023 tarihine kadar ile uzatmanız gerekmektedir.

Bu doğrultuda, tarafınızca düzenlenen teklif geçerlilik süresi uzatım yazınızı 10.01.2023 saat 17:00'ye kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığımıza ulaştırılması hususunda; …” ifadelerine yer verilerek teklif geçerlik süresinin 10.03.2023 tarihine kadar uzatılmasının istenildiği,

Başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından 10.01.2023 tarihinde idareye gönderilen cevabi yazıda “…İdari Şartname’nizin 24’ncü maddesi ve yazınıza istinaden, söz konusu ihale için vermiş olduğumuz M10101223408857R nolu geçici teminat mektubumuzun süresi ile birlikte teklif süremizi 07.06.2023 tarihine kadar uzatacağımızı kabul ve beyan ediyoruz …” ifadelerine yer verilerek teklif süresinin ve geçici teminat mektubu süresinin uzatılma talebinin kabul edildiği,

Akabinde alınan 19.01.2023 tarihli ihale komisyonu kararında “…Dunaysır Yemek Temizlik Turizm İnşaat Nakliyat Sağlık Hizmetleri Tekstil Özel Eğitim Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beyoğlu Toplu Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Soran Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi iş ortaklığı firmasının ilgili kısım için teklif geçerlilik süresini onayladığına dair idareye başvurduğu ancak geçici teminat geçerlilik süresinin 07.03.2022 tarihine kadar olduğu tespit edilmiş olup, … hükmüne istinaden 2 ve 3.kısım için vermiş olduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, …” şeklinde ifadelere yer verilerek başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin şikayete konu ikinci ve üçüncü kısmının Eylülüm İnş. Gıda Çağrı Hiz. Sos. Hiz. Tem. Oto Kir. Pey. ve Tic. İhr. İth. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ikinci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmediği, üçüncü kısımda ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Çelikler Tem. İnş. Tek. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından teklifi kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde, anılan iş ortaklığının özel ortağı Beyoğlu Toplu Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Teminata İlişkin Bilgiler” satırının, “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” bölümünün, “Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası / Takasbank Referans Numarası” kısmında;

“M10101223408857R” şeklinde beyanın yer aldığı, EKAP üzerinde yapılan sorgulamada teminat mektubunun geçerlilik tarihinin 07.03.2023 olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta “… söz konusu iş ortaklığının mevcut ihalede 2. ve 3. kısım için toplam 129.882.601,00 TL teklif verdiği ve ilgili teklif için iş ortaklarından Beyoğlu Toplu Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait M10101223408857R referans numaralı 4.500.000,00 TL tutarında 07.03.2023 geçerlilik tarihi olan teminat Takasbank üzerinden sunulduğu tespit edilmiştir.

06.01.2023 tarih 206467513 sayılı yazı ile ilgili firmadan süre uzatımı istenmiş, 10.01.203 tarih 20675350 sayılı dilekçe ile istekli süre uzatımını kabul edip 07.06.2023 tarihine kadar geçici teminat süresini uzatacağını beyan etmiştir. 2023/6 sayılı ihale kararında isteklinin teminat mektubu süresinin uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş, yapılan incelemede İdarenin Takasbank üzerinden geçerlilik uzatımı talebi göndermediği tespit edilmiştir.

Her ne kadar İdare teminat için uzatma girmemiş olsa da, isteklinin teklifinin geçerli sayılması durumunda bile isteklinin teklifi 2 ve 3’üncü kısımlar için en avantajlı teklif ya da en avantajlı 2. teklif olmadığı,

İdare teminat mektubun dolayı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak düzeltici işlem tesisi gerekmekle birlikte anılan isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif konumunda olmadığı, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale sonucunu etkilemeyeceği dikkate alındığında usul ekonomisi gereğince idarece yeni bir işlem tesis edilmesine ihtiyaç bulunmadığı anlaşıldığından şikayet başvurunun reddi tarafımca uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verilerek başvurunun reddedildiği görülmüştür.

İdare tarafından anılan başvuru sahibi İş Ortaklığına gönderilen 06.01.2023 tarihli yazıda İdari Şartname’nin 24’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere yer verilerek teklif geçerlik süresinin 10.03.2023 tarihine kadar uzatılmasının talep edildiği, anılan yazıda yer verilen İdari Şartname’nin 24.3’üncü maddesinde “Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.” düzenlemesinin yer aldığı, dolayısıyla idare tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebinin yanında geçici teminatını da kabul edilen yeni teklif geçerlik süresine göre uygun hale getirilmesinin istenildiği, kaldı ki anılan iş ortaklığı tarafından söz konusu yazıya istinaden verilen cevabi yazıda “…geçici teminat mektubumuzun süresi ile birlikte teklif süremizi 07.06.2023 tarihine kadar uzatacağımızı kabul ve beyan ediyoruz …” ifadelerine yer verilerek geçici teminat mektubu süresinin de teklif geçerlilik süresi ile birlikte uzatıldığının beyan edildiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi iş ortaklığının iddiasına yönelik olarak EKAP üzerinden yapılan incelemede, Beyoğlu Toplu Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen M10101223408857R referans numaralı geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 07.03.2023 olarak görüldüğü, başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 10.03.2023 tarihine kadar uzatıldığı ancak idarece takasbank bildirimleri yapılmadığı gerekçesiyle söz konusu tarihin görüntülenemediğinin ifade edildiği, söz konusu hususu açıklığa kavuşturmak üzere Elektronik İhale Dairesi Başkanlığına gönderilen 01.03.2023 tarihli ve 32921 sayılı yazıda “…başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından geçici teminat süresinin uzatılıp uzatılmadığı, uzatıldı ise hangi tarihe kadar uzatıldığı ve uzatılan tarihin idarece görüntülenememe sebebiyle ilgili olarak gerekli bilgilerin/belgelerin oluşturularak tarafımıza gönderilmesi hususunda…” ifadelerine yer verilerek gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiği,

Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından tarafımıza gönderilen 02.03.2023 tarihli ve 33016 sayılı cevabi yazıda “EKAP ile Takasbank arasında yer alan entegrasyon servisi ile, geçici teminat mektuplarının geçerlik tarihlerine ulaşılabilmekte olup, önceki geçerlik tarihlerine veya süre uzatımı yapılıp yapılmadığına ilişkin tarafımızda bir kayıt tutulmamakta, buna ilişkin kayıtlar Takasbank tarafında yer almaktadır. Tarafımızca yapılan sorgulamada,  M10101223408857R numaralı geçici teminat mektubunun geçerlik tarihinin 07.03.2023 olduğu tespit edilmiştir.

Takasbank üzerinden alınan geçici teminat mektuplarında süre uzatımı yapılabilmesi için, idare tarafından ilgili ihale bazında EKAP'ta yer alan "Teminat İşlemleri" sayfası aracılığı ile Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'na girilerek talep edilen yeni minimum geçerlik tarihinin belirlenmesi gerekmekte olup, bu işlem yapıldıktan sonra istekliler tarafından bu tarih dikkate alınarak geçici teminatların sürelerinin uzatılabilmesi mümkün hale gelmektedir. İdare tarafından bu işlemin yapılmaması halinde ise geçici teminat mektuplarında süre uzatımı işlemi Takasbank tarafından reddedilmektedir.

Konu ile ilgili Takasbank ile irtibat kurularak bilgi talep edilmiş olup, M10101223408857R referans numarasıyla yatırılan kefalet senedi için sistemde bulunan minimum geçerlilik tarihinin 07.02.2023 olarak göründüğü, ilgili sigorta şirketi tarafından 10.01.2023 tarihinde vade güncelleme talebinin Takasbank'a iletildiği ancak ilgili senet için idare tarafından sisteme girilen yeni bir vade tarihi bulunmaması nedeniyle işlemin reddedildiği, söz konusu ihale için referans numarası bazında idare tarafından yeni minimum geçerlilik tarihinin Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'ndan tanımlanması akabinde istekli tarafından vade güncelleme işleminin gerçekleştirilebileceği bilgileri alınmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu yazıdan, Takasbank üzerinden alınan geçici teminat mektuplarında süre uzatımı yapılabilmesi için, idare tarafından ilgili ihale bazında EKAP'ta yer alan “Teminat İşlemleri” sayfası aracılığı ile Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'na girilerek talep edilen yeni minimum geçerlik tarihinin belirlenmesi gerektiği, idarece bu işlem yapıldıktan sonra istekliler tarafından bu tarih dikkate alınarak geçici teminatların sürelerinin uzatılabilmesinin mümkün hale gelebileceği, idare tarafından bu işlemin yapılmaması halinde ise geçici teminat mektuplarında süre uzatımı işleminin Takasbank tarafından reddedileceği anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihalede idare tarafından Takasbank üzerinden yeni minimum geçerlilik tarihinin belirlenmediği ve bunun neticesinde başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından yapılan vade güncelleme taleplerinin Takasbank tarafından reddedildiği, dolayısıyla başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin idarece yapılan bir eksiklikten kaynaklandığı, söz konusu hususun idare tarafından başvuru sahibi iş ortaklığının şikayetine verilen cevapta “…İdare teminat mektubun dolayı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak düzeltici işlem tesisi gerekmekle birlikte …” ifadelerine yer verilerek kabul edildiği, dolayısıyla anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmekle birlikte, başvuru sahibi iş ortaklığının şikayete konu 2 ve 3’üncü kısımlara ilişkin olarak sunmuş oldukları tekliflerin ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmediği, ayrıca anılan iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunda şikayete konu kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin uygun olmadığına yönelik iddiasının da bulunmadığı, dolayısıyla bahse konu iş ortaklığının kendi teklifinin uygun olduğuna yönelik iddiaları uygun kabul edilse dahi söz konusu hususun hukuki durumunda bir değişiklik yaratmayacağı anlaşıldığından başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 109.370,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde 109.370,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13