Teminat Mektubunda Şirket Unvanının Eksik Ya Da Yanlış Yazılması

Geçerli Teklif Kalmaması -İhalenin İptali Kararı

Teminat Mektubunda Şirket Unvanının Eksik Ya Da Yanlış Yazılması

Teminat Mektubunda Şirket Unvanının Eksik Ya Da Yanlış Yazılması

Danıştay 13. Dairesinin 19.04.2017 tarihli kararı:

          “…Dosyanın incelenmesinden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Tekirdağ  İli, Süleyman  paşa  İlçesi, Su Ürünleri Hali Yapımı işine ilişkin olarak 27.10.2016 tarihinde yapılan ihalede 4 istekli tarafından teklif verildiği, 10.11.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin, davacı iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından  yapılan itirazen  şikayet başvurusu sonucunda davacı iş ortaklığının özel ortağının ticaret unvanı, “Güner İnşaat Tekstil Gıda Otomotiv İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi” olmasına rağmen anılan ihaleye sunulan geçici teminat mektubunda ticaret unvanının “GUNER İNS TİC LTD STİ” olarak belirtildiği görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

       Bakılan uyuşmazlıkta, ihaleye 4 teklif verildiği, diğer teklif sahiplerinin unvanlarının/isimlerinin uyuşmazlık konusu teminat mektubunda belirtilen unvana benzemediği, teminat mektubunun ihaleyi yapan idareye hitaben düzenlendiği ve mektup metninde ihalenin adının belirtildiği, teminat tutarının davacının teklifi ile örtüştüğü, bu haliyle teminat mektubunun davacılar için verildiğinde  tereddüt bulunmadığı, nitekim teminat mektubunu veren bankanın 29.12.2016 tarihli yazısında da teminat mektubunda yer alan unvanın davacının kendi sistemlerindeki etkin unvanı olduğu, mektubun davacılara verildiği belirtilmekte olup, davacıların uyuşmazlık konusu ihalede sundukları teminat mektubunun mevzuata aykırı olmadığı görülmektedir.

      Bu durumda, davacıların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

              Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca  Ankara 4. İdare  Mahkemesinin 09.02.2017 tarih ve E:2017/101, K:2017/471 sayılı kararının bozulmasına,  dava konusu işlemin iptaline, dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine…2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere)”...

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13