Sözleşmeye Aykırı İmalat Yapan Yüklenicinin Cezai Sorumluluğu

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

Sözleşmeye Aykırı İmalat Yapan Yüklenicinin Cezai Sorumluluğu

  • Sözleşmeye Aykırı İmalat Yapan Yüklenicinin Cezai Sorumluluğu

  • Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  • Maddede Sayılan Seçimlik Hareketlerin Ya Da Faillik Durumunun Genişletilmesinin Kanunilik İlkesine Aykırı Olduğu

  •  Sözleşmeye aykırı imalat yapan yüklenici eyleminin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin **/**/2017 tarihli kararı  ;

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Edimin ifasına fesat karıştırma

HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

CMK'nın 260/1. maddesine göre edimin ifasına fesat karıştırma suçundan katılan sıfatını alabilecek surette zarar görmüş olan Hazinenin kanun yoluna başvurma hakkının bulunması ve hükmün vekili tarafından temyiz edilmesi karşısında 3628 sayılı Yasanın 18. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak bu suç bakımından katılma talebinin kabulüne karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanık hakkında edimin ifasına fesat karıştırma suçundan açılan kamu davasında; Tenis Kort tipi çelik konstrüksiyonlu çadır depo imalatı ve montajı yapım işi ihalesini kazanan sanığın ifa ettiği edimin yapım niteliğine ilişkin olması nedeniyle eyleminin TCK'nın 236/2-d maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ancak; 5237 sayılı TCK'nın 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığından, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metni gerekçesiyle birlikte incelendiğinde; 2. fıkranın “a” ve “b” bentlerinde yüklenici konumundaki kişiler ve temsilcileri ile edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin, “c”, “d” ve “e” bentlerinde ise edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin suçun faili olabileceğinden, dolayısıyla söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği, ancak kamu görevlisi olan sanıklar hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği bu itibarla sanığın işlediği iddia edilen tenis kort tipi çelik konstrüksiyonlu çadır depo imalatı ve montajını sözleşmeye aykırı yapma eyleminin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı ve bu suçla ilgili delilleri tartışıp, suç niteliğini belirleme görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, O yer Cumhuriyet Savcısı ve katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13