İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması

İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması

İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması

İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması

TCK'nın 235. maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceği, bu itibarla 5237 SK 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan, bu nedenle dolaylı failliğe elverişli bulunmayan ve TCK'nın 235/2- ( a-2 ) maddesi uyarınca ihale sürecinde görevli kişiler tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunun ihaleye teklif veren sanık tarafından işlenemeyeceği, suça iştirak eden diğer kişilerin ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri.

Mutat araştırma sonucunda belgenin sahteliğinin ortaya çıkacak olması halinde belgede yapılan sahtecilik eyleminin hukuki sonuç doğurmayacağı, resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları itibarıyla oluşmayacağı hakkında.

 

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 18.02.2020 tarihli kararı

“…

Dava, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkindir.

TCK'nın 235. maddesinde ihaleye fesat karıştırma suçunun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceği, bu itibarla 5237 SK 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan, bu nedenle dolaylı failliğe elverişli bulunmayan ve TCK'nın 235/2- ( a-2 ) maddesi uyarınca ihale sürecinde görevli kişiler tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunun ihaleye teklif veren sanık tarafından işlenemeyeceği, suça iştirak eden diğer kişilerin ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri dikkate alındığında, kamu görevlileri hakkında açılmış bir kamu davası bulunmaması, faili bulunmayan suça şerikliğin mümkün olmaması ve suça konu sahte olduğu iddia edilen yetki belgesinin ihale yetkilisine verilmesi eylemiyle ilgili olarak resmi belgede sahtecilik suçundan ayrıca hüküm kurulması da gözetilerek, unsurları oluşmayan ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği halde, yanılgılı değerlendirmeyle mahkumiyete karar verilmesi,

Suça konu yetki belgesinin doğruluğunun hangi şüphe üzerine araştırıldığı, belgelerin doğruluklarının araştırılmasının mutat hususlardan olup olmadığı ilgili kurumdan sorulup, mutat araştırma yapıldığının tespiti halinde, araştırma sonunda belgenin sahteliğinin ortaya çıkacak olması nedeniyle belgede yapılan sahtecilik eylemi hukuki sonuç doğurmayacağından, resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları itibarıyla oluşmayacağı da dikkate alınarak, aldatma kabiliyetinin ne şekilde oluştuğu karar yerinde tartışılıp açıklanmadan, eksik araştırma sonucu sahtecilik suçundan hüküm kurulması,

Sanığın sübutu kabul edilen eylemi neticesinde kamu zararı meydana gelip gelmediği belirlenmek suretiyle TCK'nın 235/3-b maddesinin uygulanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin karar yerinde tartışılıp değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

TCK'nın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken söz konusu maddenin 1. fıkrasında yedi bent halinde sayılan hususlarla aynı Kanunun 3/1. maddesindeki "Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur." şeklindeki yasal düzenlemeler ile dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek şekilde ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle ilgili kanun maddelerindeki cezaların alt ve üst sınırları arasında takdir hakkının kullanılması, temel cezaların hak ve nesafete uygun bir şekilde tayin edilmesi gerekirken, belirtilen ilkelere ve TCK'nın 3/1. maddesindeki orantılılık ilkesine aykırı olarak hangi somut verilere dayanıldığı da gösterilmeden, yasadaki ifadelerin aynen tekrarı sonucu temel cezaların alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,

Sanık hakkında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 17/c maddesi yollamasıyla anılan Yasanın 59/1. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmemesi,

Sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulmuş olması karşısında, kamu davasında kendisini vekille temsil ettiren katılan Hazine lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücretine karar verilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

İhaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan kamu davasından haberdar edildiği halde duruşmalara iştirak etmeyen, davaya katılma talebinde bulunmayan ve katılan sıfatını almayan suçtan zarar gören Milli Savunma Bakanlığının temyiz hakkı olmadığından, vekilinin temyiz isteminin 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİYLE, incelemenin katılan Hazine vekili ile sanığın temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Katılan Hazine vekilinin temyizinin münhasıran vekalet ücretine yönelik olduğu gözetilerek, sanığın hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine, katılan vekilinin ise vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılan incelemede;

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13