Şikâyet Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler

Şikâyet Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler

Şikâyet Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler

Şikâyet Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler

Şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesinin  zorunlu olduğu,

Şikayet dilekçesi ekinde istenen faaliyet alanını gösterir belgenin hangi belgeleri kapsadığı hakkında Yönetmelikte belirleme yapılmadığı,

Yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleri alımına ilişkin ihalede, başvurucu şirketin unvanında "gıda" ibaresinin bulunduğu da gözetildiğinde başvurucunun ihale konusu alanda faaliyette bulunduğunun kabulü gerektiği,

Şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmemesi nedeniyle başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Ankara 25. İdare Mahkemesinin 22.02.2023 tarihli kararı:

 “… Yukarıda aktarılan mevzuat kurallarına göre, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, istekli olabilecek kişilerin ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim ve konsorsiyumu ifade ettiği görülmektedir.

İhale ilanına, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik olarak başvuruların ihale tarihinden önce yapılması gerektiği, bu aşamada başvuru sahibinin istekli olabilecek statüsünde olduğu, istekli olabileceklerin ise ihale konusu alanda faaliyet göstermesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda, bu hususu tevsik etmek için İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesinin 11. fıkrası ile gerçek veya tüzel kişinin ihale ilanına, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik olarak yapılan başvurularda, başvuru ehliyetini haiz olup olmadığının tespiti amacıyla şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunluluğu getirilmiş, ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğinin hangi belgelerle tevsik edileceği hususunda ise kısıtlayıcı bir belirleme yapılmamıştır.

İstekli olabileceklerin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediğinin tespitinde ise faaliyet konuları ihaleye katılımı azaltacak şekilde dar yorumlanmamalı, aksine rekabeti artıracak şekilde geniş yorumlanmalıdır. Dava konusu ihale, yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleri alımı ihalesi olup, davacının unvanında "gıda" ibaresinin bulunduğu, yaptığı itirazen başvuruda sunulan ve davalı idarece yapılan incelemede de bu hususun tespit edildiği dikkate alındığında, davacının ihale konusu alanda faaliyette bulunduğunun kabulü gerekmektedir.

Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun "şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmediğinden" bahisle şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13