Elektronik Ortamda Yapılan İtirazen Şikayet Başvurularında Başvuru Süresine İlişkin Saat Sınırlandırması

Elektronik Ortamda Yapılan İtirazen Şikayet Başvurularında Başvuru Süresine İlişkin Saat Sınırlandırması

Elektronik Ortamda Yapılan İtirazen Şikayet Başvurularında Başvuru Süresine İlişkin Saat Sınırlandırması

Elektronik Ortamda Yapılan İtirazen Şikayet Başvurularında Başvuru Süresine İlişkin Saat Sınırlandırması

Tebliğ düzenlemeleri uyarınca 18.00 sonrası yapılan başvurunun izleyen gün yapılmış kabul edilmesi

Hak arama hürriyetinin idarenin düzenleyici işlemleriyle sınırlandırılmasının hukuk devleti ilkesiyle örtüşmeyeceği, yorum yolu ile kişilerin iddia ve savunmalarının dinlenmemesinin hakkaniyete ters düşeceği,

4734 sayılı Kanunda getirilmeyen saat sınırlandırılmasından hareketle davacı şirketin başvurusunun süresinde bulunmayarak reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 21.12.2022 tarihli kararı

“Dava dosyasının incelenmesinden; Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 12.10.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Muhtelif İşletme Müdürlükleri İçin Kullanılacak Fotokapan Mal Alım İşi" ihalesinde davacı şirketin de istekli olduğu, anılan ihalede değerlendirme dışı bırakılmaları üzerine 14.10.2022 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye başvurulduğu, idare tarafından söz konusu başvurunun reddedildiği ve 21.10.2022 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, akabinde 01.11.2022 tarihinde davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun süre yönünden reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta, davacı şirketin şikayet başvurusunun reddine dair kararın 21.10.2022 tarihinde tebliğ edildiği, itirazen şikayet başvurusunun tebliği izleyen 10 gün içerisinde yapılması gerektiği, itirazen şikayet başvurusu için son tarihin 31.10.2022 tarihi olduğu, davacı şirketin 31.10.2022 tarihi saat 18:19'da itirazen şikayet başvuru bedelini yatırdığı, aynı tarih saat 18:29'da itirazen şikayet başvuru dilekçesini gönderdiği, diğer yandan davalı idarenin yukarıda anılan tebliğde yer alan düzenlemeler uyarınca 18:00'den sonra yapılan başvuruyu 01.11.2022 tarihinde yapılmış başvuru olarak kabul ettiği, bu gerekçeyle de başvuruyu süresinde görmeyerek reddettiği görülmektedir. Başta Anayasa olmak üzere birçok mevzuat düzenlemesinde korunan hak arama hürriyetinin idarenin düzenleyici işlemleriyle sınırlandırılması hukuk devleti ilkesiyle örtüşmediği açık olup, bu yönde düzenlemelerin yorumlanması yoluyla kişilerin iddia ve savunmalarının dinlenmemesinin hakkaniyete ters düştüğü ortadadır. Bu itibarla, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, dava konusu olayada itirazen şikayet başvuru süresinin son günü olan 31.10.2022 tarihi 18:19 ve 18:29 saatlerinde başvuru bedeli ve başvuru dilekçesini elektronik sistem üzerinden davacı şirketin gönderdiği, buna rağmen davalı idarece yukarıda anılan tebliğ düzenlemeleri gerekçe gösterilerek davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun süresinde bulunmamasında hak arama hürriyetinin yerinde olmayan bir şekilde sınırlandırıldığı görülmekle, 4734 sayılı Kanunda getirilmeyen saat sınırlandırılmasından hareketle davacı şirketin başvurusunun süresinde bulunmayarak reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13