Elektronik İhale-Teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği

Elektronik İhale-Teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği

Elektronik İhale-Teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği

Elektronik İhale-Teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği

Teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği uyarınca yapılan ihaleler

 

EKAP üzerinden sunulan belgelerde eksiklik bulunması

 

İstekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı,

 

Belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği bulunması durumunda idarece belirlenen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hakkında.

 Danıştay Onüçüncü Dairesinin 30.12.2021 tarihli  kararı;

 

 “Aktarılan mevzuat ile ihale dokümanının birlikte incelenmesinden, tüzel kişiliğin ortakları, yöneticileri veya üyelerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı, ihaleye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği kısmın bulunduğu, tüzel kişiliğin son ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde bulunmaması hâlinde, durumun bu hususları gösteren başka belgelerle de tevsik imkânı bulunduğu, bu bağlamda Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda "Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği kısımda “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” başlıklı satıra yer verildiği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer yandan, belgelerde teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi eksikliği bulunması durumunda idarece belirlenen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği anlaşılmaktadır.

 

İhalede, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının pilot ortağı MCK Endüstriyel Yapı ve Otomotiv A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altındaki “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği kısımda yer alan; "Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]" satırının boş bırakıldığı, "Yöneticilere ait bilgiler" satırında, "Mert Can KABADAYI, 19714721798, Yönetim Kurulu Üyesi", bir alt satırında "Mert Can KABADAYI, 19714721798, Yönetim Kurulu Başkanı" hususlarının beyan edildiği; "Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü" satırlarında ise, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yer verilerek sırasıyla 26/01/2018 tarih ve 9503-633 sayılı, 29/04/2020 tarih ve 10068-25 sayılı, 24/12/2020 tarih ve 10231-999 sayılı, 18/05/2021 tarih ve 10330-1135 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin beyan edildiği; "Pay Defteri" kısmında "24/01/2018 tarih, 79 Sayfa 1 Adet" ibaresinin yer aldığı, "Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi" kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği görülmüştür.

 

Davacıların oluşturduğu iş ortaklığının pilot ortağı MCK Endüstriyel Yapı ve Otomotiv A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri incelendiğinde, şirketin 26/01/2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulduğu, şirket sermayesi beheri 200,00-TL değerinde 500 paya ayrılmış 100.000,00-TL değerinde olduğu ve payların tamamının şirketin yöneticisi olan Mert Can KABADAYI'ya ait olduğu, 24/12/2020 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde şirketin sermaye artırımına gittiği, şirket sermayesinin her biri 500,00-TL değerinde 5.000 paya ayrılmış 2.500.000,00-TL değerinde olduğu ve payların tamamının şirketin yöneticisi olan Mert Can KABADAYI'ya ait olduğu, dolayısıyla şirketin kuruluşundan itibaren tüzel kişilik hisselerinin tamamının Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda bildirilen aynı zamanda yönetici olan Mert Can KABADAYI'ya ait olan tek ortaklı anonim şirket olarak faaliyet gösterdiği, nitekim dava konusu Kurul kararında da anılan şirketin Ticaret Sicili Gazetelerinin incelenmesi neticesinde şirket hisselerinin tamamının Mert Can KABADAYI'ya ait olduğu ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin bilgiler içerdiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, pilot ortağa ait ortaklık bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinden tespit edilebileceğinden ve "Ortaklara Ait Bilgiler" kısmında beyanda bulunulmamış olması teklifin esasına etkili bir husus olmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13