Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-802

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-802

Kamu İhale Kurumu Kararları - Karar No : 2003/UK.Z-802

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 4

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-802

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Köseoğlu İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Bağdat Caddesi No:390/2 Şaşkınbakkal/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü - ANTALYA

Başvuru tarih ve sayısı:

17.10.2003/ 27872

Başvuruya konu ihale:

Yıldırım Beyazıt Caddesi Ay Deresi Arası Yağmursuyu Kanal Yaptırılması İşi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Yıldırım Beyazıt Caddesi Ay Deresi Arası Yağmursuyu Kanal Yaptırılması İşi ihalesine ilişkin Köseoğlu İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin idareye 29.09.2003 tarihinde yapmış olduğu başvurusunun, 30.09.2003 tarih ve 11798 sayılı işlem ile, 06.10.2003 tarihinde yapmış olduğu başvurusunun 14.10.2003 tarih ve 287013 sayılı işlem ile reddi üzerine, 17.10.2003 tarih ve 27872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığının, 22.10.2003 tarih ve 06.00.131/1 sayılı onayı ile esas incelemesine geçilmiş olup, hazırlanan 22.10.2003 tarih ve 06.0075/2003-17 sayılı Ön İnceleme Raporu ile başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesi üzerine, Kamu İhale Kurulunun 23.10.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/131.1 sayılı Kararıyla; 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesi uyarınca, ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yapılacak incelemeye esas olmak üzere idareden 21.10.2003 tarih ve 699-15414 sayılı yazı ile ihale işlem dosyasının onaylı bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş, idare 27.10.2003 tarih ve 28860 sayılı yazı ekinde onaylı ihale işlem dosyasını göndermiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 03.12.2003 tarih ve 06.00.0075/2003-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İhale konusu işin altyapı işi olması ve kesin projeye dayalı olarak ihalesinin yapılması sebebiyle, idare tarafından tesis edilen iş ve işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin (c) bendine göre gerçekleştirildiği, başvuru sahibinin, ihale dokümanında yer alan birim fiyat cetvelindeki miktarlara göre teklif verdiği ve teklif fiyatının 5 inci sırada yer aldığı anlaşıldığından, idare tarafından yapılan inşaat kazı metrajlarındaki hatalı hesaplamalardan dolayı firmalarının teklif fiyatını belirlerken yanıldığı yönündeki itirazlarının yerinde bulunmadığı,

Bu nedenle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

03.12.2003 tarih ve 06.00.0075/2003-17E sayılı Esas İnceleme Raporu ve

ekleri ile ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

Şikayetçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Yıldırım Beyazıt Caddesi Ay Deresi Arası Yağmursuyu Kanal Yaptırılması İşine ilişkin olarak ihaleye teklif verdiklerini, ancak idarenin sözkonusu işin yaklaşık maliyetinin; projelerdeki kırmızı kotların, ihale dosyasındaki kübaj hesabına ait kırmızı kotlarla aynı olması gerekirken 3.00 m.ye varan derinlik hataları ile kübaj hesabının, 80.000 m3 yerine 135.116 m3 olarak hesaplanması nedeniyle doğru tespit edilmediği, işin ana maliyetini etkileyen inşaat kazı metrajı hatalı olduğundan bu hataların firmalarını yanılttığı, yapım şartlarını etkileyen ve idare tarafından yapılan bu hatalı hesaplamalardan dolayı ihtilafların meydana geldiği, bu hususun idareye bildirilmesine rağmen bir sonuç alınamadığı, bu durumda ihalenin şeffaflığının etkilendiği iddialarıyla, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Yıldırım Beyazıt Caddesi Ay Deresi Arası Yağmursuyu Kanal Yaptırılması İşi ihalesine Hasçalık İnşaat., Köseoğlu İnşaat, Tümsan İnş. Tic., Kadıahmetoğulları İnş., Bülent Karakoç İnş., İZKA İnş., Candaş İnş., Seven İnş., Senirli Oğlu İnş., AKS Teknik İnş., Sasel İnş. olmak üzere 11 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından 01.10.2003 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda, ihaleye katılan isteklilerden Tümsan İnş. Tic., Kadıahmetoğulları İnş., Bülent Karakoç İnş. ve İZKA İnş.’ın yeterli olduğu diğer isteklilerin tekliflerinin yeterli olmadığı, bu istekliler arasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise, AKS Teknik İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirlenmesiyle ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale yetkilisince kararının 02.10.2003 tarihinde onaylandığı, 03.10.2003 tarihinde kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirildiği, Köseoğlu İnş. ve Tic. A.Ş. tarafından 29.09.2003 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30.09.2003 tarihli yazısıyla başvuruyu reddettiği, ancak şikayetçinin 06.10.2003 tarihinde ilgili idareye aynı konuda ikinci bir şikayet dilekçesi vermiş olduğu , idarenin 07.10 2003 tarihinde söz konusu şikayetin araştırılıp yanıtlanması için bir raportör görevlendirdiği, raportör tarafından hazırlanan 08.10.2003 tarihli inceleme raporunun idarenin yönetim kurulu tarafından 09.10.2003 tarihinde görüşülmesi sonucunda; başvurunun reddine ve ihale işlemlerine devam edilmesi ve sonuçlandırılması yönünde karar verdiği ve alınan nihai kararı teklif veren isteklilere 14.10.2003 tarihli yazı ile bildirdiği, bu bildirim üzerine şikayetçi tarafından 17.10.2003 tarih ve 27872 sayılı dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

A- Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

Başvuruya konu ihalede, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin (c) bendine göre işin uygulama projesi olmadan, hazırlanmış olan kesin projeye göre birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilecek şekilde ihale dokümanlarını hazırlamış olduğu, bu doğrultuda standart form olarak teklif mektubu ve ekinde yapılacak olan işlerin poz numaralarının, cins ve miktarlarının yazılmış olduğu, isteklilerden teklif mektubu ekindeki miktarlar üzerinden teklif alınacak olduğu, ayrıca yapılacak olan işlerin birim fiyat tariflerinin ayrıntılı olarak yapılmış olduğu, ayrıca ihale dokümanında yer alan, ek özel ve teknik şartnamenin “Metraj, Keşifler ve Hak edişler” başlıklı son bölümünde, işin yapılması aşamasında yapılacak olan işin miktarına göre ödemenin yapılacak olduğu, keşif azalması durumunda yükleniciye azalan metraj için hiçbir ilave ödeme veya telafi ödemesinin yapılmayacak olduğunun belirtildiği, ihaleye onbir isteklinin katıldığı, şikayetçi firmanın vermiş olduğu teklif fiyatının 5 inci sırada yer aldığı, teklif ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucunda yeterli olmadığının anlaşıldığı ve teklifin tamamen idarenin vermiş olduğu ihale dokümanı ekinde yer alan metraja göre verildiğinin anlaşıldığı, işin kesin proje ile ve birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesi, asıl imalat miktarı ve uygulama projesinin işin yapılması aşamasında ortaya çıkacağı, ayrıca şikayetçinin teklif mektubunda, “Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projeye uygun olduğunu kabul ettiği” yolunda beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında;

Ancak ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.”

Anılan Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında;

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”

Anılan Kanunun 62 inci maddesinin (c) bendinde ise;

“…doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

İhale konusu işin altyapı işi olması ve kesin projeye dayalı olarak ihalesinin yapılması sebebiyle, idare tarafından tesis edilen iş ve işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin (c) bendine göre gerçekleştirildiği, başvuru sahibinin, ihale dokümanında yer alan birim fiyat cetvelindeki miktarlara göre teklif verdiği ve teklif fiyatının 5 inci sırada yer aldığı anlaşıldığından, idare tarafından yapılan inşaat kazı metrajlarındaki hatalı hesaplamalardan dolayı firmalarının teklif fiyatını belirlerken yanıldığı yönündeki itirazları yerinde bulunmamıştır.

B- İhale işlemleri üzerinde re’sen yapılan incelemede herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13