İdarenin İhalenin İptali Kararının İptali

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında İstenebilecek Belgeler

İdarenin İhalenin İptali Kararının İptali

İdarenin İhalenin İptali Kararının İptali

“…Ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve idaremizin ihtiyacının değişmesi nedeniyle ihale iptal edilmiştir…” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu,

İhalenin iptali gerekçesinin idare tarafından somut verilere dayalı olarak ortaya konulması gerektiği hakkında.

Kamu İhale Kurulu’nun 15.03.2023 tarihli  kararı:

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idarece 18.01.2023 tarihli ve 2023/UY.I-167 sayılı Kurul kararı sonrasında ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, ancak EKAP üzerinden tebliğ edilen yazıda “…Ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve idaremizin ihtiyacının değişmesi nedeniyle ihale iptal edilmiştir…” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, İstanbul İlinin afet bölgesi olarak ilan edilmediği, bununla birlikte ihale konusu iş kapsamında iş makinesi, tesis ve ekipmanlar için kendileri tarafından ciddi yatırımlar yapıldığı, idarece alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü,

“Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.

İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü,

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

  1. a) Adı:2023-2024 Yılı Sancaktepe Belediyesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Asfalt Kaplama Yapılması İşi
  1. b) Yatırım proje no'su/kodu:2023/01
  1. c) Miktarı (fiziki) ve türü:

32 KALEM ASFALT KAPLAMA YAPILMASI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: İstanbul/Sancaktepe İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklar

  1. d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Sancaktepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 31.10.2022 tarihinde yapılan “Sancaktepe Belediyesi muhtelif cadde ve sokaklarında asfalt kaplama yapılması işi” ihalesine ilişkin alınan 15.12.2022 tarihli ihale komisyonu kararından sonra başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuru üzerine alınan 18.01.2023 tarihli ve 2023/UY.I-167 sayılı Kurul kararında “…Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Kar Asfalt Yol Yapım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. - KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği görülmüştür.

İdarece 18.01.2023 tarihli ve 2023/UY.I-167 sayılı Kurul kararı sonrasında EKAP üzerinden 21.02.2023 tarihinde tebliğ edilen ve 16.02.2023 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararında“…Kamu İhale Kurumunun 18/01/2023 tarih ve 2023/UY.I-167 karar nolu Kurul kararı nedeniyle; 15/12/2022 tarih 01 karar nolu ihale komisyon kararı iptal edilmiştir.

Ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve idaremizin ihtiyacının değişmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesine komisyonumuzca

   Oybirliğiyle KARAR verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği ve bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde başvuruya konu ihalenin İstanbul/Sancaktepe İlçesinin muhtelif cadde ve sokaklarında asfalt kaplama yapılması işi olduğu, idarece söz konusu ihalenin “ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve idarenin ihtiyacının değişmesi” nedeniyle iptal edildiği, ancak ihale konusu işin gerçekleştirileceği yerin doğal afet nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerler arasında olmadığı, bu durumda idarece belirtilen gerekçenin somut bir şekilde ortaya konulması gerektiği ve fakat idarenin ihale konusu işi iptal etme gerekçesinin somut verilere dayanmadığı, dolayısıyla söz konusu gerekçenin bu haliyle öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 109.370,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde 109.370,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13