Hüdavendigar Kent Parkı Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi İhalesi

Hüdavendigar Kent Parkı Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi İhalesi

Hüdavendigar Kent Parkı Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2823

Şikayetçi:
Tekçeler İnşaat Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Mehmet Orman , UĞUR MUMCU CADDESİ KIRÇİÇEK SOKAK NO:4/7 ANKARA İhaleyi yapan idare:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/İhale Şartname Hazırlama Şube Müdürlüğü, Sirameseler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binasi D Blok K:2 16190 BURSA Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23591 Başvuruya Konu İhale:
2012/37874 İhale Kayıt Numaralı "Hüdavendigar Kent Parkı Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıtarafından 20.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hüdavendigar Kent Parkı Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.07.2012 tarih ve 23591 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2511 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasına gerekçe olarak gösterilen farklı iş gruplarındaki aynı pozlara farklı fiyat verilmeyeceği ya da aynı fiyat verilecektir ibaresi ya da buna benzer bir ifadenin ihale dosyasında yer alan teknik şartnameler ve/veya ihale dosyasını oluşturan herhangi bir doküman da yer almadığı, bu nedenden dolayı ihale dosyasını oluşturan iş gruplarındaki aynı pozlu imalatlar da taraflarından teklif aşamasında değerlendirilirken aynı fiyat verilmesi gerektiği algılanamadığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan fiyatlarının farklı iş gruplarında yer alan aynı pozlu imalatlar için yapılacak iş grubundaki zorluk derecesi ve fiziki şartlar (derinlik, zemindeki su miktarı vb. gibi şartlar) göz önüne alınarak değerlendirildiği ve bu şekilde oluşturulduğu, ihalede en düşük teklifi verdikleri, kamu menfaati gözetilmediği, 12.596.649,00 TL’lik tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 08.06.2012 tarihli dilekçeyle idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerine bir karar vermediği (19.06.2012 tarihinde karar verdiği), şikâyetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 02.07.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13