Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi 480 Adet Konut,1’Er Adet Cami Ve Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri İhalesi

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi 480 Adet Konut,1’Er Adet Cami Ve Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri İhalesi

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi 480 Adet Konut,1'Er Adet Cami Ve Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 86
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2884

Şikayetçi:
Osman Acar İnş. Gıda Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti., NECATİBEY CAD. 16/3 SIHHİYE ANKARA İhaleyi yapan idare:
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-Toki, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Baskanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06800 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
18.06.2012 / 22141 Başvuruya Konu İhale:
2012/34974 İhale Kayıt Numaralı "Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi 480 Adet Konut,1'Er Adet Cami Ve Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşleri" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 09.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi 480 Adet Konut, 1'er Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri” ihalesine ilişkin olarak Osman Acar İnş. Gıda Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.06.2012tarih ve 22141sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2329 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Esks inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan BII grubu işlerin söz konusu ihalede benzer iş olarak belirlendiği, kendileri tarafından da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen; “Adana Yüreğir İlçesi Buruk Mevkii 1’er adet 24 derslik lise, spor salonu, 200 kişilik pansiyon, Karakekeç mevkii 1’er adet 24 derslik lise, spor salonu, 300 kişilik pansiyon, Boynu yoğun mevkii 32 derslik lise altyapı ve çevre düzenlemesi inşaat işi” ne ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu, yapımı gerçekleştirilen pansiyon ve spor salonlarının BII grubu benzer iş tanımı içerinde yer almadığı gerekçesiyle bu işlerin benzer iş kapsamında değerlendirilmediği, dersliklere ait toplam inşaat alanının da anılan Tebliğde yer verilen ve “Üniversite ve eğitim binaları” kategorisinde için belirlenen asgari 25.000 m2 inşaat alanından daha az olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, iş deneyim belgesinde yer alan işlerin tamamının ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı inşaat tekniği gerektirdiği, makine teçhizat ve diğer ekipmanlar ile mali güç ihtisas ve organizasyon gerekleri bakımından benzer nitelikteki işler olduğu, bu bakımdan yapılan işin fiziki büyüklüğü tespit edilirken aynı nitelikteki işlerin benzer iş olarak değerlendirilmemesinin mevzuata uygun olmadığı, dersliklerin bulunduğu yapılar eğitim binası olarak kabul ediliyorken, aynı kompleks içerisinde bir bütünün parçası olarak inşa edilen pansiyonun eğitim binası olarak kabul edilmiyor olmasının tutarlı olmadığı, öte yandan yine aynı kompleks içinde inşa edilen spor salonları, derslik binalarından daha yüksek bir yapım tekniği gerektirmesine rağmen ve spor lisesi öğrencileri tarafından da bizatihi eğitim için kullanılıyor olmasına rağmen bu yapıların eğitim binası olarak kabul edilmeyerek benzer iş kapsamında değerlendirilmemesinin mevzuata uygun olmadığı, netice itibari ile eğitim binalarının kampüs şeklinde ve pansiyon ile spor salonlarını kapsayacak şekilde inşa edildiği, bu nedenle yapıların tamamının eğitim binası olarak kabul edilerek tek sözleşmeye dayalı olarak yapılan işlerin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin; “Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi 480 Adet Konut,1'er Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri” olduğu belirtilmiş, “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde de tekliflerin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verileceği düzenlenmiştir.

Anılan şartnamenin 7. 6 ncı maddesinde; “11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde, 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanına sahip “üniversite ve eğitim binaları” BII grubu içerisinde sayılmıştır.

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde işin adının; “Adana Yüreğir İlçesi Buruk Mevkii 1’er adet 24 derslik lise, spor salonu, 200 kişilik pansiyon, Karakekeç mevkii 1’er adet 24 derslik lise, spor salonu, 300 kişilik pansiyon, Boynu yoğun mevkii 32 derslik lise altyapı ve çevre düzenlemesi inşaat işi” olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 09.06.2009, geçici kabul tarihinin 30.10.2010 ve belge tutarının 17.190.448,24 TL olduğu görülmüştür.

İş deneyim belgesi ekinde sunulan yapı kullanma izin belgelerinin incelenmesi neticesinde;

Buruk mevkii 24 derslikli lisenin 1.952,00 m2, 200 kişilik pansiyonun 3.612,00 m2, spor salonunun 3.736,00 m2,

Karakekeç mevkii 24 derslikli lisenin 6.089,40 m2, 300 kişilik pansiyonun 4.997,40 m2, spor salonunun 946,40 m2,

Boynuyoğun mevkii 32 derslikli lisenin 8.417,00 m2,

İnşaat alanına sahip oluğu görülmüştür.

İdarece başvuru sahibine verilen cevabi yazıdan; yukarıda belirtilen 24 derslikli iki lise ile 32 derslikli bir lisenin benzer iş listesinde yer alan “eğitim binaları” kapsamında değerlendirildiği ve bu yapıların toplam inşaat alanı olan 16.458,40 m2’nin, BII kapsamında yer alan eğitim binaları için asgari inşaat alanı olan 25.000,00 m2’nin altında olduğu gerekçesiyle iş deneyiminin yeterli görülmediği, iş deneyim belgesi kapsamında yapımı gerçekleştirilen kapalı spor salonlarının ayrıca değerlendirmeye tabi tutulduğu ve kapalı spor salonlarının kapasitesinin 5.000 seyircinin altında olması gerekçesiyle de söz konusu spor salonlarının BII grubu kapsamına girmediğine karar verildiği anlaşılmıştır. İdarece yapılan değerlendirmelerde eğitim tesisleri içerisinde yapımı gerçekleştirilen iki adet pansiyonun ise eğitim binası olarak değerlendirilmediği görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş: “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler” şeklinde tanımlanmıştır.

Dersliklerin bulunduğu binalar ile, bu dersliklerde eğitim gören öğrencilerin konaklaması için aynı alan içerisinde kompleks şeklinde inşa edilen binaların aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler olduğu, bu binalar fonksiyon bakımından farklı özellik arz ediyor olsalar da, aynı kampüs içerinde inşa edilen derslik ve pansiyonların eğitim amaçlı inşa edilen binalar olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla sadece dersliklerin yer aldığı binaların eğitim binası olarak kabul edilmesi, aynı yapı kompleksi içerinde benzer yapı teknikleri ile inşa edilen pansiyonların eğitim binası olarak kabul edilmemesine yönelik idarenin işleminin yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan benzer iş tanımları ile benzer iş gruplarının rekabetin sağlanması ilkesi gereği dar yoruma tabi tutulmaması ve öğrenci pansiyonu olarak inşa edilen binalarda etüt gibi eğitim faaliyetlerinin de yürütüldüğü hususları dikkate alındığında pansiyon olarak inşa edilen binaların, dersliklerin bunduğu binalar ile birlikte BII grubu işler kapsamında yer alan “eğitim binaları” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Üniversite veya lise olarak kampüs şekilde yapımı gerçekleştirilen işlerde, dersliklerle beraber yemekhane, yurt, spor salonları, idari binalar, konut ve alışveriş merkezleri gibi sosyal donatıların da inşasının gerçekleştirildiği, bu yapıların tek bir sözleşmeye göre gerçekleştirilmesi koşuluyla Benzer İş Grupları Tebliğinde BII iş grubu içerinde yer verilen “üniversite ve eğitim binaları” içerisinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, nitekim toplu konut işlerinde de sosyal donatıların ayrı ayrı yapılar değil bir bütün olarak değerlendirilmesi suretiyle kişinin iş deneyiminin yeterliğinin tespitinin yapıldığı, bu çerçevede dersliklerle beraber sosyal donatı şeklinde inşası yapılan ve eğitim amaçlı olarak da kullanılan spor salonunun dersliklere beraber bir bütün halinde BII iş grubu içerinde yer alan “üniversite ve eğitim binaları” içerinde değerlendirilmesi ve iş deneyimine ilişkin yeterliğin buna göre yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, incelemeye konu iş deneyim belgesinde yer alan üç adet lise binası, iki adet pansiyon ve iki adet spor salonunun toplam inşaat alanının 29.750,20 m2 olduğu, bu alanın Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan BII iş grubu listesindeki “üniversite ve eğitim binaları” için öngörülen asgari 25.000,00 m2 şartını sağladığı anlaşıldığından, benzer işe ilişkin iş deneyiminin uygun ve yeterli olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

16.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile, Atmaz İnş. Pref. Turz. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde yer alan işin, idari şartnamede benzer iş olarak belirlenen BII grubu işlerden olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu istekli tarafından sunulan 27.12.2004 tarih ve 3729/2004 sayılı iş deneyim belgesinde; iş sahibinin SS. Gaziantep Halıcılar Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, işin adının “SS. Gaziantep Halıcılar Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi İnşaatı”, işin geçici kabul tarihinin 31.12.1997, belge tutarının 42.882.097.000,00 TL olarak belirtildiği, Şehitkamil Belediyesi tarafından Kuruma gönderilen 06.07.2012 tarihli yazı ekindeki yapı ruhsatından; garaj, çay ocağı, büfe gibi müştemilat dışında söz konusu yapının 7 kat ve 301 adet işyerinden (dükkân) oluştuğu görülmüştür.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanına sahip “Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri” BII grubu içerisinde sayılmıştır.

İş deneyim belgesine konu 34.655,45 m2 inşaat alanına sahip yapının ticaret ve alışveriş merkezi niteliğinde bir yapı olduğu, bu bakımdan söz konusu işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BII grubuna dahil bir iş olduğu anlaşıldığından, iş deneyim belgesine konu işin idari şartnamede belirtilen benzer iş grubu kapsamına girmediği gerekçesiyle Atmaz İnş. Pref. Turz. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan ruhsat tarihi 02.07.1992, geçici kabul tarihi 31.12.1997 olan söz konusu işe ait sözleşmenin tarihi iş deneyim belgesinde yer almadığından, belge tutarının güncel değerinin idari şartnamenin 7.5.1 nci maddesinde belirtilen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığının tespiti amacıyla 02.07.2012 tarihli yazı ile belgeyi düzenleyen Şehitkamil Belediyesi’nden bilgi talebinde bulunulmuş, gönderilen 06.07.2012 tarihli cevap yazısında, taraflar arasında yapılan sözleşmeye arşiv kayıtlarında rastlanamadığı belirtilerek yazı ekinde yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi gönderilmiştir. Söz konusu belgelerden işin, keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle mi, anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden mi sözleşmeye bağlandığı hususu ile sözleşmenin hangi tarihte yapıldığı hususu anlaşılamamış, bu nedenle belge tutarının güncel değerine ulaşılamamıştır.

Söz konusu iş deneyim belgesinin güncel tutarının, ihale dokümanında istenen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığı hususunun, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6 ncı maddesi uyarınca idarece bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi suretiyle tamamlatılması ve iş deneyim belgesinin güncel tutarının yeterli olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin bu hususun tespiti sonrasında yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Osman Acar İnş. Gıda Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması, Atmaz İnş. Pref. Turz. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim tutarının güncel tutarının tespiti için gerekli bilgilerin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi suretiyle tamamlatılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13