Balıklıgöl Tüneli Cephe İyileştirme İhalesi

Balıklıgöl Tüneli Cephe İyileştirme İhalesi

Balıklıgöl Tüneli Cephe İyileştirme İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No

: 2012/040

Gündem No

: 70

Karar Tarihi

: 11.07.2012

Karar No

: 2012/UY.III-2868

Şikayetçi:

Oluş İnş. Nak. Otomotiv Tar. San.Ve Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK BULVARI URFA İŞHANI KAT : 3 NO : 312 ŞANLIURFA

İhaleyi yapan idare:

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Atatürk Mah. Atatürk Bul. Cad. No: 66 63100 ŞANLIURFA

Başvuru tarih ve sayısı:

27.06.2012 / 23091

Başvuruya Konu İhale:

2012/52311 İhale Kayıt Numaralı "Balıklıgöl Tüneli Cephe İyileştirme" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 21.05.2012tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Balıklıgöl Tüneli Cephe İyileştirme” ihalesine ilişkin olarak Oluş İnş. Nak. Otomotiv Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 27.06.2012tarih ve 23091sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2462 sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının yetersiz olduğu ve yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusu ile ilgili olarak idarece herhangi bir karar alınmamıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir…” açıklamaları bulunmaktadır.

İdarece 154.720,24 TL olarak tespit edilen aşırı düşük teklif fiyatı sınır değerinden daha düşük fiyat teklif eden Veysi Artuç’tan 21.05.2012 tarihli yazıile, açıklama istenen yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmını aşan en büyük 3 inşaat iş kalemi ve açıklama istenmeyen analiz girdileri belirtilerek, aşırı düşük teklif fiyatı hakkında açıklama istenmiştir.

İhale üzerinde bırakılan adı geçen isteklinin 30.05.2012 tarihli aşırı düşük teklif fiyatı açıklama yazısı ve ekleri incelendiğinde,

Açıklama istenen,

“50x50 cm ebadında parlak yüzeyli, her renk ve desende, sırsız porselen karolar (granit seramik karo) ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26.008/073C poz numaralı iş kalemine ilişkin tip analizine uygun analiz sunulduğu; (50 x 50) cm parlak yüzeyli sırsız porselen granit analiz girdisi için esas alınan fiyatın (8,50 TL / m2) Harran İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’den alınan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesine uygun proforma fatura ile satışlar üzerinden tevsik edildiği; söz konusu analizde bulunan ve açıklama istenmeyen analiz girdileri listesinde yer almayan diğer girdinin (04.013/1 Fayans ve seramik yapıştırıcısı), rayiç listesinde de belirtildiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılı rayicine eşit olduğu; işçilik girdilerinin (seramik kaplama ustası ve düz işçi) yürürlükteki saatlik asgari ücretten (3,94 TL/saat) yüksek olduğu;

“İş iskelesi 0-12,5 m yükseklikte (tavan için)” iş kalemi ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 21.066 poz numaralı iş kalemine ilişkin tip analizine uygun analiz sunulduğu; (II.sınıf) çam kerestesi analiz girdisi için esas alınan fiyatın (180 TL / m3) Direk Kereste Abdurrahman Hızar’dan alınan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesine uygun proforma fatura ile maliyete dayalı olarak tevsik edildiği; söz konusu analizde açıklama istenmeyen analiz girdileri listesinde yer almayan başka girdi bulunmadığı; işçilik girdilerinin (dülger ustası ve düz işçi) yürürlükteki saatlik asgari ücrete eşit olduğu;

“Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı yarımat plastik boya yapılması” iş kalemi ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.043/2A poz numaralı iş kalemine ilişkin tip analizine uygun analiz sunulduğu; su bazlı yarımat plastik boya analiz girdisi için esas alınan fiyatın (6,50 TL / kg) Yılsan Boya İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesine uygun proforma fatura ile satışlar üzerinden tevsik edildiği; söz konusu analizde bulunan ve açıklama istenmeyen analiz girdileri listesinde yer almayan diğer girdinin (04.466/3 su bazlı astar), rayiç listesinde de belirtildiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılı rayicine eşit olduğu; işçilik girdilerinin (badanacı ustası) yürürlükteki saatlik asgari ücrete eşit olduğu tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, ihalenin idarece açıklaması istenen iş kalemlerini Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1, 45.1.6 ve 45.1.9 uncu maddelerine uygun olarak açıklayan adı geçen istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13