Aşırı Düşük Sorgulama Bilgi Eksikliğinin Giderilmesi

Aşırı Düşük Sorgulama Bilgi Eksikliğinin Giderilmesi

Aşırı Düşük Sorgulama Bilgi Eksikliğinin Giderilmesi

Aşırı Düşük Sorgulama Bilgi Eksikliğinin Giderilmesi

İller Bankası 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.08.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/91491 İhale Kayıt Numaralı “Beyköy ( Düzce) İçmesuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Güneydoğu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2010 tarih ve 41169 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 30.11.2010 tarih ve 2010/UY.I-3600 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Megesan İnş. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 03.05.2011 tarih ve E:2011/116 sayılı kararı ile;

“…Dosyanın incelenmesinden, İller Bankası 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.08.2010 tarihinde yapılan yaklaşık maliyeti 3.169.455,30 TL olan 2010/91491 ihale kayıt numaralı "Beyköy (Düzce) içmesuyu inşaatı" ihalesinde, 20 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 16 isteklinin katıldığı, aşırı düşük teklif sınır değerinin 1.942.018,01 TL olarak belirlendiği, teklifi aşırı düşük değerin altında kalan toplam dört firma ile birlikte teklifi 1.779.514,82 TL olan davacı şirket hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, bu sorgulaması sonucu aşırı düşük teklîf açıklamaları yeterli görülen davacı şirketin en avantajlı teklif verdiği nedeniyle ihalenin üzerinde bırakıldığı, 1.994.508,00 TL ile ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen Güneydoğu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddiası ile yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucu 30.11.2010 gün ve 2010/3600 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığına, teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesine ilişkin düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davalı idarece, davacı şirket tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının; 10.08.2010 tarihinde yapılan ihale için boru malzemelerinde 2010 yılının ağustos ayına; yerüstü yangın musluğu ile ökçeye ilişkin 2010 yılının üçüncü dönemine ait bilgileri içeren birim ortalama maliyet cetvelinin sunulmasının son geçici vergi beyanname dönemine veya bu döneme ilişkin tespit yapılamaması durumunda bir önceki döneme ait olması gereken söz konusu maliyetlerin ihalenin yapıldığı dönemdeki bilgileri içerecek biçimde sunulmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, öte yandan hazır beton ve klor cihazı ile malzemeleri için sunulan piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerden alınan proforma fatura ve ekleri incelendiğinde, sunulan birim ortalama maliyet beyanlarında tarih bulunmadığının tespit edildiği, bu durumun, 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan teklif değerlendirmesi aşamasındaki bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi mümkün olsa da, anılan eksiklik nedeniyle sunulan açıklama Kamu İhale Genel Tebliğindeki şekil şartlarını taşımadığı gerekçesiyle uygun olmadığına teklifinin reddedilmesine karar verildiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamalarından boru malzemeleri, yerüstü yangın musluğu ile ökçeye ilişkin olarak sunduğu birim ortalama maliyet cetvelinin ihalenin yapıldığı 10.08.2010 tarihinden önceki tarihte ve fiyatların güncel dönemde olduğu görüldüğünden, bu durumun davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasını sakatlamayacağı sonucuna varıldığından birim ortalama maliyet cetvelinin son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olması gerektiği nedeniyle yeterli bulunmaması ve teklifin reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Yine, hazır beton ve klor cihazı ile malzemeleri için sunulan proforma fatura ve eklerinde birim ortalama maliyet beyanlarında tarih bulunmadığı, bu durumun 4734 sayılı Yasa'nın 37. maddesi ile gereği giderilebilecek bilgi eksikliği olduğunu dava konusu işlemde açıkça belirtilmekle beraber kanun hükmünü daraltıcı mahiyette Kamu İhale Genel Tebliği'ne uygun olmadığı nedeniyle teklifin reddedilmesinde bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesi ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 03.05.2011 tarih ve E:2011/116 sayılı kararının uygulanması için;

1) Kamu İhale Kurulu’nun 30.11.2010 tarih ve 2010/UY.I-3600 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN Başkan V. II. Başkan  
Ali Kemal  AKKOÇ Kurul Üyesi   Ali  KAYA Kurul Üyesi   Bahattin  IŞIK Kurul Üyesi  
Hakan  GÜNAL Kurul Üyesi   Adem  KAMALI Kurul Üyesi   Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13