Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması

Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2011/070

Gündem No : 104

Karar Tarihi : 31.10.2011

Karar No : 2011/MK-234

Şikayetçi:

 Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi yapan idare:

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

 Başvuru tarih ve sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

 Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2923 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına dair Ankara 1. İdare Mahkemesinin 21.10.2011 tarih, E:2011/1810 sayılı kararına karşı Bölge İdare Mahkemesine itirazdan vazgeçilmesi.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 1-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2009/172266 İhale Kayıt Numaralı “Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanal İnşaatı” ihalesine  ilişkin olarak Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine; Kamu İhale Kurulu, başvuru sahibinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu bir ihaleye ilişkin olarak sahte belge kullanması nedeniyle, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 13.11.2010-13.11.2012 tarihleri arasında 2 yıl süreyle yasaklı olduğu belirlendiğinden başvuru sahibininKuruma başvuru tarihi olan 01.12.2010 tarihinde yasaklı olduğu gerekçesiyle 14.12.2010 tarih ve 2010/UY.I-3784 sayılı kararıyla;

“…. anılan firmanın Kuruma başvuru tarihi olan 01.12.2010 tarihinde yasaklı olduğu anlaşılmış olup, 13.11.2010 tarihinden sonraki iki yıl süreyle alınan yasaklılık kararı nedeniyle, gelinen aşamada hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı ve dolayısıyla başvuru ehliyetine haiz olmadığı sonucuna varılmıştır. 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 Başvurunun reddine,”

 karar vermiştir.

 2-Bunun üzerine şikayetçi Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yargı yoluna başvurulmuş, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20.01.2011 tarihli ve E.2010/2354 sayılı kararı ile; şikayetçinin 2 yıl süre ile (13.11.2010-13.11.2012 tarihleri arasında) kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin yürütülmesi durdurulmuş, akabinde 05.07.2011 tarihli ve K:2011/1565 sayılı karar ile söz konusu yasaklama işlemi iptal edilmiştir.

3-Öte yandan Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 14.12.2010 tarih ve 2010/UY.I-3784 sayılı kararın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle başvuru sahibi Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara 17. İdare Mahkemesinin E:2011/803 sayılı esasına kayıtlı dava açılmıştır.

Bu dava ile davacının yasaklama işleminin iptali istemiyle Ankara 9. İdare Mahkemesinin E:2010/2354 sayılı esasında açtığı dava arasında bağlantı tespit edilerek,  davalara bakmak üzere Ankara 9. İdare Mahkemesinin yetkili kılınması üzerine Ankara9. İdare Mahkemesi 18.07.2011 tarih ve E:2011/1444 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar vermiş  ve anılan kararın uygulanması amacıyla Kamu İhale Kurulu tarafından 08.08.2011 tarih ve 2011/MK-171 sayılı kararla:

“Ankara 9. İdare Mahkemesinin 18.07.2011 tarih ve E:2011/1444 sayılı kararının uygulanması için;

 1) Kamu İhale Kurulu’nun 14.12.2010 tarih ve 2010/UY.I-3784 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine,”

Karar verilmiş ve başvuru sahibi Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.12.2010 tarih ve 49431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvurusuna ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmiş ve 25.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2923 sayılı Kurul kararı alınmıştır.

4-Bu arada Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti. 14.12.2010 tarih ve 2010/UY.I-3784 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açtığı davadan feragat etmiş ve bu karar da 25.10.2011 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

5-Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2923 sayılı kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş. , Özdemir İnş.Tur. En.San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi, 21.10.2011 tarih ve E:2011/1810 sayılı kararıyla dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiş, bu karar tarafımıza 26.10.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Anılan yürütmeyi durdurma kararında; “dava konusu işlem, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 18.07.2011 tarih ve E:2011/1444 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tesis edilmiştir.

Ancak söz konusu karardan sonra davacı Makro Yapı ve Tic. Ltd.Şti. davadan feragat etmiş ve Ankara 9. İdare Mahkemesinin 29.09.2011 tarih ve E:2011/1444, K:2011/2068 sayılı kararıyla, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Bu durumda dava konusu işlemin tesis edilmesine yasal dayanak teşkil eden, yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı ortadan kalkmış bulunduğundan, dava konusu işlem de dayanaksız ve hukuka aykırı hale gelmiştir.”Gerekçelerine yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin altınca fıkrası gereğince anılan yürütmenin durdurulması kararına karşı bölge idare mahkemesine kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilecektir.

Ancak, itiraz konusu Kurul kararına dayanak oluşturan 14.12.2010 tarih ve 2010/UY.I-3784 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davada davacı Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti. davadan feragat etmiş ve bu sebeple Ankara 9. İdare Mahkemesinin 29.09.2011 tarih ve E:2011/1444, K:2011/2068 sayılı kararıyla “feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiş ve bu şekilde 25.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2923 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı hukuken dayanaksız kalmıştır.

Nitekim Ankara 1. İdare Mahkemesinin 21.10.2011 tarih, E:2011/1810, sayılı yürütmeyi durdurma kararında da:“Bu durumda dava konusu işlemin tesis edilmesine yasal dayanak teşkil eden, yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı ortadan kalkmış bulunduğundan, dava konusu işlem de dayanaksız ve hukuka aykırı hale gelmiştir.” Gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Davadan feragatin kesin hükmün neticelerini doğurduğu dikkate alındığında, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 21.10.2011 tarih, E:2011/1810 sayılı yürütmeyi durdurma kararına karşı Bölge İdare Mahkemesine itirazdabulunulmasından vazgeçilmesine,

   Oybirliği ile karar verilmiştir.

   Kazım  ÖZKAN

   Başkan V.

   II. Başkan

  Ali  KAYA

  Kurul Üyesi

  Bahattin  IŞIK

  Kurul Üyesi

 Hakan  GÜNAL

 Kurul Üyesi

 Adem  KAMALI

 Kurul Üyesi

 Abdullah  DÜNDAR

 Kurul Üyesi

 Erkan DEMİRTAŞ

 Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13