200 Kişi İle 365 Gün Süreli Özel Güvenlik Ve Koruma İhalesi

Cebir ve Tehdit Kullanmak Suretiyle İhaleye Katılımın Engellenmesi

200 Kişi İle 365 Gün Süreli Özel Güvenlik Ve Koruma İhalesi

200 Kişi İle 365 Gün Süreli Özel Güvenlik Ve Koruma İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.II-3155

Şikayetçi:
Güven Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., DİYARBAKIR CADDESİ NASIROĞLU İŞ MERKEZİ KAT:4 NO:404 BATMAN İhaleyi yapan idare:
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü, Anıttepe Mah. Toros Sokak No: 20 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
11.07.2012 / 24635 Başvuruya Konu İhale:
2012/47949 İhale Kayıt Numaralı "200 Kişi İle 365 Gün Süreli Özel Güvenlik Ve Koruma" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
 

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğütarafından 24.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “200 Kişi ile 365 Gün Süreli Özel Güvenlik ve Koruma” ihalesine ilişkin olarak Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin 27.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.07.2012 tarih ve 24635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2651 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:
 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, ancak teklif fiyata dâhil giderler esas alındığında söz konusu isteklinin sorgulamaya tabi tutulması gerektiği, İdari Şartnamede hizmet alımı süresince çalışacak personellere ayni olarak verilmesi öngörülen kıyafetlerin %3 oranındaki zorunlu sözleşme giderleri içerisinde değerlendirilerek yaklaşık maliyet tutarına dahil edilmediği bilgisine ulaştıkları, giyim bedelinin yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmesi halinde oluşacak kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının mevcut durumda oluşan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerinde olacağı ve bu durumda ihale uhdesinde bırakılan Murat Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.ne ait 4.272.013,00 TL tutarındaki teklif bedelinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekeceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapılan incelemede, 24.05.2012 tarihinde yapılan ihaleye 15 isteklinin teklif verdiği, 3 isteklinin teklifinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında değerlendirme dışı bırakıldığı kârsız yaklaşık maliyet tutarı 4.233.948,96 TL olduğundan bu tutarın altında teklif veren Em-Ka Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, adı geçen istekli tarafından sorgulamaya cevap verilmediğinden teklifinin reddedildiği ve ihalenin 08.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile geçerli teklifler arasında en düşük teklife sahip Murat Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Güven Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin teklifinin en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdari Şartnamenin, “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Özel güvenlik ve Koruma hizmetinde sözleşme süresince çalışacak her güvenlik personeli için brüt asgari ücretin % 20 (yüzde yirmi), her güvenlik şefi için brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz), her güvenlik amiri için brüt asgari ücretin % 40 (yüzde kırk) fazlasını ödeyecek ve ücret bordrosunda gösterecektir.

Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde;

185(yüzseksenbeş) adet güvenlik personeli için toplam 2.682,5 (ikibinaltıyüzseksenikibuçuk) gün,

12(oniki) adet güvenlik şefi için toplam 174 (yüzyetmişdört) gün,

3(üç) adet güvenlik amiri için 43,5 (kırküçbuçuk) gün,

çalışma yapılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalıştırılacak tüm personel için her ay 26 gün üzerinden hesap edilerek personel başına asgari brüt günlük yemek bedeli 5,00-TL(BeşTürklirası), çalıştırılacak tüm personel için her ay 26 gün üzerinden hesap edilerek personel başına asgari brüt günlük yol bedeli 5,00-TL (BeşTürklirası) nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

Özel Güvenlik personeline istekli tarafından verilecek olan, özellikleri teknik şartnamede tanımlanan ve sözleşme süresince ne kadar verileceği belirtilen kıyafetler, ayni olarak verilecek ve teklif fiyatına dahil edilecektir. (Kıyafetler 5188 sayılı kanunun ve İkincil mevzuatına uygun olacaktır.)

Kişi başına bulundurulacak kıyafetler:

Pantolon : 2 Adet yazlık ve 2 adet de kışlık olmak üzere 4 adet çalışanlara verilecektir.

Gömlek : 2 Adet yazlık ve 2 adet de kışlık olmak üzere 4 adet çalışanlara verilecektir.

Mont : ( Yazlık) 1 adet verilecektir.

Kaban : ( Kışlık ) 1 adet verilecektir.

Çorap : 1 Adet yazlık ve 1 adet de kışlık olmak üzere 2 adet çalışanlara verilecektir.

Şapka : 1 Adet yazlık ve 1 adet de kışlık olmak üzere 2 adet çalışanlara verilecektir.

Kemer : 1 Adet verilecektir.

Ayakkabı : ( Yazlık) 1 adet verilecektir.

Bot : ( Kışlık ) 1 adet verilecektir.

Eldiven : ( Kışlık ) 1 adet verilecektir.

Yağmurluk : 1 adet verilecektir.

Kar Başlığı : ( Kışlık ) 1 adet verilecektir.

Kazak : 1 Adet verilecektir.

Kelepçe (Kılıflı) : 1 Adet verilecektir.

Cop (Kılıfı) : 1 Adet verilecektir.

Düdük : 1 Adet verilecektir.

Reflektif Yelek : 1 Adet, 5188 sayılı kanun ve ikincil mevzuata uygun olacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamede belirtilen telsiz, jop, fener ve projektör gibi malzemeler Yüklenici tarafından karşılanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir. Ayrıca;

Görevlendirilecek 2 Adet Binek Hizmet Aracının tamamı günlük toplam 500 km yol kat edecektir.

1 Adet Elektrikli Devriye (Golf) Aracı Güvercinlik Yerleşkesinde görevlendirilecektir.

Bu araçların bakım onarım, akaryakıt, yedek parça, sigorta, kasko, vergi ve v.s. her türlü giderleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, teklif fiyata dâhil edilecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

25.3.4.1. 5188 sayılı kanunun 21. maddesine göre yapılması zorunlu olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Bedeli teklif fiyata dâhil edilecektir(200 Özel Güvenlik Personeli için)

25.3.4.2. 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Eğitim programı başlıklı 33. maddesi 8. fıkrasının; ?silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır? hükmü gereğince hizmet içi eğitim atışı bedeli teklif fiyata dahil edilecektir. (200 Özel Güvenlik Personeli için)

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1(yüzdebir) dir.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 09.09.2012; işi bitirme tarihi 08.09.2013

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.”düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu Şartname maddeleri incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında 185 adet güvenlik personeli, 12 adet güvenlik şefi, 3 adet güvenlik amiri çalıştırılacağı ve brüt asgari ücretin güvenlik personeli için % 20, güvenlik şefi için % 30, güvenlik amiri için % 40 fazlası oranında ödeme yapılacağı, Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde güvenlik personeli için toplam 2.682,5 gün, güvenlik şefi için toplam 174 gün, güvenlik amiri için 43,5 gün çalışma yaptırılacağının öngörüldüğü, çalıştırılacak tüm personel için 26 gün üzerinden, günlük 5,00 TL yol bedeli, günlük 5,00 TL yemek bedelinin nakdi olarak ödeneceği, özel güvenlik personeline toplam 21 parça (özellikleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.) giyim bedelinin ayni olarak verileceği ve bu bedelin de teklif fiyatına dâhil olduğu, iki adet binek hizmet aracının tamamının günlük toplam 500 km yol kat edeceği, bir adet elektrikli devriye (golf) aracının güvercinlik yerleşkesinde görevlendirileceği, 200 özel güvenlik personeli için yapılması zorunlu olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedelinin, 200 özel güvenlik personeli için hizmet içi eğitim atışı bedelinin teklif fiyata dâhil edileceği, kısa vadeli sigorta prim oranının %1 olarak belirlendiği, işin 09.09.2012 tarihinde başlayacağı ve işin bitiş tarihinin ise 08.09.2013 tarihi olduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartnamenin ekinin aşağıdaki şekilde tanzim edildiği görülmüştür:

Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Personeli İşçixAy 185,00 12,000
2 Özel Güvenlik Şefi İşçixAy 12,00 12,000
3 Özel Güvenlik Amiri İşçixAy 3,00 12,000
4 Özel Güvenlik Mali Mesuliyet Sigortası Adet 200,00 12,000
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Resmi Tatil Özel Güvenlik Personeli Gün 2682,500
2 Resmi Tatil Özel Güvenlik Şefi Gün 174,000
3 Resmi Tatil Özel Güvenlik Amiri Gün 43,500
4 Binek Araç 2 Adetx12 Ay 24,000
5 Elektrikli Devriye (Golf) Aracı 1 Adetx12 Ay 12,000
6 Hizmet İçi Eğitim Atışı Adet 200,000
Okas Kodu Okas Açıklaması
79710000 Güvenlik hizmetleri

İhale dokümanındaki düzenlemeler esas alınarak yapılan hesaplamada giyim hariç asgari işçilik maliyeti 185 güvenlik personeli için 3.774.234,95 TL, 12 güvenlik şefi için 261.432,66 TL, 3 güvenlik amiri için 69.512,96 TL olmak üzere toplam 4.105.180,57 TL olarak hesaplanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59 uncu maddesinde benzer hükümler bulunmaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78 inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir…”açıklaması,

            Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde “79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden işçilik hesaplama modülü kullanılarak % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

 Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgelersunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir…”açıklaması yer almaktadır.

              4734 sayılı Kanun’un aşırı düşük teklifler başlıklı 38 nci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanun’un 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların verilen hizmetin ekonomik olması, teklif sahibinin hizmetin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Benzer düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde de bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasını düzenleyen 79.4 üncü maddesinde de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği açıklaması yapılmış olup, istikrar kazanmış Kurul kararları paralelinde teklif fiyatı karsız yaklaşık maliyetin altında olan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak tespit edilerek aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.

Başvuruya konu “200 Kişi İle 365 Gün Süreli Özel Güvenlik ve Koruma” ihalesi, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78 inci maddesinde belirtildiği üzere personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olup, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin aşırı düşük olup olmadığının tespiti için bu isteklinin teklif bedelinin kârsız yaklaşık maliyet tutarının üstünde olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde: birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvelin hazırlanması gerektiği, bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dâhil olan maliyetler ile varsa diğer unsurların gösterileceği, birim fiyata dâhil olan maliyetlerin, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenmesi gerektiği ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderlerin öngörülemeyeceği,

Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutarın, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenmesi ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârının eklenmesi gerektiği, yaklaşık maliyetin kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak hesaplanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda idarece hesaplanan yaklaşık maliyet incelendiğinde,

185 adet güvenlik personeli gideri için 3.774.234,95 TL,

12 adet güvenlik şefi gideri için 261.432,66 TL,

3 adet Güvenlik amiri gideri için 69.512,96 TL,

Mali mesuliyet sigortası gideri için    3.731,67 TL,

2 adet araç bedeli için 90.416,67 TL,

1 adet elektrikli golf aracı bedeli için 14.527,74 TL,

Hizmet içi eğitim atışı gideri için 20.092,31 TL,

Kâr olarak 423.394,89 TL bedel öngörüldüğü anlaşılmıştır.

Yapılan hesaplamada, 185 güvenlik personeli için giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 3.774.234,95 TL, 12 adet güvenlik şefi gideri için 261.432,66 TL, 3 adet güvenlik amiri gideri için 69.512,96 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, ihale dokümanında teklif fiyata dahil giderler arasında sayılan güvenlik görevlilerinin giyim maliyetlerinin, idarece yaklaşık maliyet hesabında güvenlik personeli için öngörülen bedel içerisinde bulunmadığı (nitekim idarenin yaklaşık maliyet hesabına dayanak teşkil eden asgari işçilik maliyet çıktılarında da giyim bedeli için herhangi bir bedel öngörülmediği), Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.4.2.23 üncü maddesinde yer alan özel güvenlik hizmeti ihalelerinde giyim bedelinin önemli bir bileşen olarak görüleceği açıklaması dikkate alındığında giyim bedelinin %3 sözleşme ve genel giderler arasında değerlendirilemeyeceği anlaşılmakta olup, buna göre ihale dokümanı ile idarenin yaklaşık maliyet hesabının birbiri ile uyumsuz olduğu sonucuna varılmıştır.

Yukarıda yer verilen yaklaşık maliyet kalemleri incelendiğinde, İdari Şartnameye göre teklif fiyata dâhil giderler arasında yer alan giyim giderlerinin yaklaşık maliyet tespit edilirken dikkate alınmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin olması gereken tutardan daha düşük hesaplandığı, söz konusu giderlerin dâhil edilmiş olması durumunda kârsız yaklaşık maliyetin daha yüksek olacağı ve bu durumun ihale üzerinde bırakılan istekli ve başvuru sahibi dâhil diğer isteklilerin de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması sonucunu doğurabileceği anlaşılmış olup, bu aşamada kârsız yaklaşık maliyet yeniden belirlenemeyeceğinden ihalenin mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması imkânının kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13