Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Fiyat Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Fiyat Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Fiyat Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Fiyat Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Fiyat Teklifini Düzenleyen Şirketin Faaliyet Alanına Yönelik İddialar İncelenirken Ultra Vires Kuralına Göre Değerlendirme Yapılamayacağı- Şirket Ana Sözleşmesinde Şirketin Sadece Ana Sözleşmede Yazılı Olan Konularla Sınırlı Şekilde Faaliyette Bulunabileceğine İlişkin Hükümlerin Yazılmamış Sayılacağı, Ticarî Şirketlerin Ana Sözleşmede Yazılı Olan İştigal Konuları Dışında Da Faaliyette Bulunabilmesi Mümkün Kılındığı,

Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Üzerindeki Beyanın Doğruluğundan Meslek Mensubunun Sorumlu Olduğu,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Şirketlerin Ana Sözleşmede Yazılı Olan İştigal Konuları Dışında Da Faaliyette Bulunabilmesine İmkân Tanındığı Gözetildiğinde, Www.Ticaretsicili.Gov.Tr Adresinden Yapılan İncelemede Şirketin Faaliyet Konuları Arasında Temizlik/Temizlik Malzeme Alım Satımı Konusunun Bulunmadığından Bahisle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı Hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 23.06.2021 tarihli kararı:

 “…1)Temyize konu Mahkeme kararının, davacının teklifinin asgari işçilik tutarına eşit olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan sarf malzemesi satırına 0,00-TL teklif edildiği iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

2)Temyize konu Mahkeme kararının; davacının sarf malzemesi fiyat teklifi aldığı şirketin o alanda faaliyet göstermediği iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmına gelince;

Davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Teknik Şartnamede belirlenen sarf malzemeleri listelerine uygun olarak bütün kısımlar için Görkem Kauçuk Organizasyon Kırt.Izo.Elek.Oto.Nak.San ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 25/05/2020 tarihli fiyat teklifi sunulduğu; fiyat teklifini düzenleyen şirkete ilişkin www.ticaretsicili.gov.tr adresinden yapılan incelemede şirketin faaliyet konuları arasında temizlik/temizlik malzeme alım satımı konusunun bulunmadığından bahisle Kurul tarafından davacının aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun kabul edilmediği görülmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat incelendiğinde, 6102 sayılı Kanun'la ultra vires (yetki asımı) ilkesinin kaldırılmış, 6103 sayılı Kanun'la da 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu döneminde kurulan ve şirket ana sözleşmesinde şirketin sadece ana sözleşmede yazılı olan konularla sınırlı şekilde faaliyette bulunabileceğine ilişkin hükümlerin ise yazılmamış sayılacağı ifade edilerek, ticarî şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu durumda davacının aşırı düşük bedel açıklamaları kapsamında sunduğu bütün fiyat tekliflerinin ilgili meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle İhale Genel Tebliği’nde öngörülen ibareye yer verilerek TÜRMOB kâsesi kullanılarak imzalandığı, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin üzerindeki beyanın doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu dikkate alındığında, onaylanan fiyat teklifinin firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiğini kanıtlar nitelikte olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanındığı, davacının sunduğu fiyat teklifini veren şirketin temizlik/temizlik malzeme alım satımı konusunda faaliyette bulunmadığını destekleyici herhangi bir somut bilgi, belgeye yer verilmeksizin ileri sürülen bu tür iddialar üzerine verilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, Kurul kararının bu kısmına yönelik davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”

Gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen bozulmasına karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13