Teklifin  Sınır Değere Eşit Veya Çok Az Üzerinde Olması

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Teklifin  Sınır Değere Eşit Veya Çok Az Üzerinde Olması

Teklifin  Sınır Değere Eşit Veya Çok Az Üzerinde Olması

"…Dosyasının incelenmesinden; Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 09.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve ihalede toplam 20 kısım olduğu, ihalenin dava konusu olan 1, 2 ve 10. kısımlarının davacı şirket üzerinde bırakıldığı, buna ilişkin ihale komisyonu kararının 03.11.2015 tarihinde onaylandığı ve kesinleşen ihale kararının 03.11.2015 tarihinde EKAP üzerinden anılan istekliye tebliğ edildiği, daha sonra ihale dokümanı satın almamış olan Gürcan Aydın tarafından 12.11.2015 tarihli dilekçe ile ihaleyi yapan idareye şikâyette bulunulduğu, söz konusu dilekçenin ihalenin 1, 2 ve 10. kısımları üzerinde bırakılan isteklinin anılan kısımlara ilişkin tekliflerinin sınır değerin hemen üstünde olması ve isteklilerce ilgili kısımlara ilişkin olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının hiçbirinin ihale komisyonunca uygun görülmemesi hususlarına ilişkin olduğu, 16.11.2015 tarihinde aynı kişi tarafından 12.11.2015 tarihli dilekçesinin geri çekilmesi talebini içeren bir başvurunun daha yapıldığı, bunun üzerine ihalenin 1, 2 ve 10. kısımlarının şikâyet başvurusunda belirtilen hususlar gerekçe gösterilerek ihale yetkilisi onayı ile iptaline karar verildiği, bunun üzerine davacı firma tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; İhale komisyonunun 03.11.2015 tarihli kararı incelendiğinde, incelemeye konu ihalenin birinci kısmına 9 istekli tarafından teklif verildiği, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyetin 19.134.600,00 TL, sınır değerin ise (19.134.600,00/1,30=) 14.718.923,08 TL olarak belirlendiği, Berdem Gıda Yemek Temizlik İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 14.718.930,00 TL olup ihalenin birinci kısmının bu istekli üzerinde bırakıldığı, İhalenin ikinci kısmına 8 istekli tarafından teklif verildiği, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyetin 15.752.462,00 TL, sınır değerin ise (15.752.462,00/1,30=) 12.117.278,46 TL olarak belirlendiği, Berdem Gıda Yemek Temizlik İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 12.117.280,00 TL olup ihalenin ikinci kısmının bu istekli üzerinde bırakıldığı, İhalenin onuncu kısmına 6 istekli tarafından teklif verildiği, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyetin 18.925.400,00 TL, sınır değerin ise (18.925.400,00/1,30=) 14.558.000,00 TL olarak belirlendiği, Berdem Gıda Yemek Temizlik İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 14.558.000,00 TL olup ihalenin 10'uncu kısmının bu istekli üzerinde bırakıldığı görülmektedir.

 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde belirtilen ve idarelerin yapılacak ihalelerde sağlamakla sorumlu olduğu saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını ilkelerinin sağlanamaması durumunda ihale yetkilisinin ihaleyi iptal edebileceği, ayrıca ihale komisyonunun ihalenin iptali hususunda takdir yetkisinin olduğu açıktır.

 Bu durumda; uyuşmazlığa konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmaması nedeniyle sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30'a bölünerek rahatlıkla hesaplanabilmesi ve ihale üzerinde bırakılan teklif bedellerinin ihalenin birinci ve ikinci kısmında sınır değerin çok az üzerinde, onuncu kısmında ise sınır değere eşit olması hususları bir arada değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesindeki temel ilkelerden gizlilik ve güvenirlik ilkelerine uygun olarak ihalenin gerçekleştirilmediği anlaşıldığından ihalenin birinci, ikinci ve onuncu kısımlarının iptal edilmesi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 16.12.2015 tarih ve 2015/UH.11-3403 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13