Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin Merkezi Sterilizasyon Ünite Kurulumu Alımı.İhalesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin Merkezi Sterilizasyon Ünite Kurulumu Alımı.İhalesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin Merkezi Sterilizasyon Ünite Kurulumu Alımı.İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2831

Şikayetçi:
Birey Medikal Ltd.Şti. - Avşar Basım Yayın Elektronik Tıbbi Cihazlar San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, F.ÇAKMAK MH. AZİZİYE CD. NO : 103/1 SAMSUN İhaleyi yapan idare:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği, Kazım Karabekir Caddesi 65100 VAN Başvuru tarih ve sayısı:
28.06.2012 / 23267 Başvuruya Konu İhale:
2012/56623 İhale Kayıt Numaralı "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin Merkezi Sterilizasyon Ünite Kurulumu Alımı." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 09.05.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kurulumu” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.06.2012 tarih ve 23267 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2482 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare işleminin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, anılan maddenin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Anılan Kanunun 55 inci maddesinde; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.
İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir…”hükmü,
Aynı Kanunun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65 inci maddesinde; “…İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise on dokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır…” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; “Ortak girişim adına yapılacak şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.” hükmü,
Anılan Yönetmeliğin “Başvuruların yapılacağı yerler” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise; “Şikâyet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma, elden veya posta yoluyla yapılır.” hükmü,
Yer almaktadır.
Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde, kesinleşen ihale kararının bildirimi ile ilgili olarak şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarih 29.05.2012, idareye şikâyet tarihi ise 30.05.2012 şeklinde beyan edilmiştir.
Yapılan incelemede, kesinleşen ihale kararının istekliye idare tarafından 21.05.2012 tarihinde posta ile gönderildiği, bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi gereğince, 28.05.2012 tarihinin ilgilisi bakımından şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilmesi gerektiği, Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede, 28.05.2012 tarihini izleyen beş gün içerisinde, en geç, tatil günü olan 02.06.2012 Cumartesi gününü izleyen ilk iş günü olan 04.06.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, posta ile gönderilen şikâyet dilekçesinin 06.06.2012 tarihinde idare kayıtlarına alındığı, dolayısıyla, idareye süresinde başvuruda bulunulmadığı, başvuru sahibi tarafından iddia edildiği üzere 30.05.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulmuş olsaydı dahi, idare tarafından, şikâyet tarihini izleyen on gün geçtikten sonra, 13.06.2012 tarihinde karar alınması karşısında, Kamu İhale Kanununun yukarıda aktarılan 55 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, 30.05.2012 tarihini izleyen yirminci gün olan 19.06.2012 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma yapılması gerekli olan başvurunun da süresinde yapılmamış olacağı anlaşılmıştır.
Ayrıca, itirazen şikâyet dilekçesi, başvuru sahibi iş ortaklığı adına Birey Medikal Ltd. Şti. yetkilisi tarafından imzalanmışsa da, anılan şirketin pilot ortak olması halinde ortak girişim beyannamesinin, özel ortak olması halinde ise ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin dilekçeye eklenmediği tespit edilmiştir. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvuunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13