Yıllara Yaygın 2012-2013 Yılları Veri Giriş Ve Hasta Yönlendirme Hizmet Alımı İhalesi

Yıllara Yaygın 2012-2013 Yılları Veri Giriş Ve Hasta Yönlendirme Hizmet Alımı İhalesi

Yıllara Yaygın 2012-2013 Yılları Veri Giriş Ve Hasta Yönlendirme Hizmet Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 36
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2740

Şikayetçi:
Haktok İnş. Taah. Eğitim Turz. Sağ. Temiz. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., DİYARBAKIR CADDESİ NASIROĞLU İŞ MERKEZİ KAT:4/401 BATMAN
İhaleyi yapan idare:
Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 253 Sokak 143 35370 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
25.05.2012 / 19514
Başvuruya Konu İhale:
2011/199265 İhale Kayıt Numaralı "Yıllara Yaygın 2012-2013 Yılları Veri Giriş Ve Hasta Yönlendirme Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[2044].(0281)./2012-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 17.01.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yıllara Yaygın 2012-2013 Yılları Veri Giriş ve Hasta Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Haktok İnş. Taah. Eğitim Turz. Sağ. Temiz. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.05.2012 tarih ve 19514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
2)Yapılan tespitler doğrultusunda, ihale komisyonu üyeleri hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına,
3) 19.01.2011 tarih ve 534 sayılı iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak fiyat farkları hariç tutulmak suretiyle yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğine bildirilmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1 ) İhale üzerinde bırakılan Mehmet Selimoğulları İnş. Mad. Otm. Nak. Orm. Ürn. Zirai Ürn. Zirai Alt. Hay. Tem. Tahmil Tahliye Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları, yönetimine ilişkin son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin sunulmadığı,
2 ) Mehmet Selimoğulları İnş. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından sunulan iş bitirme belgesinin konusunun sadece personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, anılan belge tutarından fiyat farkı ve araç giderlerine ilişkin tutarların tespit edilerek düşülmesi ve belge tutarının tekrar hesaplanması gerektiği, söz konusu iş deneyim belgesine konu ihalenin Kamu İhale Kurulunun 2011/MK-216 sayılı kararı ile iptal edildiği, ihalesi iptal edilen bir işe ilişkin iş bitirme belgesinin düzenlenmesinin imkansız olduğu,
3 ) Sunulması zorunlu olan bilanço ve gelir tablosunun tamamının sunulmadığı ayrıca bilanço bilgileri tablosunda beyan edilen rakamların bilanço ve gelir tablosunda belirtilen rakamlarla uyumluluğuna tekrar bakılması gerektiği,
İddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuruya konu ihalenin“Yıllara Yaygın 2012-2013 Yılları Veri Giriş ve Hasta Yönlendirme Hizmet Alımı” işi olduğu,  02.02.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Kariyer Sos. Hiz. ve Pers. Tem. İnş. Bilg. Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Nurbin Tem. İnş. Turz. Gıd. Tar. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı,
Başvuru sahibi Haktok İnş. Taah. Eğitim Turz. Sağ. Temz. Hiz. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “1-İhaleye katılan isteklilerce sunulan belgelerin mevzuata aykırı olduğu ve yeniden incelenmesi gerektiği, 2- Aşırı düşük teklif açıklaması sunan firmaların yapmış oldukları açıklamaların mevzuata aykırı olduğu” yönünde iddialara yer verilen ve 02.03.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul tarafından alınan 2012/UH.-1-1445 sayılı kararda;
“Başvuruya konu ihalede, şikâyetçi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36 ncı maddesi ile “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde yer verilen ve ihale komisyonlarınca yapılması gereken tüm işlemlerin herhangi bir somut iddiaya dayanmamadan, tüm ihale işlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi şeklinde ortaya çıkan bir sav ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve bu yönde bir iddianın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesini “ı” bendine aykırı olduğu gibi şikayet hakkının kötüyekullanılması niteliğini taşıdığı değerlendirilmiştir.
Bununla birlikte, başvuru dilekçesinde iddia edilen aykırılıkların bazı belgeler açısından örneklenme yoluna gidildiği ve soyut nitelikte olduğu değerlendirilen başvurunun incelenmesine karar verilmesi halinde başvuru dilekçesinde hiçbir somut delile dayanmadan yalnızca ismen zikredilerek örnekleme yoluna gidilen hususlar olan “teklif mektubu ve teklif cetveli, aritmetik hata, temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile ticaret sicili gazeteleri, temsile yetkili kişilerin ihaleye katılabilmesi ve isteklilerin faaliyet alanları” hususları kapsamında aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
Bu çerçevede isteklilerden,
4- Mehmet Selimoğulları İnş. Mad. Otm. Nak. Orm. Ürn. Zirai Ürn. Zirai Alt. Hay. Tem. Tahmil Tahliye Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgeler incelendiğinde;
Teklif mektubu ve ekinde imza sirküleri ile Ticaret Sicili Gazetesi örneklerinin sunulduğu, istekliye ait teklif mektubunun şirketin münferiden temsile yetkili müdürü Çeçan Sol tarafından imzalandığı, imza sirküleri ile teklif mektubunda yer alan imzaların örtüştüğü, teklif mektubu ve teklif cetvelinin, birim teklif mektubu ve cetveli standart formuna uygun şekilde hazırlandığı ve mevzuatta yer alan şekil şartlarını haiz olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı, şirketin ticaret unvanında; ihale konusu iş ile örtüşen faaliyet alanlarının açıkça yazılmadığı ancak, teklif mektubu ekinde Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 05.12.2011 tarih ve bila sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgeye konu işin tanımının “Yönetsel, teknik, mali, sosyal ve hukuksal konulara ilişkin işlerin yürütülmesi ve destek hizmetleri alımı işi” olarak ifade edildiği ve belgeye konu işin ihale konusu iş ile benzer niteliklerde olduğu düşünülerek ve ihale konusu işin kapsamının da yalnızca personel istihdamından ibaret olduğu göz önünde bulundurularak, incelemeye konu ihalede yaptırılacak işin de anılan isteklinin faaliyet alanında kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır…
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden;
1-Kariyer Sos. Hiz. ve Per. Tem. İnş. Bilg. Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Nurbin Tem. İnş. Tur. Gıd. Tar. Ürn. Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Karahan Grup İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Hazar Sos. Hiz. Yem. İnş. Pet. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Merdan Sağ. Hiz. Bil. İşl. Oto. Gıd. Tem. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması,
2-Merve Tem. Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Çizmeci Grup İnş. Taah. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından giyim malzemelerinin fiyatını tevsik amacıyla sunulan proforma faturalara dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının ilgili meslek mensubundan istenerek açıklamalarının değerlendirilmesi,
3-Haktok İnş. Taah. Eğitim Turz. Sağ. Temz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından giyim malzemelerinin fiyatını tevsik amacıyla sunulan proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağının hangi döneme ait olduğunun araştırılarak açıklamasının değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” şeklinde karar alındığı,
Yukarıda aktarılan karar doğrultusunda, idare tarafından düzeltici işlem tesis edildiği ve 25.04.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Mehmet Selimoğulları Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yargısal inceleme” başlıklı 57 nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17 nci maddesinde“(1) 4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması yer almaktadır.
4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde ihale işlemlerine karşı yapılan şikâyetlerle ilgili olarak Kamu İhale Kurulu tarafından verilen nihai kararların dava konusu edilebileceği belirtilmekle birlikte, anılan Kanunda Kurul kararlarının yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veya şikâyet konusunun yeniden incelenmesi gibi taleplerle Kurula başvuruda bulunulabileceği ve bu başvuruların da Kurul tarafından incelenmesi gerektiği hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Netice itibariyle, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşıldığından, iddianın reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendinde; “Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ” hükmü,
Anılan Yönetmeliğin “İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi” konulu altıncı bölümünün “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48 inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.
(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz...” hükmü,
İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde; “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri
sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi,
Anılan şartnamenin 7.6 ncı maddesinde;
“7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Kamu veya özel kuruluşlar da yaptıkları, her türlü hasta ve/veya ziyaretçileri yönlerdirme hizmetleri, her türlü bilgisayara dayalı veri giriş ve/veya otomasyon ve/veya yazılım hizmetleri, personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Yapılan inceleme neticesinde; ihale üzerinde bırakılan Mehmet Selimoğulları Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde iş deneyimini tevsik amacıyla Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 05.12.2011 tarih ve bila sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgeye konu işin “Yönetsel, teknik, mali, sosyal ve hukuksal konulara ilişkin işlerin yürütülmesi ve destek hizmetleri alımı işi” olduğu, kabul tarihinin 05.12.2011, belge tutarının ise; 2.544.574,37 TL olduğu görülmüştür.
Kamu İhale Kurulunun 2011/MK-216 sayılı kararı ile;
Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 10.08.2011 tarihli ve E.2011/1163 sayılı kararında…    Anılan mevzuat hükümleri ile dava konusu ihalenin birlikte değerlendirilmesinden, ihaleyi yapan idarenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında bir kuruluş olduğu ve anılan ihalenin, teknik şartnamede öngörülen Yıldırım Belediyesi’nin yapmış olduğu, Yönetsel, Teknik Mali, Sosyal ve Hukuksal konulara ilişkin işlerin yürütülmesi gibi hizmetlerinin üçüncü kişilerden ihale edilmek suretiyle alımına ilişkin olduğu anlaşıldığından memurlar veya diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gereken bu hizmetlerin üçüncü kişilere yaptırılmasının veya devredilmesinin imkanı bulunmamaktadır…” ifadelerine yer verilereksöz konusu iş deneyim belgesine konu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.
Kurumumuz tarafından 15.06.2012 tarihli 1767 sayılı yazı ile anılan iş deneyim belgesini düzenleyen Yıldırım Belediye Başkanlığına belgenin düzenlenmesi ile ilgili dayanaklara ilişkin bilgi talebinde bulunulmuştur.
İlgili Belediyeden 18.06.2012 tarihli 2479 sayılı yazı ile ekinde gelen belgeler incelendiğinde; iş bitirme belgesine konu ihalede 22.04.2011 tarihinde 9 aylık sözleşme düzenlendiği ve 01.05.2011 tarihinde de işe başlandığı, Kamu İhale Kurulunun 2011/MK-216 sayılı kararı üzerine işin sözleşmesinin 24.11.2011 tarihinde feshedildiği ve 7 aylık gerçekleştirilen iş için 2.544.574,37 TL bedelle anılan iş bitirme belgesinin düzenlendiği görülmüştür.
Şikâyet konusu iş deneyim belgesine ait işin ihale edilmesinin Devlet Memurları Kanununa ve Anayasa hükmüne aykırı olduğu mahkeme kararı ile belirlenmiş olmakla birlikte, söz konusu durumun yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı ve sözleşmesi feshedilene kadar kusursuz bir şekilde işin ifasının gerçekleştirildiği anlaşıldığından, söz konusu iş bitirme belgesinin kamu ihale mevzuatı açısından iş deneyimini tevsik amacıyla kabul edilebileceği anlaşılmıştır.
Buna ek olarak, şikâyete konu iş deneyim belgesine ilişkin ilgili Belediyeden gelen belgelerden, iş bitirme belgesinin konusunun benzer iş tanımına uygun şekilde personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte olduğu belirlenmekle birlikte, iş deneyim belgesine konu iş içinde yer alan ve benzer iş tanımı içinde bulunmayan “araç giderlerine”  ilişkin kısmın ayrıştırılarak bulunacak tutar üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği tespit edilmiştir.
Bununla birlikte; söz konusu isteklinin 3 üncü iddiası kapsamında yapılan inceleme neticesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlendiğinden, bu aşamada benzer işin ayrıştırılmasına gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
3 ) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35 inci maddesinde;
“(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.” hükmü,
Anılan Yönetmeliğin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde;
“ (1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,
her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.
(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri  sunulur.
(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır…”hükmü,
İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde;
“7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”düzenlemesi,
Anılan şartnamenin 7.4.3 üncü maddesinde;
“İsteklinin; a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,
İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.
İhale üzerinde bırakılan Mehmet Selimoğulları Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde SMMM tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ile SMM tarafından onaylanan 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin sunulduğu, söz konusu bilanço ve bilanço bilgileri tablosunda yer alan tutarlardan,
2010 yılına ait;
Cari oranın: 184.360,71/177.550,43=1,04
Özkaynak oranının: 150.380,28/327.930,71=0,45
Kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının: 0/150.380,28=0”
Olduğu ve idari şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde istenen kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.
Anılan isteklinin teklifinde sunulan 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu başlıklı bölümde ise, gelir tablosuna ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmüştür.
Buna karşın, belge kontrol tutanağında anılan istekli için gelir tablosu kısmına “var” ifadesinin yazıldığı, ayrıca idare tarafından ihaleye katılan isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik değerlendirmesinin yapıldığı tutanakta ise, Mehmet Selimoğulları Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin net satışlar tutarının 2.180.997,86 TL olarak belirtildiği görülmüştür.
Mehmet Selimoğulları Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından gelir tablosunun sunulup sunulmadığının teyidi amaçlı 20.06.2012 tarihli ve 1813 sayılı yazımızla anılan istekliye ait ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ilgili idareden tekrar istenmiş olup, 20.06.2012 tarihli ve 4434 sayılı üst yazıyla Kurumumuza gönderilen belgeler incelendiğinde, söz konusu istekliye ait gelir tablosunun bulunmadığı görülmüştür.
Yukarıda yapılan tespitler neticesinde; her ne kadar zarf açma ve belge kontrol tutanağında, anılan istekli tarafından gelir tablosunun sunulduğunun belirtildiği ve ayrıca söz konusu isteklinin net satışlar tutarının tutanak altına alındığı görülmüş ise de; ilgili idare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasının onaylı örneğinde, Mehmet Selimoğulları Tem. Tic. Ltd. Şti’ye ait gelir tablosunun bulunmadığı tespit edilmiş ve başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmuştur.
Bu durumda; ihale komisyonu üyelerinin yukarıda belirtilen eyleminin Türk Ceza Kanununun “İhaleye fesat karıştırma” başlıklı 235 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “ a) Hileli davranışlarla;… 2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak…” hükmü çerçevesinde ihaleye fesat karıştırma suçunu teşkil edebileceği kanaati hâsıl olduğundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulması  gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
İhalede geçerli teklif sahibi olan isteklilere ait ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler incelendiğinde:
1 ) Haktok İnş. Taah. Eğitim Turz. Sağ. Temz. Hiz. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde; SMMM tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ile SMM tarafından onaylanan ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, sunulan belgelerde yer alan değerlerden, adı geçen isteklinin idari şartnamenin yukarıda aktarılan 7.4.2 ve 7.4.3 üncü maddelerinde belirlenen kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.
2- Modern Kimya Tem. Tic. Ltd. Şti. ’nin teklifinde; SMMM tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ile SMM tarafından onaylanan ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, sunulan belgelerde yer alan değerlerden, adı geçen isteklinin idari şartnamenin yukarıda aktarılan 7.4.2 ve 7.4.3 üncü maddelerinde belirlenen kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.
3- On-İş Taah. Tic. Ltd. Şti. ’nin teklifinde; SMMM tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ile SMM tarafından onaylanan ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu,  sunulan belgelerde yer alan değerlerden, adı geçen isteklinin idari şartnamenin yukarıda aktarılan 7.4.2 ve 7.4.3 üncü maddelerinde belirlenen kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.
İhalede geçerli teklif sahibi olan isteklilere ait iş deneyim belgeleri incelendiğinde:
1) Haktok İnş. Taah. Eğitim Turz. Sağ. Temz. Hiz. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 22.06.2011 tarihli ve 9172 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgeye konu işin tanımının “Veri giriş ve kontrol işletmenliği hizmeti alımı” olduğu, işin kabul tarihinin 31.05.2011, belge tutarının 10.695.444,14 TL olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu belgenin konusunun benzer iş tanımına uygun olduğu, belge tutarının şikâyete konu ihalede karşılanması gereken tutar açısından yeterli olduğu anlaşılmıştır.
2- Modern Kimya Tem. Tic. Ltd. Şti. ’nin teklifinde; T.C. Başbakanlık Yurtkur Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.02.2011 tarihli ve 69 sayılı, “330 Temizlik, 157 kalorifer yakma ve 42 çamaşır yıkama olmak üzere toplam 529 personel ile (İlaçlama dahil) hizmet alımı” işine ilişkin iş bitirme belgesi ile Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından düzenlenen 19.01.2011 tarihli ve 534 sayılı, “2009-2010 yılı malzemeli genel temizlik hizmetleri alımı (155 kişi)” işine ait iş bitirme belgelerinin sunulduğu,
İhale komisyonu tarafından Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından düzenlenen 19.01.2011 tarih ve 534 sayılı iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alındığı, söz konusu belgenin konusunun benzer iş tanımına uygun ve ilk sözleşme tutarının 3.545.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Anılan iş bitirme belgesinin belge tutarının fiyat farklarını da ihtiva ettiği görülmekle birlikte, ilk sözleşme bedeli dikkate alındığında başvuruya konu ihalede istekli tarafından tevsik edilmesi gereken iş deneyimini karşıladığı, iş bitirme belgesinin bu haliyle başvuruya konu ihalede geçerli kabul edilmesi gerektiği,
Ayrıca, anılan belgenin mevzuata uygun şekilde fiyat farkları hariç olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğine bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
3- On-İş Taah. Tic. Ltd. Şti. ’nin teklifinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından düzenlenen, tarih ve sayısı belge üzerinden anlaşılamayan iş bitirme belgesinin sunulduğu, belirlenen eksikliğin esasa etkili nitelikte olmadığı, belgeye konu işin “(2008-2009 yılı-2yıllık) bilgisayar veri giriş hizmet alımı”, anılan belgenin konusunun benzer iş tanımına uygun ve belge tutarının şikâyete konu ihalede karşılanması gereken tutar açısından yeterli olduğu anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mehmet Selimoğulları Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
2) Yapılan tespitler doğrultusunda, ihale komisyonu üyeleri hakkında Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulmasına,
3) 19.01.2011 tarih ve 534 sayılı iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak fiyat farkları hariç tutulmak suretiyle yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğine bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13