Yeni Düzenleme ile Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyimi Olarak Kullanımı

Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Hakkında.

Yeni Düzenleme ile Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyimi Olarak Kullanımı

Yeni Düzenleme ile Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyimi Olarak Kullanımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin (h) bendinin üçüncü cümlesindeki “…veya her iki ortağın da mühendis olup %50 - %50 ortak olduğu…” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin 10/7/2013 tarihli ve E.: 2012/104, K.: 2013/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

 Anayasa Mahkemesi’nin “eşitlik ilkesine aykırılık” değerlendirmesi ve iptal kararı çerçevesinde konuyla ilgili mevzuatta 07.06.2014’te bir değişiklik yapılmıştır.  Kanun koyucu, mimarlara da %50-%50 ortaklı şirket kurmak suretiyle 5 yıl beklemeksizin mezuniyet belgelerini kullanabilme imkânı tanımak yerine,  mühendislere tanınan bu hakkı da kaldırarak, eşitlik sağlamak yolunu tercih etmiştir.  Gelinen noktada:

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 62/1-h maddesinin nihai hali;

 “h)  İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 175.297,- TL (Yüz yetmiş beş bin iki yüz doksan yedi Türk Lirası)(*) Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.”

 Şeklindedir.  Yani mühendisler kanun ile belirlenen meblağlar ve süreler üzerinden hesaplanacak iş deneyimlerini iki halde ihalelere katılmak için kullanılabilecektir:

  1. Şahıs olarak ihalelere katılırken,
  2. Mühendis ve mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler  tarafından.

( Görüldüğü üzere artık ikinci ortağın mühendis olmasının da bir önemi yoktur ) 

Değişiklikten önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesi h bendi şu şekilde idi:

‘’İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Yüzyetmişbeşbin ikiyüzdoksanyedi Türk Lirası)*olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.’’

 Eski düzenlemede altı çizili ifade sayesinde, %50- %50 iki mühendis ortaklı bir tüzel kişi  “süre şartı olmaksızın” iş deneyimi olmayan mühendise kanun ile tanınan deneyimi kullanabilmekte idi. Mevzuatta her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler bakımından bir istisna bulunmaktaydı.

 Ancak; hâlihazırda yukarıda sıralanan 2 durum geçerli olup, hiçbir kombinasyonda 5 yıllık süreyi beklemeksizin istisnadan faydalanmak imkanı kalmamıştır. Kurulacak şirkette ancak ve ancak 5 yıl süre ile %51 hisse sahibi olunması halinde hisse sahibi mühendisin iş deneyiminden faydalanılabilecektir.

 Özetle; tarafınızca kurulacak şirketin mezuniyet belgesi kullanarak ihalelere girebilmesi için;  mezuniyet belgesi kullanılacak mühendis ya da mimarın son 5 yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip olunduğunun kanıtlanması zorunludur.

 İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri sahipleri yönünden ise bu kişilerin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

__________________________________________________________________

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

“Yeni Düzenleme ile Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyimi Olarak Kullanımı ” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Avukat Metin ÖZDERİN’e  aittir ve makale, yazarlar tarafından Özderin Avukatlık Bürosu (http://www.metinozderin.av.tr ) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13