Yalova Üniversitesi Kampüs Sahası İçerisinde Yapısal Çelik Sistemli A Ve B Blok İnşaatı Yapılması İşi İhalesi

Yalova Üniversitesi Kampüs Sahası İçerisinde Yapısal Çelik Sistemli A Ve B Blok İnşaatı Yapılması İşi İhalesi

Yalova Üniversitesi Kampüs Sahası İçerisinde Yapısal Çelik Sistemli A Ve B Blok İnşaatı Yapılması İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 82
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2878

Şikayetçi:
Yeda İnş. ve Tesisat Taah. Ltd. Şti., İnönü Cad. Sümko Sitesi G-4 Blok Dai. 9 Kozyatağı İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı), Rüstempaşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. Fidanlar Yerleşkesi N0:146 Kat 3 77100 YALOVA Başvuru tarih ve sayısı:
10.05.2012 / 17659 Başvuruya Konu İhale:
2012/5434 İhale Kayıt Numaralı "Yalova Üniversitesi Kampüs Sahası İçerisinde Yapısal Çelik Sistemli A Ve B Blok İnşaatı Yapılması İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 10.02.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Yalova Üniversitesi Kampüs Sahası İçerisinde Yapısal Çelik Sistemli A ve B Blok İnşaatı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yeda İnş. ve Tesisat Taah. Ltd. Şti.’nin 24.04.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 10.05.2012tarih ve 17659sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.05.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/1854sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihaleyi alan firmanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine göre aşırı düşük sorgulama dosyasında verilmesi gereken tüm evrakları verip vermediğinin, özellikle hesap cetvellerinin, metraj ve alt metrajlarının, O-5 formundaki belgelerinin Mali Müşavir onaylı defter kayıtlarından tekrar incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde;
İhale konusu işin, “Yalova Üniversitesi Kampüs Sahası İçerisinde Yapısal Çelik Sistemli A ve B Blok İnşaatı Yapılması” işi olduğu,
10.02.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak 102 firma tarafından ihale dokümanı satın alındığı ve 40 firma tarafından teklif sunulduğu,
20 isteklinin teklifinin geçerli kabul edilerek sınır değerin 6.939.658,79 TL olarak hesaplandığı ve teklif fiyatları bu tutarın altında kalan 7 geçerli teklif sahibi istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,
3 istekli tarafından idareye aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı, 1 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının ise uygun bulunmadığı ve ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülen Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldığı,
İhalenin Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığına ilişkin ihale komisyon kararının 16.04.2012 tarihinde isteklilere bildirilmesi üzerine 5 farklı firma tarafından idareye 6 şikâyet başvurusunda bulunulduğu,
İhale yetkilisince raportör olarak görevlendirilen ihale komisyonunun söz konusu şikâyet başvuruları üzerine yaptığı inceleme neticesinde iş deneyim belgelerine ve teminat mektuplarının iadesine ilişkin yapılan şikâyet başvurularına yönelik olarak yeniden bir değerlendirme yapılmasına gerek duymadığı ancak, Yeda İnş. ve Tes. Taah. Ltd. Şti., Ertuğrul İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Hamdi Kaynak HBK Yapı Müh. İnş. Taah. İml. San. Tic. ve Ertuğrul İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Hamdi Kaynak HBK Yapı Müh. İnş. Taah. İml. San. Tic. tarafından yapılan şikâyet başvurularına ilişkin inceleme neticesinde ihale sürecinde yayımlanan zeyilnamelerde belirtilen inşaat kalemlerinde yapılan değişiklikler yaklaşık maliyete yansıtılmadığından yaklaşık maliyetin hatalı olduğu bu nedenle de sınır değerin de hatalı hesaplandığı gerekçesiyle ihalenin iptalini önerdiği; ancak, ihale yetkilisince bu kararın 10.05.2012 tarihi itibariyle onaylanmadığı anlaşılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler” başlıklı 38 inci maddesinde; idarelerin, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit ederek, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” nu hazırlayarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklemesi gerektiği belirtilmekte, aynı Tebliğin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde de aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenmesi aşamasında 38 inci madde gereğince hazırlanan “sıralı iş kalemleri listesi” ve “sıralı analiz girdileri tablosu” esas alınarak açıklama istenilecek iş kalemlerinin ve bu kalemlerde yer alan açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenerek aşırı düşük teklif açıklama istenilecek isteklilere verilmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yer almaktadır.
İdare tarafından teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazı ekindeki CD incelendiğinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilere “açıklama istenilecek analiz girdileri”, “açıklama istenilecek iş kalemleri listesi” ve “analiz formatı” nın verildiği görülmektedir.
Her ne kadar aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazı ekinde isteklilere verilmesi gereken “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin” verilmediği görülse de, idare tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) yüklenen ihale dokümanı incelendiğinde, isteklilere aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gereken “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin” de 24.01.2012 tarihli zeyilnameye ilişkin olarak ihale dokümanı kapsamında EKAP’a yüklendiği görülmektedir.
Bununla birlikte, idare tarafından incelemeye konu ihaleye ait dokümana ilişkin olarak 24.01.2012 ve 30.01.2012 tarihli zeyilnameler ile değişiklikler yaptığı;
24.01.2012 tarihli zeyilnamede; “10.02.2012 tarih ve 14:00’de ihalesi yapılacak olan Yalova Üniversitesi Kampus Sahası İçerisinde Yapısal Çelik Sistemli A ve B Blok İnşaatı Yapılması İşi’ ne ait ihale dokümanı evraklarında ve diğer belgelerde aşağıda belirtilen düzeltme, değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.
İnşaat Grubu:
1) Açıklama istenilecek iş kalemleri/grup listesinde bulunan 18140/B1 poz nolu kalem için açıklanma istenilmeyecektir. 18140/B1 poz nolu kalem söz konusu ihale kapsamında da değerlendirilmeyecektir.
2) Açıklama istenilecek iş kalemleri/grup listesinde bulunan 833.500 poz nolu analog adresli optik duman detektörünün açıklama istenen iş kalemlerine ilave edilmiştir. Açıklama istenecek yeni iş kalemleri/grup listesi ekte sunulmuştur.
3) İhale dokümanı verilmeyen açıklama istenmeyecek analiz girdileri, açıklama istenecek analiz girdileri ve açıklama istenmeyecek iş kalemleri listeleri ekte sunulmuştur.
4) Özel:2. Poz yerine Özel:1. Poz nosu dikkate alınarak değerlendirilecektir.
5) Parke yapılacak kısımlarda Poz Nosu belirtilmemiş olup, parke yapımı için Özel.Prk1 Poz Nosu dikkate alınacaktır.
6) İnşaat Mahal Listesi ek’tedir.
7) Nokta sistem detayları ek’tedir.
8) Mimari projenin kesitleri ek’tedir.
Mekanik Tesisat Grubu:
1) 12.1.8 Çalışmaların Koordine Edilmesi (ısıtma soğutma teknik şartnamesi sf-10) başlığı altında bulunan ''c) İdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu veya işçi İdarenin yazılı tebligatı üzerine en geç üç gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır.'' Maddesi, teknik şartnameden çıkarılmıştır.
2) 12.1.10 İzin ve Ruhsatnameler(ısıtma soğutma teknik şartnamesi sf-10) başlığı altında bulunan
''a) Yüklenici gerek Belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, Hava Gazı, Doğal Gaz, Elektrik vb gibi Belediye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu harcamalar genel masraflardan kabul edilecek ve yükleniciye bunlar için ayrı bir bedel ödenmeyecektir.'' Maddesi, teknik şartnameden çıkarılmıştır. Bu hususlarda İdari Şartname hükümlerine uyulacaktır.
“b) Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgelerini yüklenici muhafaza edecek işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma , işletme ve bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.” Maddesi, teknik şartnameden çıkarılmıştır.
3) 8.5.1 Fan-coil cihazlarının montaj ve uygulanması (ısıtma soğutma teknik şartnamesi sf-25) başlığı altında bulunan ''c) Drenaj boruları galvaniz olacaktır. Fan-coiller ana boruya flexibl boru ile bağlanacaktır. Fan-coill vanaları yoğuşma tavası hizasında olacaktır.'' maddesinde belirtilen drenaj boruları, galvaniz boru yerine projede, mahal listesinde ve imalat listesinde belirtildiği gibi PPRC malzemeden boru olacaktır.” ifadelerine yer verdiği,
30.01.2012 tarihli zeyilnamede de; “10.02.2012 tarih ve 14:00’de ihalesi yapılacak olan Yalova Üniversitesi Kampus Sahası İçerisinde Yapısal Çelik Sistemli A ve B Blok İnşaatı Yapılması İşi’ ne ait ihale dokümanı evraklarında ve diğer belgelerde aşağıda belirtilen düzeltme, değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.
1. Binanın temel kazı, temel betonarme boyutları ve donatıları ile dolgu yüksekliği gibi hususlar ekte sunulmuştur.
2. Duvar imalatları ile gerekli bilgiler duvar yerleşim planında hangi profillerin kullanılacağı hangi aralıklarla alınması gerektiği ve kapı, pencere bulunduğu durumda nasıl olması gerektiği belirtilmiştir.
3.Bina yangın kaçış detayları ektedir.
4.Çevre tanzimi ihale kapsamında bulunmamaktadır. Sadece temel kazısı yapılan kısımlarda sistem kesitte detaylarında alınacak ölçüler doğrultusunda imalat yapılacaktır. Detaylar Sistem Kesitindedir. ” şeklindeki ifadelere yer verildiği görülmektedir.
İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan şikâyet başvuruları üzerine raportör olarak görevlendirilen ihale komisyon üyelerinin hazırladığı 07.05.2012 tarihli komisyon kararında da;“İhale komisyon kararımıza şikâyet başvuruları neticesinde yapılan detaylı inceleme neticesinde; ihale sürecinde yayınlanan zeyilnamelerde (1. ve 2. zeyilname) belirtilen inşaat kalemlerinde yapılan değişikliklerin yaklaşık maliyete yansıtılmadığı tespit edilmiş ve yaklaşık maliyetin hatalı olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenden dolayı yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması sonucu sınır değerin de hatalı hesaplanmış olduğu tespit edilmiştir” denilerek, ihale üzerinde bırakılacak isteklinin belirlenmesine ilişkin olarak belirleyici bir rolü olan ve yaklaşık maliyet ve geçerli teklifler esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğindeki formül uygulanmak suretiyle belirlenen sınır değerin ihale sürecinde düzenlenen zeyilnameler nedeniyle hatalı hesaplanmış olabileceği açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. İhale komisyonunun bazı uzman üyelerinin aynı zamanda yaklaşık maliyetin hazırlanmasına ilişkin olarak görev yaptıkları da dikkate alındığında, ihale komisyonu tarafından yapılan “ihale sürecindeki zeyilnamelerin yaklaşık maliyetin değişmesine yol açacağına” yönelik değerlendirmeler daha da anlam kazanmaktadır.
Bu çerçevede, özellikle 30.01.2012 tarihli zeyilname ile binanın temel kazıları, betonarme boyutları ve duvar imalatları gibi hususlarda yapılan değişikliklerin yaklaşık maliyetin ve dolayısıyla da sınır değerin değişmesine sebep olabilecek nitelikte olduğu ve ihale komisyonunca da ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesine yönelik görüş bildirildiği; ayrıca kamu ihale mevzuatı gereğince ihale ilan tarihinden sonra yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesi ya da güncellenmesi ve buna bağlı olarak da sınır değerin yeniden belirlenmesi mümkün olmadığından, yukarıda sayılan mevzuata aykırılıklar düzeltici işlemle giderilemeyecek hususlar olarak kabul edilmiştir.
Dolayısıyla, ihale sürecinde düzenlenen zeyilnamelerin yaklaşık maliyetin değişmesine yol açabilecek nitelikte olduğu ve yaklaşık maliyette ortaya çıkabilecek ve tespiti mümkün olmayan miktardaki değişikliğin ihale sonucu üzerinde belirleyici olabileceği dikkate alındığında, yaklaşık maliyette ortaya çıkan bu değişikliğin ihale sürecinin bu aşamasında telafisi mümkün olmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Ancak başvuruya konu ihale 11.07.2012 tarih ve 2012/UY.III-2877 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Karar verilmesine yer olmadığına, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13