Üniversiteler Arası Kurul Tarafından Görevlendirilen Jüri Üyeliği Sırasında İşlenen Suçlar

İdarenin Başvuru Yolu Ve Süresini Bildirim Yükümlülüğü

Üniversiteler Arası Kurul Tarafından Görevlendirilen Jüri Üyeliği Sırasında İşlenen Suçlar

  • ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN JÜRİ ÜYELİĞİ SIRASINDA İŞLENEN SUÇLAR (Bu Nedenle Şikayetçi Tarafından Adı Geçene İsnat Edilen Suçlarla İlgili Olarak Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığınca Ceza Soruşturması Yapılması Gereği - Şüphelinin Kadrosunun Bulunduğu Bölümdeki Görevinden Kaynaklanmadığı)

  • ÜNİVERSİTE TARAFINDAN VERİLEN MEN-İ MUHAKEME KARARI (Suçun Üniversitedeki Görevinden Kaynaklanmadığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Oluşturulacak Yetkili Kurul Tarafından Men-i Muhakemesi veya Lüzum-u Muhakemesi Yolunda Bir Karar Alınması Gerektiği/Doçentlik Jüri Üyeliği/Görevlendirme)

  • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DOÇENTLİK JÜRİSİNDE GÖREVLENDİRME (Şüpheliye İsnat Edilen Suçun Kadrosunun Bulunduğu Üniversitedeki Görevinden Kaynaklanmaması Nedeniyle Şüpheli İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Ceza Soruşturması Yapılması Gerektiği - Jüri Üyeliği/Lüzum-u Muhakeme/2547 S.K.)

ÖZET :

Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 29.11.2012 tarih ve 11727 sayılı yazısı ile doçentlik başvurusu nedeniyle şikayetçi için oluşturulan Eser İnceleme Jürisinde asıl üye olarak görevlendirilen ...'e isnat edilen suçların, bu jüri üyeliği görevi sırasında işlendiği ve anılan görevinden kaynaklandığı, bu nedenle şikayetçi tarafından adı geçene isnat edilen suçlarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ceza soruşturması yapılması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulacak yetkili kurul tarafından men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda bir karar alınması gerekir.

DAVA : ...

- Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi (YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Eser İnceleme Jüri Üyesi)

Suçları : 1- Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olan şikayetçi ...'un doçentlik başvurusu üzerine düzenlediği eser inceleme raporunda ve kişisel raporunda gerçeğe aykırı değerlendirmelerde bulunarak görevi kötüye kullanmak.

2- Niğde Üniversitesi Rektörlüğünce şikayetçi hakkında yapılan ve gizli kalması gereken soruşturma dosyasını hukuka aykırı olarak elde ederek delil olarak kullanmak.

3- Şikayetçiye iftira atmak.

Suç Tarihi: 2013 Yılı.

İncelenen Karar : Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 29.12.2015 tarih ve 2015/13 sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi ... vekili Av. ...

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünün 01.02.2016 tarih ve 1648 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Baki Boybaşı'nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR :

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesinin ceza soruşturması usulü başlıklı (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri de yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında ilk soruşturmanın Yükseköğretim Kurulu Başkanı için kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılacağı, son soruşturmanın açılıp açılmamasına ise Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay'ın Birinci Dairesi, üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul, üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul, öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar hakkında da mahal itibarıyla yetkili il idare kurulu tarafından karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 29.11.2012 tarih ve 11727 sayılı yazısı ile Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ...'e, 2012 Nisan Döneminde doçentlik sınavına başvuran ve şikayetçi ...un da aralarında yer aldığı dört aday için oluşturulan Eser İnceleme Jürisinde, asıl jüri üyesi olarak görevlendirildiğinin bildirildiği, adı geçenin, şikayetçiyle ilgili eser inceleme raporunu ve kişisel raporunu gerçeğe aykırı sübjektif saiklerle düzenlediği, şikayetçi hakkında intihal yaptığı sonucunu doğuracak tespitlerde bulunarak şikayetçiye iftira attığı, şikayetçi hakkında soruşturma açılmasına sebep olarak doçentliğini bir yıl geciktirdiği, şikayetçi hakkında Niğde Üniversitesince açılan soruşturmaya ilişkin belgeleri hukuka aykırı olarak edindiği iddialarıyla ...'den şikayetçi olunması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünce şüpheli hakkında ceza soruşturması yaptırıldığı ve Rektörlükçe oluşturulan Kurul tarafından men-i muhakemesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 29.11.2012 tarih ve 11727 sayılı yazısı ile doçentlik başvurusu nedeniyle şikayetçi için oluşturulan Eser İnceleme Jürisinde asıl üye olarak görevlendirilen ...'e isnat edilen suçların, bu jüri üyeliği görevi sırasında işlendiği ve anılan görevinden kaynaklandığı, bu nedenle şikayetçi tarafından adı geçene isnat edilen suçlarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ceza soruşturması yapılması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulacak yetkili kurul tarafından men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda bir karar alınması gerekirken, şüphelinin Bülent Ecevit Üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden kaynaklanmayan ve bu görevi sırasında da işlenmeyen atılı suçlar nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünce ceza soruşturması yaptırıldığı ve Rektörlükçe oluşturulan Kurul tarafından men-i muhakemesine karar verildiği görülmüştür.

SONUÇ : 

Açıklanan nedenlerle Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 29.12.2015 tarih ve 2015/13 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, isnat edilen suçlar nedeniyle ... hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2547 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi gereğince ceza soruşturması yaptırılması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulacak Kurul tarafından lüzum-u muhakemesi veya men-i muhakemesi yolunda bir karar alınması, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere dosyanın karar ekli olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın birer örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile itiraz edenin vekiline gönderilmesine, 30.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13