loader image
İsteklilerin Teklif Vermedikleri Kısımlar Yönünden Başvuru Ehliyeti

İdari Yargıda Temyiz Aşamasında Müdahale Talebi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenen “kendiliğinden araştırma ilkesi” göz önünde bulundurulduğunda, hukuki yararının bulunması kaydıyla, üçüncü kişinin davaya müdahalesinin, kanun yolu dahil olmak üzere davanın her aşamasında olabileceğinin kabulü, idari yargılama hukukunun temel ilkelerine uygun düşmektedir.

Devamını Oku >>

İdari Yargıda Islah

2577 sayılı İYUK’un 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına eklenen hüküm ile idari yargıda ıslah yolu açılmıştır. İlgi madde hükmüne göre, temyiz/karar düzeltme aşamasında olan davalar da dahi, ıslah imkanı mevcut hale gelmiştir.

Devamını Oku >>

Bizi Paylaşın