Üçdeğirmenler Projesi Makinalı Toprak İşleme İhalesi

Üçdeğirmenler Projesi Makinalı Toprak İşleme İhalesi

Üçdeğirmenler Projesi Makinalı Toprak İşleme İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 81
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2957

Şikayetçi:
Haskaya Ormancılık İnş.Gıda Taş.San.Ve Tic.Ltd.Şti., DEMİREL MAH. DEMİRCİ YOL ÜZERİ A BLOK NO : 182 ŞANLIURFA İhaleyi yapan idare:
Orman Genel Müdürlüğü Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü-, Zübeyde Hanım Cad. 113 23100 ELAZIĞ Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22714 Başvuruya Konu İhale:
2012/50468 İhale Kayıt Numaralı Üçdeğirmenler Projesi Makinalı Toprak İşleme İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Orman Genel Müdürlüğü Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü-tarafından 18.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Üçdeğirmenler Projesi Makinalı Toprak İşleme” ihalesine ilişkin olarak Haskaya Ormancılık İnş.Gıda Taş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.’nin 07.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  25.06.2012tarih ve 22714sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2409sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması işlemi yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olmadığı, yaklaşık maliyet hesaplanırken kullanılan AGM birim fiyatları üzerinden kârın düşürülmesi ve kalan bedel üzerine damga vergisi, karar pulu bedeli ve KİK payının eklenmek suretiyle sınır değer hesaplamasına gidilmesi gerektiği, söz konusu durumun Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün 09.05.2007 tarih ve 204/3622 sayılı yazısında da belirtildiği, idarenin anılan sınır değeri hesabı sonrasında mevcut ihalede 491.664,77 TL altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

18.05.2012 tarihli ihale komisyon kararının incelenmesi sonucunda, şikayete konu ihaleye 12 isteklinin katıldığı, isteklilerden Çobanoğlu Ltd. Şti.’nin teklifinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 11 teklifin geçerli bulunduğu tespit edilmiş olup, aşırı düşük teklif sorgulaması işlemi yapılmadan en düşük geçerli teklifi sunan Pera Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Üçdeğirmenler projesi makinalı toprak işleme”hizmet alımı şeklinde belirlenmiş olup, idari şartnamenin 25 inci maddesinde; “25.1.Taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli tüm vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli tüm vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta, işçilikler, makinalı çalışma, mühendislik, etüt-aplikasyon, şantiye v.b giderler

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.”Düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, maliyet hesabında Orman Genel Müdürlüğü 2012 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı, söz konusu bedel üzerine %15 firma kârı eklendiği, sözleşme ve genel giderler için %3 oranında bedel eklendiği tespit edilmiş olup, yaklaşık maliyetin toplam 606.065,99 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun aşırı düşük teklifler başlıklı 38 nci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların verilen hizmetin ekonomik olması, teklif sahibinin hizmetin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendirileceği; Kamu İhale Kurumunun bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama ölçütleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Benzer düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde de bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasını düzenleyen 79.4 üncü maddesinde ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan hizmet alımı ihalelerinin durumu açıklanmış ve ihale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesinin yapılacağı; 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği açıklaması yapılmıştır.

Aktarılan mevzuattan hareketle, kamu ihale hukukunda aşırı düşük tekliflerin tespiti konusunda iki ölçüt bulunduğu, bunların yaklaşık maliyet ve ihaleye katılan diğer isteklilerin teklif bedelleri olduğu, bu nedenle ihale sürecinde oluşan serbest fiyat rekabeti sonucunda oluşan diğer fiyatlara göre aşırı derecede düşük olan ve ihale konusu hizmetin sözleşme hükümlerine uygun ifası konusunda tereddüt oluşturan tekliflerin sorgulanması gerektiği; idarelerin aşırı düşük teklifin tespiti konusunda, Kamu İhale Kurumu tarafından herhangi bir sınır değer veya sorgulama ölçütleri ya da ortalama belirlenmediği durumda takdir yetkilerinin olduğu anlaşılmaktadır.

İncelenen ihalede 11 istekli geçerli teklif sunmuş ve herhangi bir aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan en düşük fiyat esasına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmiştir. Başvuru sahibi, Orman Genel Müdürlüğü’nün 09.05.2007 tarih ve 204/3622 sayılı yazısında belirtilen yaklaşık maliyetten kârın düşülmesi, KİK payı, damga vergisi ve karar pulu bedellerinin eklenmesi sonucunda bulunacak bedelin asgari bedel olarak ele alınması ve bu bedelin altında tekliflerin aşırı düşük kabul edilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

Kurum tarafından yapılan inceleme Kamu İhale Mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmakta olup, Orman Genel Müdürlüğünün anılan yazısında yer alan sınır değer kriterlerinin mevzuat açısından zorunluluk olarak ele alınması mümkün bulunmamaktadır. İdarelerin takdir hakları çerçevesinde söz konusu asgari bedel hesaplama yöntemini kullanmalarında mevzuata aykırı bir durum bulunmamakla birlikte, idarenin söz konusu yöntemi kullanmaması durumunda da Kamu İhale Mevzuatı açısından bir aykırılıktan bahsetmek uygun olmayacaktır.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi, aşırı düşük tekliflerin tespiti konusunda yaklaşık maliyet ve diğer isteklilerin teklifleri biçiminde iki ölçüt belirlemiş ve konuyla ilgili Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemeleri gereği bu ölçütler çerçevesinde herhangi bir isteklinin teklifinin aşırı düşük olarak tespit edilip edilmemesi konusundaki takdir yetkisini, yaklaşık maliyet ve diğer isteklilerin teklifleri veya bunlardan herhangi bir tanesini ölçüt kabul etmek ve kamu hizmetinin idari ve mali gereklerine uygun kullanılmak koşuluyla idareye vermiştir. Aynı Kanunun 5 inci maddesi gereği ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olan idarenin teklif fiyatının düşüklüğü nedeniyle ihale konusu hizmetin ifasının yapılabilirliği konusunda tereddüt oluşması durumunda aşırı düşük teklif sorgulaması yapması gerekmekte; böyle bir tereddüdün oluşmaması durumunda ise idarenin ihaleyi sonuçlandırmasında, yukarıda anılan takdir yetkisi çerçevesinde, kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

İncelenen ihalede idarenin yaptığı teklif değerlendirmesinin yukarıda belirtilen hukuki düzenlemeler ve Kanunun kendisine tanıdığı takdir yetkisi sınırları içinde bulunduğu; ihale konusu hizmetin kabul işlemlerinin ve bunun sonucundaki sorumluluğun da aynı idareye ait olduğu açık olduğundan; incelenen ihalede idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmaması konusundaki işlemini söz konusu yetki ve sorumluluğu çerçevesinde tesis ettiği görülmüş olup, herhangi bir aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihalenin sonuçlandırmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13