Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.İstanbul’daki Genel Müdürlük Binasının Büyük Onarım Kapsamında Tadilat , Bakım – Onarım , Dekorasyon Ve Statik Güçlendirme İşlerinin Yapımı İhalesi

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.İstanbul’daki Genel Müdürlük Binasının Büyük Onarım Kapsamında Tadilat , Bakım – Onarım , Dekorasyon Ve Statik Güçlendirme İşlerinin Yapımı İhalesi

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.İstanbul'daki Genel Müdürlük Binasının Büyük Onarım Kapsamında Tadilat , Bakım - Onarım , Dekorasyon Ve Statik Güçlendirme İşlerinin Yapımı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2728

Şikayetçi:
Cemaller İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti., G.M.K. BULVARI NO : 112/26 MALTEPE ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Türk Eximbank A.Ş.), Müdafaa Caddesi 20 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
21.06.2012 / 22417
Başvuruya Konu İhale:
2012/36687 İhale Kayıt Numaralı "Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.İstanbul'daki Genel Müdürlük Binasının Büyük Onarım Kapsamında Tadilat , Bakım - Onarım , Dekorasyon Ve Statik Güçlendirme İşlerinin Yapımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[2373].(0261)./2012-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından 18.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İstanbul'daki Genel Müdürlük Binasının Büyük Onarım Kapsamında Tadilat, Bakım - Onarım, Dekorasyon ve Statik Güçlendirme İşlerinin Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Cemaller İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 14.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.06.2012 tarih ve 22417 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) Aşırı düşük teklif sınır değeri hesaplanırken dikkate alınması gereken Öz Yöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hazar İth. İhr. İnş. Elekt. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifine ihale komisyonu kararında yer verilmesi gerektiği halde, idarece yer verilmediği,
2) İhaleye katılan isteklilerin, anahtar teknik personele ilişkin belgeleri, 01.09.2011 tarihi itibariyle geçerli olan Tebliği dikkate alarak sunması gerektiği, ayrıca isteklilerce sunulmuş olan iş deneyim belgeleri ve noter onaylı belgelerin de değerlendirileceği dikkate alındığında, ihale komisyonu tarafından, bu kriterler araştırılarak ve gerekli yazışmalar yapılarak bu kadar kısa sürede ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, özellikle, ihale komisyonu kararında bahsedilmediği göz önüne alındığında, anahtar teknik personele ilişkin olarak SGK İl Müdürlüğü ile yapılması gerekli yazışmaların yapılmadığı, aynı zamanda, aşırı düşük teklif sorgulamasında, yaklaşık maliyette yer alan miktarlarla, isteklinin öngördüğü miktarların karşılaştırılıp karşılaştırılmadığı, analizlerin, proforma faturaların, fiyat tekliflerinin, maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının ve stok tespit tutanaklarının düzenlenip düzenlenmediği hususunda tereddüt ettikleri, 01.09.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ gereğince, anılan Tebliğde sayılan, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacak olan kişiler için taahhütname sunulmasının zorunlu olduğu, aşırı düşük tekliflerin kâr oranlarının asgari düzeyde tutulduğu ve yaklaşık maliyette öngörülen miktarlarla isteklinin öngörmüş olduğu miktarlar arasındaki farkın getireceği maddi yük de dikkate alındığında, aşırı düşük tekliflerin işi tamamlayıp tamamlayamayacağı hususundaki risklerin de göz ardı edilmemesi gerektiği ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmadığı,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
İncelenen ihalede, idarece, sınır değerin 8.907.738,79 TL olarak tespit edildiği, sınır değerin altında teklif vermiş olan iki istekliden 24.05.2012 tarihli yazılarlatekliflerine ilişkin açıklama istenildiği, açıklama sunmayan Öz Yöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hazar İth. İhr. İnş. Elekt. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sunmuş olduğu açıklamaları uygun görülen N. Doğuş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ordem Yapı İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.
İdarece gönderilen belgelerde, sınır değerin ne şekilde hesaplandığına ilişkin bilgi bulunmadığından, söz konusu değer hesaplanırken, açıklama istenilme aşamasından önce teklifi geçerli olan Öz Yöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hazar İth. İhr. İnş. Elekt. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklif bedelinin dikkate alınıp alınmadığı hususu tespit edilememekle birlikte, yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı üzerinde yapılan hesaplama neticesinde, sınır değerin 9.050.149,01 TL olduğu anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, idarece sınır değerin yanlış hesaplandığı görülmekle birlikte, doğru sınır değer üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde de, aynı isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasının gerekeceği anlaşıldığından, bu durum esasa etkili görülmemiş, bu itibarla başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.
Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.
Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.
Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.
b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.
c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde; “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.
(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;
a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.
b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.
c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.
d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinde; “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin sekizinci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir. Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.
Dolayısıyla, ikinci iddia kapsamında, şikâyete konu işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu belirtmeksizin, “ihale komisyonunun ihaleyi 18.05.2012 Cuma saat 14:00 başlayıp, 05.06.2012 Salı saat 11:00 da, yukarıda istenilen kriterleri araştırıp (yazışma yaparak) kısa sürede sonuçlandırmasının mümkün olmadığı” ve “aşırı düşük teklif sorgulamasında idarenin yaklaşık maliyet kalemlerini oluşturan miktarlar ile sorgulama sırasında isteklinin verdiği miktarlar, analiz ve analiz girdileri ile Yeminli Mali Müşavir ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek olan EK 05, EK 06, EK 07, EK 08 gibi proforma faturalar, teklif alma yazıları, maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağının düzenlenip düzenlenmediği hususunda tereddüt ettiğimizi...” vs. şeklinde iddia niteliğinde olmayan varsayımlara yer verdiği anlaşılan Cemaller İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin itirazen şikâyet başvurusunun, ikinci iddia bakımından yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı anlaşılmıştır.
Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde, başvuru sahibinin ikinci iddiasında; ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmadığından bahisle, elde net bilgi veya somut iddia olmaksızın genel ifadelere yer verdiği anlaşıldığından, söz konusu iddia bakımından başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13