Tülomsaş Mevcut Loko Test Atölyesinin Dizel Ve Elektrikli Loko Test Atölyesine, Eski Kumlama Atölyesinin Elektrikli Loko Test Atölyesine Dönüştürülmesi İhalesi

Tülomsaş Mevcut Loko Test Atölyesinin Dizel Ve Elektrikli Loko Test Atölyesine, Eski Kumlama Atölyesinin Elektrikli Loko Test Atölyesine Dönüştürülmesi İhalesi

Tülomsaş Mevcut Loko Test Atölyesinin Dizel Ve Elektrikli Loko Test Atölyesine, Eski Kumlama Atölyesinin Elektrikli Loko Test Atölyesine Dönüştürülmesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 16
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2824

Şikayetçi:
Mehmet Tanyeli İnşaat Petrol Ürünleri Mob. Day. Tükt. Malları Tic. Ltd. Şti., KIRMIZI TOPRAK MAHALLESİ ERCİYES SOKAK NO:2/1 ESKİŞEHİR İhaleyi yapan idare:
Türkiye Lokomotif Ve Motor San. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ahmet Kanatli Caddesi 26490 ESKİŞEHİR Başvuru tarih ve sayısı:
04.07.2012 / 23875 Başvuruya Konu İhale
2012/39015 İhale Kayıt Numaralı "Tülomsaş Mevcut Loko Test Atölyesinin Dizel Ve Elektrikli Loko Test Atölyesine, Eski Kumlama Atölyesinin Elektrikli Loko Test Atölyesine Dönüştürülmesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Lokomotif ve Motor San. A.Ş. Genel Müdürlüğütarafından 19.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tülomsaş Mevcut Loko Test Atölyesinin Dizel ve Elektrikli Loko Test Atölyesine, Eski Kumlama Atölyesinin Elektrikli Loko Test Atölyesine Dönüştürülmesi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.07.2012 tarih ve 23875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2557 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; 08.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonunun 08.06.2012 tarihli yazısı ile söz konusu ihalede aşırı düşük açıklamalar kabul edilmeyen Güneşim Grup İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararına itiraz ettiği belirtilerek teklifleri aşırı düşük bulunan iki firmaya ikinci bir aşırı düşük sorgulaması yapılmasına ve gelecek yazılı açıklamayı incelemek üzere tekrar toplanılmasına karar verildiği belirtildiği, yapılan ikinci toplantıda ihale komisyonunca teslim edilen açıklamaları yeterli ve eklerinin mevzuata uygun bulunduğu belirtilerek ihalenin Güneşim Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. firmasında kaldığının kendilerine bildirildiği, Güneşim Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin aşırı düşük olduğu, ihale sürecinin tüm aşamalarıyla birlikte incelenerek mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İhalenin 08.05.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibinin üzerinde bırakıldığı, ancak daha sonra, Güneşim Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. firmasının şikâyet başvurusu üzerine idarenin 25.05.2012 tarihinde aldığı karar ile sınır değerin altında kalan iki isteklinin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağına karar verildiği, ihale komisyonunun 08.06.2012 tarihli yeni bir karar aldığı ve Güneşim Grup İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi geçerli sayılarak ihalenin anılan firma üzerine bırakıldığı, başvuru sahibi Mehmet Tanyeli İnşaat Petrol Ürünleri Mob. Day. Tükt. Malları Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunun belirlendiği, 08.06.2012 tarihli bu kararın 15.06.2012 günü ilgiliye tebliğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibinin 21.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikâyet başvurusu üzerine alınan 26.06.2012 tarihli kararının 29.06.2012 tarihinde başvuru sahibince tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibinin 04.07.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesine “(Değişik: 03/05/2011- R.G. 2"7923/1 md) Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü eklenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda Güneşim Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. firmasının idareye şikâyet başvurusu üzerine başvuru sahibi Mehmet Tanyeli İnşaat Petrol Ürünleri Mob. Day. Tükt. Malları Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunun belirlendiğine ilişkin düzeltici işlem kararı alınarak, ihalenin Güneşim Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. firması üzerine bırakıldığına ilişkin kararının başvuru sahibi Mehmet Tanyeli İnşaat Petrol Ürünleri Mob. Day. Tükt. Malları Tic. Ltd. Şti.’ye 15.06.2012 tarihinde bildirilmesini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.07.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla anılan yönetmelik değişikliği gereği başvuru sahibinin bir şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan karara yönelik olarak kararın kendisine bildirilmesi izleyen (15.06.2012) 10 gün içerisinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13