Trafo Bakımı Ve İşletilmesi Hizmeti Alımı İhalesi

Trafo Bakımı Ve İşletilmesi Hizmeti Alımı İhalesi

Trafo Bakımı Ve İşletilmesi Hizmeti Alımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2833

Şikayetçi:
Mar Elektrik San. Ve Tic. A.Ş., 1337 SOKAK ASHAN İŞMERKEZİ NO:16-603 ÇANKAY / İZMİR İhaleyi yapan idare:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü, Cumhurıyet Bulvarı No: 1 35250 İZMİR Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22830 Başvuruya Konu İhale:
2011 İhale Kayıt Numaralı "Trafo Bakımı Ve İşletilmesi Hizmeti Alımı." İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan doğrudan temin alımlarına ilişkin olarak başvuru sahibince 25.06.2012tarih ve 22830sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2447sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;idarece yapılan ve bilahare iptal edilen 2011/181824 ihale kayıt numaralı ihale akabinde, ihale konusu işe ilişkin olarak doğrudan temin yoluyla iki alım gerçekleştirildiği, bu alımların tutarlarının, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limitin üzerinde gerçekleştirilmiş olması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin olarak sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde de, Kurumun görev alanında bulunmayan başvurulara ilişkin olarak “başvurunun reddine” karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuruya konu alımın, 4734 sayılı Kanunun “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, idareye gönderilen Kurum yazısına alınan idare cevabından, iptal edilen ihale akabinde doğrudan temin yöntemiyle yapılan her iki alımın da, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde gösterilen parasal limit dâhilinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiştir. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13