Tesis (150 Ton/Saat Kapasiteli)İhalesi

Tesis (150 Ton/Saat Kapasiteli)İhalesi

Tesis (150 Ton/Saat Kapasiteli)İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 24
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2830

Şikayetçi:
Ayes Mühendislik İmalat Montaj İth. San. Ve Tic. Ltd. Şti., ARI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİİ 693.SOKAK NO:83 OSTİM / ANKARA İhaleyi yapan idare:
Amasya Özel İdaresi Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü, Eski Çeltek Mah. Kerem Altay Cad. 05500 AMASYA Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23660
Başvuruya Konu İhale:
2012/75950 İhale Kayıt Numaralı "Tesis (150 Ton/Saat Kapasiteli)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü tarafından 22.06.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Tesis (150 Ton/Saat Kapasiteli) Mal Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.07.2012 tarih ve 23660 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2523 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle;
1) İhalenin yapım işi kapsamında gerçekleştirilmesi gerektiği, bu nedenle, mal alımı işi şeklinde ihaleye çıkılmasının yerinde olmadığı,
2) İhalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi bakımından, idarenin mevzuatın öngördüğü gerekçelere sahip olmadığı,
3) İhale hazırlık sürecinin kısa süreli olarak belirlenmesinin, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulmasına engel teşkil ettiği,
4) İhaleden evvel, idare yetkilileri tarafından ihaleye teklif veren iki istekli ile görüşmeler yapıldığı, ancak, bu görüşmelerin kayıt altına da alınmadığı,
5) İhaleye dokuz gün kala zeyilname düzenlendiği, bu durumun, mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve zeyilname ile % 15 oranındaki fiyat avantajının % 7’ye indirilmesinin şüphe yarattığı,
6) İhaleye teklif veren iki isteklinin, teklif zarfları kapsamında, ihale dokümanının imzalı örneğini sunmadığı,
7) İlk oturumda yalnızca tekliflerin okunduğu, fiyat dışı unsurların açıklanmamasının yerinde olmadığı,
8) İlk oturumda, ikinci oturumun ne zaman gerçekleştirileceğinin belirtilmemesinin, şeffaflık ilkesine aykırılık teşkil ettiği,
İddialarına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.
Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır…” hükmü,
Aynı Kanunun 55 inci maddesinde ise; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanunun 4 üncü maddesinde “istekli”; “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi” şeklinde, “istekli olabilecek”; “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” şeklinde, “teklif” ise; “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin Başvuru ehliyeti başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında ; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;
a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,
c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.”hükmü yer almaktadır.
Anılan Yönetmeliğin başvuruların şekil unsurlarına ilişkin 8 inci maddesinin son fıkrasında ise, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilmiştir.
Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından idareye sunulan şikâyet dilekçesinde, yukarıda, itirazen şikâyet başvurusu kapsamında özetlenen iddialardan yalnızca birinci iddiaya yer verildiği, diğer iddiaların, idare nezdinde ileri sürülmemesi nedeniyle, itirazen şikâyet başvurusu incelemesinde dikkate alınamayacağı, ayrıca, 18.06.2012 tarihinde ihale dokümanını satın alarak istekli olabilecek niteliğine kavuşan ilgilinin, kesinleşen ihale komisyon kararına göre, 22.06.2012 tarihli ihalede fiyat teklifi sunmadığı, dolayısıyla, istekli konumunda bulunmadığı, bu nedenle, yukarıda özetlenen ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci iddialara ilişkin olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuş olsaydı dahi, başvuru sahibinin söz konusu hususlara ilişkin olarak şikâyet ehliyetinin olmadığı anlaşılmıştır.
İtirazen şikâyet dilekçesinde, 18.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu beyan edilmiştir. Ancak, idareden talep edilen bilgi ve belgelere göre, şikâyet dilekçesinin 21.06.2012 tarihinde idare kayıtlarına alındığı ve şikâyet başvurusunun süre ve şekil yönünden idarece reddedildiği görülmüştür. Bu kapsamda, şikâyete konu ihalede, ihale dokümanına ilişkin olarak başvuruda bulunulabilecek son tarihin 18.06.2012 tarihi mesai bitimi olduğu, ilgilinin ise, söz konusu sürenin bitiminden sonra, 21.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ve başvuru kapsamında mevzuatta düzenlenen şekil şartlarının da yerine getirilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin, idare nezdinde ileri sürdüğü ve şikâyet ehliyetini haiz olduğu birinci iddiasının süre ve şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, ehliyet, süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13