Temizlik Hizmetleri İhalesi

Temizlik Hizmetleri İhalesi

Temizlik Hizmetleri İhalesi

Temizlik Hizmetleri İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 85
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2961

Şikayetçi:
Tüm-Pa Temizlik ve Sosyal Hizmetler İnş. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti., CEVİZLİDERE MAHALLESİ 7.SOKAK DEMİRLER PALMİYE İŞ MERKEZİ NO:4/4 BALGAT ANKARA İhaleyi yapan idare:
Ankara 75.Yıl Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü, Ehlibeyt Mah. Cevizlidere Cad. No: 4 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23650 Başvuruya Konu İhale:
2012/42343 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik Hizmetleri" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Ankara 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğütarafından 27.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.07.2012tarih ve 23650sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2518sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatından asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye 2,73 TL kaldığı, anılan tutarla ihale dokümanında öngörülen maliyetlerin karşılanmasının mümkün olmadığı, bu yönüyle;

- Sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında, maliyet üzerinden mi satışlar üzerinden mi açıklama yapıldığı,

- Faturaların hangi döneme ait olduğu,

- Proforma faturayı düzenleyen şahsın tekstil sektöründe olup olmadığı,

- Giyim malzemelerinin özelliklerinin proforma faturada belirtilip belirtilmediği,

- İstekli ile proforma faturayı düzenleyen şahıs arasında organik bağ bulunup bulunmadığı,

Hususlarının araştırılması ve Ankara 1. İdare Mahkemesi ile Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin ilgili kararları uyarınca, uğradıkları hak kaybının giderilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda; 15.05.2012 tarihinde onaylanan ilk ihale komisyonu kararı ile ihalenin İvme Bilişim ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Adalı Grup Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu yöndeki kesinleşen ihale kararının 16.05.2012 tarihinde başvuru sahibine iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği ve 18.05.2012 tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği, Adalı Grup Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2012 tarihli şikâyet başvurusu üzerine, ihale üzerinde bırakılan İvme Bilişim ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarında hesaplama hatalarının bulunduğu gerekçesiyle, idare tarafından düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği, bunun üzerine, 25.05.2012 tarihinde onaylanan ikinci ihale komisyonu kararı ile İvme Bilişim ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin Adalı Grup Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İtirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen ve Adalı Grup Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı yönündeki iddialar açısından, şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak, söz konusu isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edildiğinin başvuru sahibi tarafından öğrenildiği tarihin, diğer bir deyişle, Adalı Grup Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğunun belirtildiği 15.05.2012 tarihli ilk ihale komisyonu kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği 18.05.2012 tarihinin esas alınması gerekmekte olup, anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13