Teknik Şartnamede Tanımlanan Ürün ile UBB Kaydının Örtüşmemesi

23.04.2015 Günlü 6645 Sayılı İhale Mevzuatına İlişkin Maddeleri

Teknik Şartnamede Tanımlanan Ürün ile UBB Kaydının Örtüşmemesi

Teknik Şartnamede Tanımlanan Ürün ile UBB Kaydının Örtüşmemesi

Toplantı No : 2014/020
Gündem No : 53
Karar Tarihi : 12.03.2014
Karar No : 2014/UM.II-1331
Şikayetçi:  Ats Grup Anka Teknoloji Sistemleri Tıbbi Cihazlar Makina Elektronik İletişim İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti., ARI SANAYİ SİTESİ 1420. CAD.(ESKİ 28. CADDE) 1472. SOK.(ESKİ 689. SOK.) NO:90 İVEDİK-OSTİM ANKARA 
 
İhaleyi Yapan Daire:  Antalya Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Üçgen Mah.Abdi İpekçi Cad.No:13 07040 ANTALYA 
 
Başvuru Tarih ve Sayısı:  18.02.2014 / 6058 
 Başvuruya Konu İhale: 2014/983 İhale Kayıt Numaralı "Röntgen Cihazı Tek Tüp Tek Masa Alımı" İhalesi 
 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
 
Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 14.01.2014 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Röntgen Cihazı Tek Tüp Tek Masa Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ats Grup Anka Teknoloji Sistemleri Tıbbi Cihazlar Makina Elektronik İletişim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 03.02.2014tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.02.2014tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2014tarih ve 6058sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.02.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
 
             Başvuruya ilişkin olarak 2014/788sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 
   
Karar: 
 
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
  
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
  
İhaleye esas Teknik Şartname’de alım konusu ürünün dijital olmayan flat panel detektörü ile dijital sistemlere upgrade edilebilen analog bir röntgen cihazı olarak tarif edildiği, UBB kayıtlarında dijital röntgen cihazlarının GMDN kodunun 37645, analog röntgen cihazlarının GMDN kodunun ise 37644 olduğu, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın UBB kaydında GMDN kodunun 37645 olduğu ve GMDN adında dijital ibaresinin yer aldığı, 2013/80893 İKN’li ihalede de tekliflerinin ve ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.
 
 
 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
Başvuruya konu “Röntgen Cihazı Tek Tüp Tek Masa Alımı” ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendine dayanılarak pazarlık usulü ile gerçekleştirilmiş olup, ihaleye 2 istekli tarafından teklif sunulduğu, her iki istekliye ait teklifin de geçerli olarak kabul edildiği, ihalenin daha düşük teklif sahibi Ems Röntgen Elektronik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi isteklinin 119.400,00.-TL olan teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan, anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmediği anlaşılmıştır.
 
 İdari Şartname’nin“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin (ı) bendinde “a) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42EEC MDD) Vücuda yerleştirilebilir Aktif Cihazlar Yönetmeliği (90/385EECAIMDD) ve Vücud dışında kullanılan (In Vitro) Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (98/79 ECIVDD) kapsamındaki teklif ettikleri ürünlere T.C İlaç ve Tıbbi Cihazlar Ulusal Bilgi Bankası TITUBB dan onaylandığını belirtir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
 
b-) UBB si onaylı olmayan cihazlar ve demirbaşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
c-) Yukarıdaki sayılan Yönetmelikler dışında kalan ürünlerde UBB kaydı aranmaz. Yönetmeliklerin kapsamında olunmadığına dair üretici (veya distribütör) yazısı ve bu ürünlere ait CE belgeleri aranır.”düzenlemesi yer almaktadır.
  
Teknik Şartname’nin “Direkt Radyoloji Sistemi Vazgeçilmez Teknik Özellikleri” başlıklı 2.1’inci maddesinde ise “Cihaz aşağıdaki ünitelerden oluşmalı ve sistemi meydana getiren tüm üniteler birbiri ile uyumlu çalışmalıdır. Teklif edilen cihazın bütün parçaları (aksesuarlar hariç) tek bir marka olmalı ve tek bir firmanın sorumluluğunda olmalıdır. Teklif edilen cihaz flat panel dedektörü ile dijitale up-grade edilebilme özelliğinde olmalıdır.…” düzenlemesi yer almaktadır. İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda, “Teklif edilen cihaz flat panel dedektörü ile dijitale up-grade edilebilme özelliğinde olmalıdır.” düzenlemesi ile analog bir cihazın özelliklerinin tarif edildiği,  ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin ihaleye sunduğu EMS marka CX1000 model Röntgen cihazının orijinal dokümanları üzerinden yapılan inceleme sonucunda Şartname’ye uygun bulunduğu ifade edilmiştir.
 
 İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında yer alan UBB kaydında EMS marka CX 1000 model röntgen cihazının ürün numarasının 8699250090477 olduğu, bu numaraya karşılık gelen Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kayıtlarındaki cihazın GMDN adının “Röntgen sistemi, diyagnostik, genel amaçlı, sabit dijital” olduğu görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinde, teklif edilen cihazın flat panel detektörü ile dijitale upgrade edilebilme özelliğine sahip olduğu, bu özelliğin katalog 4’te görülebileceği belirtilmiştir.
   
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasında yer alan açıklamalardan, GMDN (Evrensel medikal cihaz terminolojisi) kodunun amacının benzer tıbbi ürünleri (ilaçlar hariç) ortak isimler altında toplamak ve tıbbi ürünlerle ilgili çeşitli yönetim faaliyetlerini (stok yönetimi, sipariş, literatür bulma, elektronik veri değişimi vb.) kolaylaştırmak olduğu, GMDN ismine sahip iki ürünün birbirinin tam olarak aynı olmasının gerekli olmadığı, ayrıca sadece GMDN ismi ile ürünlerin tüm özelliklerini sınıflamanın da mümkün olamayacağı sonucuna varılmıştır.
 
 Bu çerçevede, teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygunluğunun teklif dosyasında sunulan teknik dokümanlar üzerinden incelenmesinin daha sağlıklı bir sonuç vereceği anlaşılmaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca da, idarenin ihtiyaç duyduğu cihazın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Dolayısıyla teklif edilen cihazların sahip olduğu özelliklerin Şartname düzenlemeleri ile uyumlu olması gerekmektedir. İdari Şartname’de TİTUBB kayıtlarının teklifle birlikte sunulması yönündeki düzenlemenin amacı, ürünün teknik düzenlemeler ile uyumlu olup olmadığını belirlemek değildir. Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde “…EMS röntgen firmasının cihazınında dijital UBB kaydı olduğundan dolayı şartnameye uygun olsa bile teslimatta dijital (yani flat panel detektörlü) verilmeyeceğinden şimdiden teslimattan geçmeyeceği açıktır. Tabi eğer EMS firmasından cihazın flat panel detektörlü olarak teslimatının yapılacağının sözleşme aşamasında teyidinin yazılı olarak alınması hali hariç tutulmuştur.
 
 
Bizim itirazımız ise şartnamenin açıkça analog bir cihazı tarif ettiği ve EMS firmasının UBB kaydının GMDN kodundanda anlaşılacağı üzere dijital bir röntgen cihazını tarif ettiği ve bu firmanın teslimatta flat panel dedektörlü bir cihaz teslim edip etmeyeceğini açıkça bildirmesi gerektiği yönündedir.”ifadelerine yer verilmiştir. İhaleye esas Teknik Şartname’de analog bir cihaz tarif edilmesine rağmen, sunulan TİTUBB kaydında ürünün GMDN adında “dijital” ibaresi yer almasına dayanılarak, idarenin dijital bir cihaz teslim edilmesini istemesi mümkün değildir. Zira, Sözleşme Tasarısı’nın 5’inci maddesinde “Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen RÖNTGEN CİHAZI TEK TÜP TEK MASA ALIMI, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.” düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla ihale dokümanında yer alan düzenlemeler sözleşmenin tarafları için bağlayıcıdır.
  
Tüm bu tespit ve değerlendirmeler neticesinde, teklif edilen cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğunun ürünün UBB kaydındaki GMDN kodu esas alınarak belirlenemeyeceği, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürüne ait kataloglar incelenerek, analog bir cihaz olduğunun belirlendiği, kaldı ki, başvuru sahibinin teklif edilen EMS marka CX 1000 model cihazın dijital olduğu yönünde bir iddiasının da bulunmadığı, teklif dosyasında yer alan teknik şartnameye uygunluk belgesinde de teklif edilen cihazın istenilen özelliklere sahip olduğu ifade edilerek, kataloglar üzerinde Şartname maddelerine ilişkin işaretlemeler yapıldığı göz önünde bulundurularak,  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
  
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
 Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
 
    Oybirliği ile karar verildi.
 
  
Mahmut  GÜRSES
 
Başkan
 
 Kazım  ÖZKAN
 
II. Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ
 
Kurul Üyesi
 
Erkan  DEMİRTAŞ
 
Kurul Üyesi
 
 Ahmet  ÖZBAKIR
 
Kurul Üyesi
 
Mehmet Zeki  ADLI
 
Kurul Üyesi
 
Hasan  KOCAGÖZ
 
Kurul Üyesi
 
 Hamdi  GÜLEÇ
 
Kurul Üyesi
 
Mehmet  AKSOY
 
Kurul Üyesi

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13