Tekliflerin Değerlendirilmesi Yetkisinin İhale Komisyonuna Ait Olduğu

Tekliflerin Değerlendirilmesi Yetkisinin İhale Komisyonuna Ait Olduğu

Tekliflerin Değerlendirilmesi Yetkisinin İhale Komisyonuna Ait Olduğu

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

E. 20**/134

K. 20**/436

T. 30.3.2**1

• SORUŞTURMA İZNİ ( İhalede Yapılacak Düzeltici İşlemin Yetki Aşımında Bulunarak İlgili Tarafından Tesis Edildiği - İsnat Edilen Eylemin Hakkında Soruşturma Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunduğunun Gözetileceği )

• YETKİ AŞIMI ( İhalede Yapılacak Düzeltici İşlemin Yetki Aşımında Bulunarak İlgili Tarafından Tesis Edildiği - İsnat Edilen Eylemin Hakkında Soruşturma Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunduğu/Soruşturma İzni Verilmemesine Dair Kararın Kaldırılacağı )

• USULDE PARALELLİK İLKESİ ( Tekliflerin Değerlendirilmesi Yetkisinin İhale Komisyonuna Ait Olduğu - Düzeltici İşlemin Usulde Paralellik İlkesi Gereği Aynı Komisyonca Tesis Edilmesi Gereği )

• İHALE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Tekliflerin Değerlendirilmesi Yetkisinin İhale Komisyonuna Ait Olduğu )

• İHALE KOMİSYONU ( Tekliflerin Değerlendirilmesi Yetkisinin İhale Komisyonuna Ait Olduğu - Düzeltici İşlemin Usulde Paralellik İlkesi Gereği Aynı Komisyonca Tesis Edilmesi Gereği )

ÖZET : "İdare Basım Evinde 6.000.000 Forma Eser Basım Hizmeti Alım İşi " ihalesinin açık ihale usulü ile yapıldığı, ... Matbaacılık Ltd.Şti. nin ihaleye katılma yeterlik belgelerinden olan Oda Sicil Kayıt Belgesi üzerinde makbuz numarası bulunmadığı ve şirketin bu belgeyi usulüne uygun almadığı gerekçe gösterilerek ilgili tarafından tesis edilen düzeltici işlemle anılan şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği ve ihalenin ... Matbaacılık Ltd.Şti üzerinde kalmasının sağlandığı anlaşılmıştır. Tekliflerin değerlendirilmesi yetkisi ihale komisyonuna ait olduğundan usulde paralellik ilkesi gereği aynı komisyonca tesis edilmesi gereken düzeltici işlemin yetki aşımında bulunarak ilgili tarafından tesis edildiği, ilgiliye isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulü ve soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılması gerekir.

DAVA : Hakkında Ön İnceleme Yapılan:

…- T...T... Kurumu…

İtiraz Edilen Karar: …hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Devlet Bakanının ( … ) 13.1.2011 tarih ve B.02.0.004/663.07-00040 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

Soruşturulacak Eylem: İhale komisyonuna ait yetkiyi kullanarak tesis ettiği 7.4.2010 tarihli düzeltici işlemle …Matbaacılık Ltd. Şirketini ihale dışı bırakmak

Eylem Tarihi: 2010 yılı

Devlet Bakanlığının 24.1.2011 tarih ve 07/00071 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Devlet Bakanının ( … ) 13.1.2011 tarih ve B.02.0.004/663-07-00040 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi A... B... Ç...'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 36 ncı ve 37 nci maddeleri uyarınca ihaleye katılacak isteklilerin verdiği tekliflerin değerlendirilmesi yetkisinin ihale komisyonuna ait olduğu, aynı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının b bendinde de ihaleyi yapan idare veya Kamu İhale Kurumunca düzeltici işlem belirlenmesine karar verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, T… T...Kurumu Başkanlığınca yaklaşık maliyeti 396.000,00 TL olan 2010/1299 ihale kayıt numaralı "İdare Basım Evinde 6.000.000 Forma Eser Basım Hizmeti Alım İşi " ihalesinin 23.2.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapıldığı, … Matbaacılık Ltd. Şti. Ile … Matbaacılık Ltd.Şti'nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olan 282.000,00 TL fiyat verdikleri, idari şartnamenin 35 inci maddesinin 2 nci bendinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde istekliler tarafından sunulacak iş deneyim belgeleri değerlendirilerek tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı fazla olan isteklinin en avantajlı teklif olarak belirleneceği hükmüne yer verildiği, İhale komisyonunca 01.03.2010 tarihinde isteklilerin iş deneyim belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, … Matbaacılık Ltd.Şti'nin iş deneyim belgesine esas işin konusu şartnamede belirtilen benzer iş tanımına uygun olmasına ve … Matbaacılık Ltd.Şti tarafından sunulan iş deneyim belgesindeki tutardan daha yüksek olmasına rağmen ikinci avantajlı teklif olarak değerlendirildiği, … Matbaacılık Ltd.Şti'nce yapılan itirazen şikayet başvurusu sonunda Kamu İhale Kurumunun 23.03.2010 tarih ve 2010/UH.I-884 sayılı kararıyla başvuru sahibinin teklifinin iş deneyim belgesi tutarının daha yüksek olması nedeniyle birinci avantajlı teklif olarak değerlendirilmesinin mevzuata uygun olacağı sonucuna varılarak tekliflerin alınması aşamasından sonraki ihale işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği, anılan karar üzerine idare yetkilisince ihale dosyasının yeniden incelenmesi neticesinde …Matbaacılık Ltd.Şti. nin ihaleye katılma yeterlik belgelerinden olan Oda Sicil Kayıt Belgesi üzerinde makbuz numarası bulunmadığı ve şirketin bu belgeyi usulüne uygun almadığı gerekçe gösterilerek ilgili tarafından tesis edilen 7.4.2010 tarihli düzeltici işlemle anılan şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği ve ihalenin …Matbaacılık Ltd.Şti üzerinde kalmasının sağlandığı anlaşılmıştır.

SONUÇ : Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre tekliflerin değerlendirilmesi yetkisi ihale komisyonuna ait olduğundan usulde paralellik ilkesi gereği aynı komisyonca tesis edilmesi gereken düzeltici işlemin yetki aşımında bulunarak ilgili tarafından tesis edildiği, ilgiliye isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle, Devlet Bakanının 13.01.2011 tarih ve B.02.0.04/663.07-00040 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın …hakkında gereğinin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin Devlet Bakanlığına ( … ) gönderilmesine, 30.03.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY : Dosyanın incelenmesinden, … Matbaacılık Ltd. Şti'nin 23.2.2010 tarihli teklif mektubu ekinde … Form Matbaacılık Ltd.Şti tarafından düzenlenmiş 113.075,00TL tutarında iş deneyim belgesi sunduğu, iş deneyim belgesinde hizmet tanımının 4 parti halinde kitap basım işi olarak tanımlandığı, …Matbaacılık Ltd.Şti.nin 23.02.2010 tarihli teklif mektubunun ekinde Türk Patent Enstitüsünce düzenlenmiş 22.9.2009 tarihli 484.110,00 TL tutarında iş deneyim belgesi sunduğu, ekinde sözleşme yer almadığından tek sözleşmeye ilişkin bir iş deneyim tutarı olup olmadığının görülemediği, belgede hizmet tanımının muhtelif periyodik yayın, kitapçık, broşür ve dosya basım hizmeti olarak tanımlandığı görüldüğünden, İdari Şartnamenin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre "değerlendirme " yapılarak sunduğu iş deneyim belgesinden kitap basım işinde tecrübeli olduğu anlaşılan … Matbaacılık. Ltd. Şti'nin teklifinin en avantajlı teklif olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Öte yandan, Kamu İhale Kurumunun 23.03.2010 tarih ve 2010/UH.I-884 sayılı kararı üzerine tekrar inceleme yapıldığı, …Matbaacılık Ltd.Şti.nin ihale yeterlik belgesi olarak sunmuş olduğu belgelerden Ankara Ticaret Odasından alınan Oda Sicil Kayıt suretinde makbuz numarasının bulunmadığının farkedildiği, söz konusu belgenin temin edilmesinin iki yolunun bulunduğu, ilkinin ATO'na borcu olmayan firmalarca internet üzerinden temin edilmesi ikincisinin ise ATO'na bizzat müracaatla 15 liralık makbuz karşılığı temin edilmesi ve makbuz numarasının belge üzerine işlenmesi olduğu, … Matbaacılık .Ltd.Şti.nin 2007 yılından beri ATO'na olan aidat borçlarını ödemediğinden anılan belgeyi internet üzerinden temin etmesinin mümkün olmadığı, Oda Sicil Kayıt suretinde ise makbuz numarasının bulunmadığından anılan şirketin belgeyi usulsüz olarak temin ettiği sonucuna ulaşılması ve yazılı talebe rağmen benzer nitelikte kitap sunamaması gerekçeleri ile ilgili tarafından tesis edilen 07.04.2010 tarihli düzeltici işlemle değerlendirme dışı bırakıldığı ve şirket hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu görülmüştür.

Bununla birlikte … Matbaacılık Ltd.Şti. nin teminat mektubunun iadesi talebine ilişkin 15.4.2010 tarihli yazısı üzerine şirkete teminatın iadesinden sonra … Matbaacılık Ltd.Şti. ile 28.04.2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, güvenilirliğini kaybeden firmanın yetkili komisyon yerine ihale yetkilisince değerlendirme dışı bırakılmış olmasının ihalenin üzerine kaldığı firmaya menfaat temin etme saikiyle hareket edildiği sonucunu doğurmayacağı, ihale dışı bırakılma işleminin esasının incelenmesi gerektiği, anılan düzeltme işlemine karşı … Matbaacılık Ltd.Şti. temsilcisi tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazın 4.5.2010 tarih ve 2010/UH-ı-1247 sayılı kararla reddedildiği, dolayısıyla ilgiliye isnat edilen eylemin hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddi gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13