2012 Yılı Yeni Ameliyathane Binasına 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi

2012 Yılı Yeni Ameliyathane Binasına 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi

2012 Yılı Yeni Ameliyathane Binasına 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 67
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.III-2865

Şikayetçi:
İncekaralar Tıbbi Cihazlar Tic. A.Ş., 1404 SOK. NO : 16 NASUH AKAR MAH. BALGAT ANKARA İhaleyi yapan idare:
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 253 Sokak No:143 35370 İZMİR Başvuru tarih ve sayısı:
28.06.2012 / 23237 Başvuruya Konu İhale:
2012/52820 İhale Kayıt Numaralı "2012 Yılı Yeni Ameliyathane Binasına 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 25.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012 Yılı Yeni Ameliyathane Binasına 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak İncekaralar Tıbbi Cihazlar Tic. A.Ş.’nin 12.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.06.2012tarih ve 23237sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2477sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, ihalenin 1 inci kalemine ilişkin teklif edilen kamera sisteminin, teknik şartnamenin 2.31 inci maddesinde yer alan 12.8 megapiksel olma şartını sağlamadığı, 12.7 megapiksel özellikte olduğu, bu hususun idareye bildirildiği, idare tarafından itirazın doğru kabul edildiği, ancak iki değer arasındaki farkın herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağı belirtilerek itirazının reddedildiği, megapiksel özelliği farklı olan iki ürün arasındaki fiyat farkının % 6,5 oranında olduğu, ihalelerde teknik şartnameye uyumun birebir aranması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4737 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 14 üncü maddesinde; “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur….”hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43 üncü maddesinde; “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü,

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde “…7.5.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belge düzenlemeleri 1-Teklif edilen cihazın; idarece hazırlanan teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak Şartnamedeki sıraya göre tüm maddelerine birebir kendi teklif ettikleri cihazın teknik özelliklerini göz önüne alarak cevaplandıracakları Teknik şartnameye uygunluk belgesi sunulacaktır. 2-Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde tanıtım (demostrasyon) isteyebilir. Firmalar, bu tanıtımı nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını belgelendirecektir. 3-Teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orjinal (cihaz ithal ise; İngilizce) ve Türkçe gerekli broşür, katalog, kullanım kılavuzu gibi teknik doküman sunulacaktır.” düzenlemesi,

İhalenin 1 inci kalemi olan Kamera Sistemli Üçlü Araştırma Mikroskobu teknik şartnamesinin “Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikler” başlıklı 2 nci bölümünün 2.31 inci maddesinde “Kamera en az 12.8 Mpixel resim görüntüsü alabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numunenin, teknik bilgilerin yer aldığı katalogun, teknik şartnameye cevapların ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafın ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, değerlendirmede aranacak hususların ihale dokümanında yazılı şartlar olduğu anlaşılmaktadır.

İhale dokümanının incelenmesinden; isteklilerin teklif ettikleri cihazların teknik özelliklerini göz önüne alarak cevaplandıracakları teknik şartnameye uygunluk belgesini ve teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal (cihaz ithal ise; İngilizce) ve Türkçe gerekli broşür, katalog, kullanım kılavuzu gibi teknik dokümanı teklif dosyalarında sunmalarının gerektiği, teknik şartnamede yer alan düzenlemeye göre ihalenin şikayete konu 1 inci kalemi olan “Kamera Sistemli Üçlü Araştırma Mikroskobu”nun kamerasının en az 12.8 Mpixel resim görüntüsü alabilmesinin, vazgeçilmez tıbbi ve teknik özellikler kapsamında sayılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; ihalenin şikâyete konu 1 inci kalemi için iki isteklinin teklif verdiği, her iki isteklinin de teknik şartnameye uygunluk belgelerini ve teknik bilgilerin yer aldığı teknik dokümanı teklif dosyaları kapsamında sunduğu, yapılan değerlendirme neticesinde, ihalenin en düşük teklifi veren Karfo-Karacasulu Dış. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi İncekaralar Tıbbi Cihazlar Tic. A.Ş.’nin de ekonomik acıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnameye uygunluk belgesinin 31 inci maddesinde “Kamera 12.7 Mega piksel resim görüntüsü alabilmektedir.” ifadesinin bulunduğu, orijinal kamera katalogunda da söz konusu değerin 12.7 olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin teknik şartnameye uygunluk belgesinin 2.31 inci maddesinde “Kamera 4140x3096 pixel boyutlu resim (12.8 Mpixel) görüntü almaktadır.” ifadesinin bulunduğu, kamera katalogunda da bu değerin “4140x3096 pixel” olarak belirtildiği ve söz konusu değerin mega piksel karşılığının 12.8 olduğu tespit edilmiştir.

Netice itibariyle, ihalenin şikayete konu 1 inci kalemi olan “Kamera Sistemli Üçlü Araştırma Mikroskobu”nun kamerasının en az 12.8 Mpixel resim görüntüsü alabilmesinin, vazgeçilmez tıbbi ve teknik özellikler kapsamında sayıldığı ve değerlendirmede aranacak hususların ihale dokümanında yazılı şartlar olduğu dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu cihazın teknik şartnamenin 2.31 inci maddesini karşılamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Karfo-Karacasulu Dış. Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13