Taşımalı Malzemeli Yemek Hizmeti İhalesi

Taşımalı Malzemeli Yemek Hizmeti İhalesi

Taşımalı Malzemeli Yemek Hizmeti İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 26
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2839

Şikayetçi:
Limon Enüstriyel Yemek ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş., ÇOBANÇEŞME MAH. MİTHATPAŞA CAD. VALİDE SOK. NO: 2 YENİBOSNA İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Pamukkale Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Paü Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Kınıklı Kampüsü Yeni Hastane Binası Zemin Kat DENİZLİ Başvuru tarih ve sayısı:
15.06.2012 / 21821 Başvuruya Konu İhale:
2012/41278 İhale Kayıt Numaralı "Taşımalı Malzemeli Yemek Hizmeti" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezitarafından 16.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Taşımalı Malzemeli Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Limon Endüstriyel Yemek ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin 10.05.2012 ve 25.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurularının, idarenin 15.05.2012 ve 01.06.2012 tarihli yazıları ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.06.2012 tarih ve 21821 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2298 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 1 ) İdari şartnamede belirlenen 6 adet yemek çeşidi ile teknik şartnamede 7 çeşit olarak belirlenen öğünler arasında uyumsuzluk olduğu, diyet yemeklerinin hastaya özgü olduğu ve idare diyetisyenleri tarafından değiştirilebileceği, hizmet kapsamında çalıştırılacak personel ve kullanılacak malzemeler-demirbaşlar konusunda açıklık bulunmadığı, malzeme miktarı ile personel sayısının gereğinden fazla olarak belirlendiği, idare diyetisyenlerine hizmet maliyetini etkileyebilecek birçok yetkinin verilmiş olduğu, anılan hususların teklif fiyatı oluşturmayı imkânsız hale getirdiği ve yaklaşık maliyeti etkilediği, diğer taraftan, teknik şartnamede erişte makarnalar için 1 gr, diğer makarnalar için 2 gr tuz kullanılmasının öngörüldüğü, peynirli makarna yemeğinin tuzlu veya tuzsuz olmasına göre öğün bazında 0,001 TL fark oluşacağı, birim fiyat teklif cetvelinde tuzsuz R3 yemek sayısı belirtilmediği için 625.000 adet yemekte toplam 625,00 TL fark oluşacağı, anılan farkın aşırı düşük teklifleri ve ihale üzerinde bırakılacak isteklinin belirlenmesini etkileyecek nitelikte olduğu, teknik şartnamede yer alan örnek mönülerde uygunsuzluklar bulunduğu, EK 4'te yer verilen yemek mönüsünde; rejim 3, diyet ve kahvaltı mönülerinin bulunduğu, buna karşın, ara öğün, rejim 1 ve rejim 2 mönülerinin düzenlenmemiş olduğu, ayrıca, ihale dokümanına yönelik başvurularının idare tarafından ihale tarihinden önce sonuçlandırılmadığı, 2 ) Zarf açma ve belge kontrol tutanağını talep etmelerine rağmen kendilerine verilmediği,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinde;
“İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir...” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İtirazen şikâyet başvuruları” başlıklı 14 üncü maddesinde;
“(1) İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.
(2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikâyet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.
(3) Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.
Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibi tarafından 10.05.2012 tarihinde ihale dokümanına yönelik idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 15.05.2012 tarihinde, yani ihale tarihinden önce, şikâyet başvurusunu sonuçlandırdığı, şikâyete cevabın 18.05.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra, 15.06.2012 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, diğer taraftan, 25.05.2012 tarihinde idareye yapılan ikinci şikâyet başvurusunda ihale dokümanına yönelik iddiaların tekrar edildiği, idarenin 01.06.2012 tarihli cevabıyla ikinci şikâyet başvurusunun da uygun bulunmadığı ve söz konusu cevabın 05.06.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, ancak, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca, aynı kişi tarafından yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan şikâyet başvurularına verilen cevapların başvuru süresini yeniden başlatmayacağı, bu yönüyle, başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddedilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56 ncı maddesinde;
2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.
(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz…” hükmü yer almaktadır.
Başvuru sahibi tarafından, 25.05.2012 tarihinde idareye yapılan ikinci şikâyet başvurusunda, ihale dokümanına yönelik iddiaların yanı sıra, zarf açma ve belge kontrol tutanağı idareden talep edilmesine rağmen kendisine verilmediği iddia edilmekle birlikte, idarenin şikâyete verdiği cevapta, hiçbir isteklinin anılan tutanağın verilmesini talep etmediği belirtilmiştir.
Zarf açma ve belge kontrol tutanağının idare tarafından kendisine verilmediğini iddia eden isteklinin, bu iddiasını belgelerle tevsik etmesi gerekmekte olup (noter tespit tutanağı vb.), istekli tarafından bu yönde bir belge sunulmadığı ve anılan iddia açısından ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinden inceleme yapılmasına olanak bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13