Soğutma Kulesinin İyileştirilmesi İhalesi

Soğutma Kulesinin İyileştirilmesi İhalesi

Soğutma Kulesinin İyileştirilmesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 69
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2867

Şikayetçi:
Alp Kompozit Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş., UŞAK KARMA O.S.B. 5 YOL NO:36 UŞAK İhaleyi yapan idare:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğü), Bor Caddesi Bahçeli Kasabasi NİĞDE Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22712 Başvuruya Konu İhale:
2012/60878 İhale Kayıt Numaralı "Soğutma Kulesinin İyileştirilmesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğütarafından 05.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Soğutma Kulesinin İyileştirilmesi” ihalesine ilişkin olarak Alp Kompozit Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin 15.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.06.2012tarih ve 22712sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2410sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;iş deneyim belgesinin bulunmadığı, iş deneyim belgesi kapsamında sunduğu belgelerin idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde yer alan kriterlere uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli olan Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nin eski ortağı Ramazan Çakın’ın, aynı zamanda firmalarının kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu,

Ramazan Çakın’a ait Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nin eski imza sirkülerinin ihale dosyası kapsamında sunulduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (g) bendi gereğince Ramazan Çakın’ın hisse oranı nispetinde Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nin bütün iş deneyim belgelerini kullanabileceği, ihale komisyonu tarafından uygun kabul edilen Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin, doğrudan kendi ortağı Ramazan Çakın’ın iş bitirme belgesi olarak da kabul edilmiş sayılacağı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(10) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur…” hükmü,

Aynı yönetmeliğin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44 üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

a) Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, “yüklenici iş durum belgesi”,

c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,

ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

d) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

olarak düzenlenir…” hükmü,

Anılan yönetmeliğin “Belge için başvuru” başlıklı 45 inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

g) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü olarak görev alan mimar ve mühendisler için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, görevlerini aralıksız en az beş yıl yaptıklarını tevsik eden, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge….” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47 nci maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

(2) Yüklenicilere;

a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara tek sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, geçici kabulün yapılmış olması durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından,

b) Yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

düzenlenir ve verilir.

(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.

(4) Mühendisler ve mimarlara;

a) İş Denetleme Belgesi; 1 ) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine, 2 ) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin kontrollük hizmetini yapan danışmanın bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında mahallinde fiilen denetleme görevinde bulunan kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine, 3 ) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine, 4 ) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, yüklenici bünyesinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine, 5 ) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, mahallinde ilgili mevzuat gereğince ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme görevinde bulunan, fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisine,

tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

b) İş Yönetme Belgesi; 1 ) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda; bir görevlendirme yazısına veya idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara, 2 ) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü görevlerini aralıksız en az beş yıldır sürdüren ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapan, en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

3 ) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenicilerde; idareye bildirilmesi kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında sözleşme konusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara, 4 ) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

(6) İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(8) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz…” hükmü,

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin;

a) Adı: Soğutma Kulesinin İyileştirilmesi

b) Yatırım proje no'su/kodu:2012 C 01 00 80

c) Miktarı ve türü:

1500 m3/h kapasiteli 3 (Üç) adet hücreden oluşacak, hücreler birbirinin aynı özelliklerde ve birbirlerinden bağımsız çalışacak, mevcut 3 gözlü bugidili kondense suyu Soğutma Kulesinin demontajı, mevcut betonarme soğutulmuş su havuzu kullanılarak yeni splash grid dolgulu kondense suyu Soğutma Kulesinin komple dizaynı, uygulama projelerinin hazırlanıp idarenin onayına sunulması, yeni kule malzemelerinin imalatı ve temini, fabrikamıza teslimi, montajı, gerekli eğitimin verilmesi ve anahtar teslim çalışır vaziyette devreye alınması işidir.

ç) Yapılacağı yer: Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğü” düzenlemesi,

Aynı idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.…” düzenlemesi,

Anılan idari şartnamenin “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.6 ncı maddesinde “İsteklilerin daha önce yapmış oldukları en az 1500 m3/h kapasiteli su soğutma kulesi yapım işi ve 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ‘Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin’ B) Üst Yapı (Bina) İşlerinden III. Grup 2. Madde ‘BI. Ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri’ benzeri iştir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar ihaleye girebileceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu,

İş deneyim belgelerinin, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara verileceği,

İş deneyim belgelerinin; “yüklenici iş bitirme belgesi”, “yüklenici iş durum belgesi”, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”, geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”, devam eden işlerde de en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”, olarak düzenleneceği,

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan ve iş deneyim belgesi talep eden anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü olarak görev alan mimar ve mühendislerin, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, iş deneyim belgesi talep dilekçelerine mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, görevlerini aralıksız en az beş yıl yaptıklarını tevsik eden, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi eklemelerinin gerektiği,

İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekliler tarafından kullanılamayacağı, devredilmeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmalarının ve teminat süresince de bu oranın muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu,

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, ihale konusu işin “1500 m3/h kapasiteli 3 adet hücreden oluşacak, hücreler birbirinin aynı özelliklerde ve birbirlerinden bağımsız çalışacak, mevcut 3 gözlü bugidili kondense suyu Soğutma Kulesinin demontajı, mevcut betonarme soğutulmuş su havuzu kullanılarak yeni splash grid dolgulu kondense suyu Soğutma Kulesinin komple dizaynı, uygulama projelerinin hazırlanıp idarenin onayına sunulması, yeni kule malzemelerinin imalatı ve temini, fabrikamıza teslimi, montajı, gerekli eğitimin verilmesi ve anahtar teslim çalışır vaziyette devreye alınması işi” olduğu,

Şikâyet konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği ve söz konusu tekliflerin tümünün geçerli kabul edilerek aşırı düşük teklif sınır değerinin 239.459,92 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibi Alp Kompozit Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin sınır değerin altında kaldığı ve anılan istekliden 05.06.2012 tarihinde aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, başvuru sahibinin 07.06.2012 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasını sunduğu, ancak başvuru sahibinin ihale evrakının yeniden incelenmesi neticesinde, iş deneyim belgesi kapsamında sunduğu belgelerin, iş deneyim belgesi niteliği taşımadığı tespit edilerek aşırı düşük teklif açıklamasının dikkate alınmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesi kapsamında sunulan belgelerin incelenmesinden;

- Şikâyet konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taah. A.Ş.’nin yer aldığı 15.08.2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin ve anılan şirketin 08.09.2008 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu belgelerden, Ramazan Çakın’ın anılan şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi iken 07.08.2008 tarihli genel kurul toplantısında, ortaklıktan ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı ve şirketi münferiden limitsiz şekilde temsil ve ilzam yetkisine sahip “genel müdür” olarak tayin edildiği tespit edilmiştir.

- Pul-Tech FRP Kompozit Yapı Tekn. İmalat San. ve Tic. A.Ş.’nin yer aldığı 22.12.2004 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, Ramazan Çakın’ın anılan şirketin kurucuları arasında yer aldığı görülmüştür.

- Alp Kompozit Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin 13.10.2011 tarihli imza sirkülerinin ve 19.10.2011 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, Pul-Tech FRP Kompozit Yapı Tekn. İmalat San. ve Tic. A.Ş.’nin ve Ramazan Çakın’ın anılan şirketin kurucuları arasında yer aldığı, Ramazan Çakın’ın aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu ve şirketin ticaret siciline tescil edildiği 13.10.2011 tarihten itibaren 3 yıllığına 2.000.000,00 TL’ye kadar olan işlerde şirketi münferiden temsil ve ilzam yetkisine sahip olduğu görülmüştür.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sayfası (http://www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan incelemede; 11.08.2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde, Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nin 14.07.2009 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarda Şemseddin Ersan Bakanay’ın “genel müdür” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, 11.08.2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde, Şemseddin Ersan Bakanay’ın Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nde “genel müdür” olarak belirtildiği tespit edildiğinden, Ramazan Çakın’ın 11.08.2009 tarihi itibariyle Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nde “genel müdür” olmadığı, dolayısıyla Alp Kompozit Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin ticaret siciline tescil edildiği tarih olan 13.10.2011 tarihinde, Ramazan Çakın’ın Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş. ile ortaklık bağının bulunmadığı, yönetim kurulunda yer almadığı ve genel müdür sıfatını haiz olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi, Ramazan Çakın’ın hisse oranı nispetinde Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nin bütün iş deneyim belgelerini kullanabileceğini, ihale komisyonu tarafından uygun kabul edilen Cenk Endüstri Tes. İmalat ve Taah. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin, doğrudan kendi ortağı Ramazan Çakın’ın iş bitirme belgesi olarak da kabul edilmiş sayılacağını iddia etmektedir.

Başvuru sahibinin, yönetim kurulu üyesi olan Ramazan Çakın’a ait iş deneyim belgesini kullanılabilmesi için söz konusu iş deneyim belgesinin teklif dosyası kapsamında sunulması ve bununla birlikte adı geçenin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin de sunulması gerekmektedir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler arasında mevzuatta belirtilen iş bitirme, iş durum veya iş yönetme belgelerinden herhangi birinin bulunmadığı, sunulan belgelerin iş deneyim belgesi niteliğini taşımadığı anlaşıldığından, söz konusu iddia uygun bulunmamıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taah. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin incelenmesinden;

EÜAŞ Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından “I. ünite soğutma kulesi demontajı, karşı akışlı tip olarak yeniden komple dizaynı, montajı ve anahtar teslimi yapılarak devreye alınması” işine ilişkin Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taah. A.Ş. adına düzenlenen, sözleşme tarihi 07.08.2000, belge tutarı 740.714,00 TL olan 28.07.2004 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu belgede, “geçici kabul veya iş bitirme tarihi” olarak “29.08.200” ifadesi yer almakla birlikte, işin geçici kabulünün hangi yıl yapıldığı net olarak anlaşılamamaktadır. Ancak geçici kabul tarihinin, her halükarda sözleşme tarihinden sonra olacağı dikkate alındığında, işin geçici kabulünün şikâyete konu ihalenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde yapıldığı açıktır. Anılan belgenin konusunun benzer işe uygun olduğu, tutarının da yeterli olduğu anlaşıldığından, ihale komisyonu tarafından söz konusu belgenin yeterli kabul edilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, geçici kabul tarihinin ihtilafa yer vermeyecek şekilde tam olarak belirtilmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen EÜAŞ Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından “İSDEMİR 4 nolu yüksek fırın kapsamında soğutma kulesi temini” işine ilişkin Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taah. A.Ş. adına düzenlenen, sözleşme tarihi 23.03.2010 ve geçici kabul tarihi 03.03.2011 olan 22.12.2011 tarihli iş bitirme belgesinin de sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu belge üzerinde, “İSDEMİR, 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, işbu belge, firmanın talebi üzerine bilgi amaçlı düzenlenmiş olup, Kamu İhale Kanununa tabi ihalelerde iş bitirme belgesi olarak kullanılamaz.” ifadesi yer almaktadır. Ancak, Kamu İhale Kurulunun 04.07.2011 tarihli ve 2011/UY.III-2231 sayılı kararında;

Bilindiği üzere, İSDEMİR hisselerinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 31 Ocak 2002 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile ERDEMİR'e devredilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 01.12.2005 tarih ve 2005/140 sayılı kararı doğrultusunda, ERDEMİR’in Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sahip olduğu hisselerinin tamamı, 27 Şubat 2006 tarihinde (%100 OYAK iştiraki olan) ATAER Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. Devir ile beraber ERDEMİR ve ERDEMİR'in hissedarı olduğu İSDEMİR de dâhil şirketlerin yönetimi ve kontrolü ATAER Holding'e geçmiştir.

İSDEMİR internet sayfasındaki bilgilere göre, halen hisselerinin % 92,91'i ERDEMİR'e, % 7,09'u ise İSDEMİR Çalışanları Yardımlaşma Vakfı'na aittir.

Kamu İhale Kurulunun 06.04.2010 tarih ve 2010/DK.D-39 sayılı kararında,

‘…itirazen şikâyet başvurusu nedeniyle, ihalede sunulan Bolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin niteliğinin belirlenebilmesi için OYAK’ın yarıdan fazla hissesine sahip olduğu Bolu Çimento Sanayii A.Ş.nin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin olarak görüş oluşturulması ihtiyacı doğmuştur.

Buna göre, Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 205 sayılı Kanuna göre Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir tüzel kişilik olarak kurulması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca Kanun kapsamında bulunduğuna, OYAK iştiraki Bolu Çimento Sanayii A.Ş.nin ise % 51,94 oranında sermaye payının Ordu Yardımlaşma Kurumuna ait olması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Kanun kapsamında bulunduğuna’ karar verilmiştir.

Dolayısıyla, OYAK ve OYAK’ın yarıdan fazla hissesine sahip olduğu kuruluşlar 4734 sayılı Kanun kapsamında olduğundan, bu niteliklere sahip İSDEMİR’in iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi bulunmaktadır…” denilmektedir.

Netice itibariyle, İSDEMİR’in iş deneyim belgesi düzenleme yetkisinin bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu iş deneyim belgesi üzerinde yer alan ifadenin kaldırılması hususunun belgeyi düzenleyen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Damlasu Soğ. Kuleleri San. Tic Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin incelenmesinden;

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası tarafından “Soğutma kulelerinin yapılması ve yenilenerek dönüştürülmesi” işine ilişkin Damlasu Soğ. Kuleleri San. Tic Ltd. Şti. adına düzenlenen sözleşme tarihi 06.06.2011, geçici kabul tarihi 26.09.2011 ve belge tutarı 450.000,00 TL olan 15.05.2012 tarihli iş bitirme belgesinin,

Ayrıca, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası tarafından “Betonarme havuzu ile birlikte 1500 m3/h kapasiteli 3 (üç) hücreli komple su soğutma kulesinin dizaynı, uygulama projelerinin hazırlanıp idarenin onayına sunulması, kule malzemelerinin imalatı ve temini, fabrikaya teslimi, montajı, gerekli eğitimin verilmesi ve anahtar teslimi çalışır vaziyette devreye alınması” işine ilişkin Ayşe Akar-Damlasu Soğutma Kuleleri adına düzenlenen sözleşme tarihi 09.06.2008, geçici kabul tarihi 26.09.2009 ve belge tutarı 197.000,00 TL olan 22.03.2010 tarihli iş bitirme belgesinin de sunulduğu görülmektedir.

Her iki belgenin konusunun benzer işe uygun olduğu, tutarlarının da yeterli olduğu anlaşılmış olup, ihale komisyonu tarafından yüksek tutarlı belgenin değerlendirmede esas alındığı dikkate alındığında, söz konusu belgenin yeterli kabul edilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taah. A.Ş. tarafından sunulan 28.07.2004 tarihli iş deneyim belgesinde, işin geçici kabul tarihinin ihtilafa yer vermeyecek şekilde tam olarak belirtilmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen EÜAŞ Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne bildirilmesine,

3) Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taah. A.Ş. tarafından sunulan 22.12.2011 tarihli iş deneyim belgesi üzerinde yer alan “İSDEMİR, 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, işbu belge, firmanın talebi üzerine bilgi amaçlı düzenlenmiş olup, Kamu İhale Kanununa tabi ihalelerde iş bitirme belgesi olarak kullanılamaz.” şeklindeki ifadenin kaldırılması gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ne bildirilmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13