Şikayet Yolu

Şikayet Yolu

Şikayet Yolu

Şikayet Yolu

Şikâyet süreci; 4734 sayılı Kanunun’un 55 ve 56. maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.İhale içerisinde idarenin bir dizi tek yanlı işlemini barındıran bir süreçtir. İdari başvuru yolları tüketilmek suretiyle nihai KİK kararının tesisi sağlanmadıkça ihale sürecindeki işlemlerin yargı denetimine taşınması mümkün değildir.Şikâyet başvurusu;  ihaleyi yapan idareye, sözleşme imzalanmadan önce, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı

iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren diğer on gün içinde[1] yapılır.

İdareye başvuru yapılmadan doğrudan KİK’e başvuru yapılması gereken bazı özel haller bulunmaktadır:

  1. 1. Şikâyet başvurusunun idare kayıtlarına alındığı tarih veya sonrasında, idare herhangi bir nedenle ihalenin iptaline karar vermiş ise iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde,
  2. 2. KİK tarafından başvurunun reddi yahut düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş olmasına rağmen, idare ihalenin iptaline karar vermiş ise iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde,
  3. 3. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararı hukuka aykırı bulan, şikayet başvurusunda bulunan dışındaki diğer aday, istekli olabilecekler ve istekliler kararın kendilerine bildirildiği tarihi izleyen 10 günlük süre içinde,

Doğrudan KİK’e başvuruda bulunulması zorunludur. Sayılan durumlarda yanlışlıkla idareye başvurulması halinde, 5 günlük süre tükeneceğinden KİK’e başvuru hakkı düşmektedir.

İhale komisyonunun, herhangi bir şikayet yahut itirazen şikayet başvurusu yokken, re’sen aldığı ihalenin iptali yönündeki kararlara karşı ise dava açma süresi içerisinde doğrudan ilgili yer idare mahkemesinde dava açılması gerekmektedir[2].

İlgilisinin işlemden hangi tarihte haberdar olduğu hususunda ispat külfeti idarededir.

İhale sürecinde gerçekleştirilen işlem veya eylemlerden hak kaybına uğrayan veya uğraması muhtemel olanlara tanınan şikâyet hakkı, anılan Kanunun 55 inci maddesinde ihale usulü ve ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre hak düşürücü sürelerle sınırlandırılmıştır. İhale sürecinin doğru aşamasında ve kanunda öngörülen sürede gerçekleştirilmeyen şikâyetler esas bakımından ne kadar haklı olursa olsun, Kik tarafından reddedilmektedir.

Bilhassa idarelerce ihale dokümanında ihale konusu alıma ilişkin teknik özelliklere ilişkin belirlemeler yapılırken, ihalede katılım ve rekabetin sağlanması ilkesinin gözetilmesi ve alıma ilişkin teknik düzenlemelerin, alımın konusuna ve amacına uygun olarak verimlilik ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması ve rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek şekilde yapılması ilkelerine uyulmamasına rağmen, ihalenin iptaline neden olacak bu hukuka aykırılıkların ihalenin sonuçlanması/ teklifin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra dile getirilmesi uygulamada en sık yapılan hatadır.

İhale dokümanında ilana yansımayan düzenlemelere yönelik şikâyetlerin doküman satın alındığı tarihten itibaren on gün içinde şikâyete konu kılınması gerekir. Aksi halde KİK  istekli sıfatı haiz olunsa dahi  teknik şartnamedeki düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu veya firmalarının hak kaybına neden olacak hususlar içerdiği veya katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğuna ilişkin iddialar yönünden  "şikayet ehliyeti" bulunmadığı yönünde karar vermektedir[3].

Şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği hususu da gözden kaçırılmamalı; şikâyet dilekçeleri hazırlanırken idarenin hangi işlemlerinin, hangi teklifler bakımından ve hangi nedenlerle hukuka aykırı olduğu hususları ile hukuka aykırılık barındıran olay ve işlemler detaylı biçimde izah olunmaya çalışılmalıdır.


[1] 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde şikayet süresi beş gündür.
[2] Danıştay 13. Dairesi, 30.07.3009 T., 2009/2769 E. 2009/8848 K. sayılı kararı.
[3] 02.01.2012 tarih ve 2012/UY.II-86 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13