Sesli Rehberlik Sistemi Kiralanması

Sesli Rehberlik Sistemi Kiralanması

Sesli Rehberlik Sistemi Kiralanması

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 133
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.I-3237

Şikayetçi:
Mozaik Yazılım Ve Bilişim Sistemleri San.Ve Tic. Ltd. Şti., BARBAROS BULVARI FARUK CANITEZ SK. NO : 8 KAT : 2 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34357 İSTANBUL Başvuru tarih ve sayısı:
02.08.2012 / 27274 Başvuruya Konu İhale:
2012/55073 İhale Kayıt Numaralı "Sesli Rehberlik Sistemi Kiralanması" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler BaşkanlığıMüzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından 14.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Sesli Rehberlik Sistemi Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.08.2012tarih ve 27274sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2938sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle: ihalenin mevzuata aykırı şekilde iptal edildiği  iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında “İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü uyarınca şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir.

Yapılan inceleme neticesinde: ihalenin, ihalede kamu menfaatinin korunamadığı ve altı tekliften yalnızca ikisinin geçerli teklif olması nedeniyle serbest rekabet ortamının oluşmadığı gerekçeleriyle, ihale dokümanında yapılacak değişiklikler ile daha geniş rekabet ortamı oluşturularak yeniden ihaleye çıkılmak üzere 12.07.2012 tarihinde iptal edildiği tespit edilmiştir.

İdareye gönderilen Kurum yazısına alınan idare cevabında, iptal kararı alınmadan önce idareye iki şikâyet başvurusunda bulunulduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte idarenin cevabi yazısı ekinde yer alan dilekçelerin tetkikinden, bunların, genel olarak, “ihale dokümanına yönelik açıklama talebi” niteliğinde oldukları, ancak Biletal firması tarafından yapılan başvurunun birinci maddesinde yer verilen hususun şikâyet niteliği taşıdığı, ayrıca idarece her iki başvurunun da şikâyet başvurusu olarak addedildiği ve bu şekilde yanıtlandığı anlaşılmıştır.

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, iptal kararından önce idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu itibarla incelemeye konu başvurunun Kurumun görev alanında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca ihale komisyonu kararının tetkikinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı ve geçerli teklif durumunda olduğu, bu itibarla inceleme konusu başvurunun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına girmediği, başvurunun salt ihalenin iptaline karşı bir başvuru niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin ihalenin iptaline ilişkin idare kararını 18.07.2012 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren beş gün içinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken Kuruma 02.08.2012 tarihinde bu süreyi geçirdikten sonra başvurduğu, dolayısıyla Kuruma başvuru süresinin geçirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13