Santral İçi Galerilerdeki Yangın Hatlarının Yenilenmesi

Santral İçi Galerilerdeki Yangın Hatlarının Yenilenmesi

Santral İçi Galerilerdeki Yangın Hatlarının Yenilenmesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 29
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.II-3162

Şikayetçi:
Isıgün Plastik Müh. İnş. Isıtma Soğutma Enerji Tur. Mak. İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti., BEGOS 3.BÖLGE 2/21 SOKAK NO:5 ADATEPE MAHALLESİ İZMİR İhaleyi yapan idare:
YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, P.K. 25 MUĞLA Başvuru tarih ve sayısı:
16.07.2012 / 25116 Başvuruya Konu İhale:
2012/73736 İhale Kayıt Numaralı "Santral İçi Galerilerdeki Yangın Hatlarının Yenilenmesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğütarafından 29.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Santral İçi Galerilerdeki Yangın Hatlarının Yenilenmesi” ihalesine ilişkin olarak Isıgün Plastik Müh. İnş. Isıtma Soğutma Enerji Tur. Mak. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  16.07.2012 tarih ve 25116 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2704 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: söz konusu ihalede sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin yeterli görülmediği, idare tarafından başka bir iş deneyim belgesi sunmalarının ise kabul edilmediği, oysaki, sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin galeri içinde yer alan HDPE boruları içerdiği ve aynı kuruluşun diğer santralinde gerçekleştirildiği, bununla birlikte detaylı olarak iş bitirme belgesi istenilmesinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale komisyonunca başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından ihale edilen 2010/23120 İKN’li “YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün Sosyal Sitesinde bulunan kalorifer gidiş-dönüş, sıcak su gidiş-dönüş ve soğuk su borularının temin edilerek verilen ön proje esas alınmak koşuluyla detaylı projenin hazırlanması, hesapların yapılması ve yerine montajının yapılarak çalışır vaziyette teslimi” işine ait olduğu, işe ait belge tutarının 1.022.177,74 TL, işin sözleşme tarihinin 07.06.2010 olduğu görülmüştür.

            İdari Şartnamenin 7.6 ncı maddesinde“C GRUBU SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT  İŞLERİ 1-Grup Sıhhi Tesisat İşlerinin 3. Sırasında yer alan Yangın Söndürme Tesisatı İşleri  benzer iş olarak değerlendirilecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.1 inci maddesindeAyrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmeyecektir. Örneğin; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

            Yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “Sıhhi tesisat ve mekanik tesisat  İşlerinin” alt grubunda yer alan I. Grup: Sıhhi tesisat işleri;

1. Temizsu tesisat işleri

2. Atıksu tesisat işleri

3. Yangın Söndürme Tesisatı İşleri

            Olarak belirtilmiştir.

            Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu iş içerisinde soğuk su boruları montajı işleri Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin C.1 Grubunda yer alan “Temizsu tesisat işleri” arasında yer almaktadır.

            İdare tarafından, anılan Tebliğ açıklamalarına aykırı olarak ayrıştırma yapılmak suretiyle C.1 grubunda yer alan ihale konusu iş ile birebir aynı konuda iş olan “Yangın Söndürme Tesisatı İşleri” nin benzer iş olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            Bununla birlikte, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinde: idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihinde, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise doküman satın alındığı tarihte başladığı, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

Yapılan inceleme sonucunda şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olan ihale ilanının yayımlanmış olduğu 11.06.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, ihale dokümanında yer alan benzer iş tanımına yönelik şikâyet başvurusunda bulunmayıp ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından, kesinleşen ihale dokümanına göre tekliflerin değerlendirilmesi gerekmekte olup, kesinleşen ihale dokümanına göre başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmuştur.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13